Асен Милчев: Улеят на времето

Здесь есть возможность читать онлайн «Асен Милчев: Улеят на времето» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 1984, категория: Фантастика и фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Асен Милчев Улеят на времето
 • Название:
  Улеят на времето
 • Автор:
 • Издательство:
  Държавно издателство «Отечество»
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  1984
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Улеят на времето: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Улеят на времето»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Асен Милчев: другие книги автора


Кто написал Улеят на времето? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Улеят на времето — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Улеят на времето», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Дъщерята и бащата скочиха. Емил съвсем бе забравил, че до преди малко бе готов да вдигне скандал на жена си.

7

Цялата сутрин Аскол и Дияна трябваше да попълват анкетни карти за резултатите от работата си с последния модел на лъчевия мозъчен анализатор. Досадна и скучна работа. Главният компютър на Световната здравна организация очакваше данните, за да произнесе своята присъда — доколко безвредни и ефикасни са невропатологичните експерименти, които напоследък се провеждаха в клиниката на доктор Варо.

— Мисля, че достатъчно ни омръзна да стоим на едно място — заяви Аскол на Дияна, като изключи терминала. — Не е ли време да тръгваме за обед? Твоята някогашна съквартирантка ще ни чака.

— Да, да тръгваме. Трябва да свършим по-рано, че след около два часа е сеансът с Лирбо — напомни тя.

— Много интересен случай, нали? — съблече бялата си престилка от стерилна материя Аскол. — Смяташ ли, че страховите импулси са заседнали дълбоко в подсъзнанието му и не ще можем да ги извлечем с анализатора?

— Лирбо даде добри резултати по теста на Рябин-Хели. Засегната е само периферната част на мозъчната кора — отвърна Дияна, докато слизаха към двуместния електромобил, паркиран в двора на клиниката.

По координатите на жилището, където отиваха, Аскол програмира курса, настрои навигаторната минирадарна система за безопасно пътуване и натисна стартера. Сега можеха да продължат спокойно своя разговор. Колата щеше да се движи сама по избрания маршрут из улиците на града.

— Вчера, докато те нямаше, в лабораторията по импулсна неврология отново идваха ония от дружеството на здравните пуритани — подхвана Дияна.

— И какво искаха?

— Заплашваха ни. Престъпяли сме всякакви норми на професионалната лекарска етика, като сме въздействували с външни непроверени средства върху висшата нервна дейност на човека. Щели сме да осакатим нашите пациенти, които ни се предоверявали. Манипулирали сме със съвестта на хората.

— Тези пуритани — едва се задържа да не им лепне някой обиден епитет Аскол — вече прекаляват. Нали заради тях бе прокаран законът, според който, за да лекуваме болните с електронна психотерапия, трябва да взимаме съгласието и на семействата им. И ако има един с назадничави възгледи…

— Не се ядосвай — погали го Дияна по ръката. — Всяка новост среща съпротива. Пък и не е лесно да се примириш, че ще ти тършуват из мозъка с разни лъчения. Току-виж накрая са те направили идиот, заради някоя най-обикновена невроза, с която би могъл спокойни да си караш до края на живота.

— Казваш го само, за да ми противоречиш — намуси се Аскол. — Нали с тази невроза ще тормозиш всички около себе си. Не, след като науката ни е дала в ръцете ефикасни средства за психотерапия, ние няма да се откажем от тях. Представи си, някога е имало и други налудничави пуритани или дявол знае какви особняци, които са се обявявали срещу оперативната намеса с обикновен скалпел в мозъка. Но никой не ги е послушал. Защо ние да отстъпваме?

— Все пак трябва да признаеш, Аскол, че лечението при нас крие много неизвестни.

— Да, човешката психика е най-деликатната област и с нейното манипулиране може да се злоупотреби.

— Точно такива бяха думите и на ония от дружеството — засмя се Дияна.

— Само че отдавна е преминала ерата на недобросъветните медицински интервенции — възвърна ведрото си изражение докторът. — Сега всяка хуманна намеса в рамките на разумния риск е оправдана.

Дияна отново се възхити от увереността, с която Аскол защитаваше тяхната обща кауза.

— Ти поемаш голяма отговорност. Все още нямаш окончателно одобрение от Съвета на Световната здравна организация, за да оперираш по новия си метод.

— Не мога да чакам повече да ме съди един компютър. Все някой трябва да поеме отговорност. И ако не сполучим днес да продухаме мозъчната кора на Лирбо, ще посегна върху клетъчната субстанция. Това е единственият шанс да не остане той психически инвалид за цял живот.

— А ако не успееш? — тревожно попита Дияна.

— Ще успея!

Спокойствието му се предаде и на нея.

8

Емил с удоволствие огледа пълната маса. Откога у тях не бяха идвали толкова гости. С Леда и Мая живееха доста изолирано. Нямаха много приятели. Ева, сестрата на Леда, беше по-млада от нея и това естествено създаваше възрастова бариера. Освен това доскоро беше и неженена — допълнителна липса на общи интереси, — а и двете сестри поначало като че ли не се разбираха особено и затова не се виждаха често. Неговият най-добър приятел Стефан Кречет вече петнайсет години отсъствуваше от Земята и той не успя да го замести с никого в сърцето си. Ето защо у тях рядко идваха гости — само родителите за рождените дни и колеги при големи празници. Леда не беше кой знае каква домакиня, а и прекалено се увличаше в работата си, нямаше време да се завърти в къщи. И ето че изведнъж се реши да покани едновременно четирима души. Имаше, разбира се, чудесен повод за това — сватбата на Ева. Само че на Емил му се струваше, че с днешния обед жена му искаше да го поразсее. Може би се чувствуваше гузна, че беше позанемарила семейството си и му отделяше все по-малко внимание. Или искаше да посмекчи неприятния спомен от няколкото доста остри разговора, които имаха напоследък около желанието й да отиде на Марс, и то задно с Мая? Или пък го подкупваше именно заради това? Независимо от подбудите й на него му бе приятна днешната компания — младоженците Ева и Виктор, Дияна Фрай, приятелката от студентските години на Леда с нейния колега от клиниката, където работеше, неврохирурга доктор Аскол Варо.

Читать дальше

Похожие книги на «Улеят на времето»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Улеят на времето» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Асен Грай
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Асен Расцветников
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Асен Разцветников
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Асен Разцветников
Отзывы о книге «Улеят на времето»

Обсуждение, отзывы о книге «Улеят на времето» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.