Васил Райков: Предговор (към романа „Улеят на времето“)

Здесь есть возможность читать онлайн «Васил Райков: Предговор (към романа „Улеят на времето“)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Предговор (към романа „Улеят на времето“)
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Предговор (към романа „Улеят на времето“): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Предговор (към романа „Улеят на времето“)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Васил Райков: другие книги автора


Кто написал Предговор (към романа „Улеят на времето“)? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Предговор (към романа „Улеят на времето“) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Предговор (към романа „Улеят на времето“)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Васил Райков

Предговор

към романа „Улеят на времето“

Само за половин век — по-малко от един човешки живот — съвременната научнотехническа революция сътвори хиляди реални чудеса, по-фантастични от вълшебствата на приказките. Добри и лоши, малки и големи; чудеса, които разкриват почти неограничени възможности пред човека, но и заплашват крехкия му живот с различни видове ужасна смърт. Изкуствени торове, хербициди и биотехнологии за получаване на все недостигащите храни, модерни технологии за невиждани тъкани и материали за обувната промишленост, чудодейни лекарства, строителни материали, битова електротехника и електроника, способни да превърнат домакинския труд в приятна и забавна игра. Но също така химизация на природата, индустриален смог, нарушаване на екологичния баланс, алергии и сърдечносъдови заболявания, демографски взрив и сивите панелни мравуняци на многомилионните градове. Атомни електроцентрали, комуникативни спътници и космически кораби, но и неутронни бомби или крилати ракети със самонасочващи се ядрени заряди.

По експоненциална крива сякаш расте и човешкото любопитство. Какво ще бъде утре, какво е близкото и по-далечното бъдеще на света? Никога досега интересът към тази литература не е бил толкова голям. Малки и големи с еднакво усърдие четат и научно-популярните книги, и чистата научна фантастика, и онези прогностични творби, които са повече „фантастична наука“, отколкото художествена литература.

Асен Милчев идва във фантастиката от популяризацията на науката за най-малките читатели — започва журналистическата си дейност като редактор във в. „Септемврийче“. Завършил е електроинженерство във ВМЕИ „Ленин“ — далекосъобщителна техника. Но популяризаторските му интереси далече надхвърлят неговата тясна техническа специалност. Вълнуват го живо проблемите на биологията („Ловци на пеперуди“, научно-художествена книга за деца), „изследва“ свойствата на „Магнитната вода“, възхищава се от възможностите на едно модерно направление в науката, „Архитектурна бионика“ (сценарии за научнопопулярни филми). Пише също така и разкази за периодичния печат — както фантастични, така и реалистични.

С първия си фантастичен роман, „Улеят на времето“, Асен Милчев се приобщава към една отдавна утвърдена тенденция на добрата фантастика, още от времето на Жул Верн и Хърбърт Уелз — връзка със земното, със съвременните проблеми на хората, днес и утре. Има, разбира се, вълнуващи приключения на деца и възрастни, има пътешествия из цялата Слънчева система, вече завоювана от хората в едно далечно бъдеще, има неочаквани обрати в действието, причинени от престъпна небрежност или просто от грешките на хората. Но контурите на това далечно бъдеще имат реални основи в действителната наука, изградени са върху надеждния фундамент на природните закони. А очарователното „какво би било, ако…“ на фантастите, което така живо буди юношеското въображение, му дава възможност да нарисува една зрима, осезателна, но и научно достоверна картина на това бъдеще, независимо дали героите му се намират в отвлечен космически кораб, във вивариум за мутантни форми на невиждани животни или на самотен астероид, звено от комуникативната линия „Земя-Юпитер“. Със своите постъпки, мотиви на поведение, избор на позиция героите на Асен Милчев докрай остават верни на това човешко „приземяване“.

Доколко авторът е успял в своите творчески намерения? Оценката е право на читателите. А времето ще прибави към нея и самооценката на автора. Първата крачка рядко е най-добрата, но тя в никакъв случай не трябва да бъде единствена, ако авторът смята да се отправи по трудния път на фантастиката.

Васил Райков

Информация за текста

© 1984 Васил Райков


Сканиране: noisy, 2010

Разпознаване и редакция: Mandor, 2010


Издание:

Асен Милчев. Улеят на времето

Научнофантастичен роман

Първо издание

Рецензенти: д-р Светослав Славчев, Васил Райков

Редактор: Елена Коларова

Художник: Николай Тодоров

Художествен редактор: Борис Бранков

Технически редактор: Петър Балавесов

Коректор: Ирина Кьосева

Индекс 11 9373/6257–18–84

Българска. Предадена за печат на 20.11.1984. Подписана за печат на 25.У1.1984. Излязла от печат на 26.УИ.1984. Формат 1/32/70/100. Тираж 45 115. Изд.коли 9.72. Печатни коли 15. УИК 9.51 Цена 0.63 лв.

Държавно издателство „Отечество“, София

Читать дальше

Похожие книги на «Предговор (към романа „Улеят на времето“)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Предговор (към романа „Улеят на времето“)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Предговор (към романа „Улеят на времето“)»

Обсуждение, отзывы о книге «Предговор (към романа „Улеят на времето“)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.