Огняна Иванова: Предговор към романа „Сребърните кънки“

Здесь есть возможность читать онлайн «Огняна Иванова: Предговор към романа „Сребърните кънки“» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Предговор към романа „Сребърните кънки“
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Предговор към романа „Сребърните кънки“: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Предговор към романа „Сребърните кънки“»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Огняна Иванова: другие книги автора


Кто написал Предговор към романа „Сребърните кънки“? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Предговор към романа „Сребърните кънки“ — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Предговор към романа „Сребърните кънки“», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Огняна Иванова

Предговор към романа „Сребърните кънки“

Неголямата европейска страна Холандия е родина на забележителни синове на човечеството: представителя на хуманизма от епохата на Възраждането Еразъм Ротердамски, големия философ Бенедикт Спиноза, изобретателя на часовника с махало и откривател на Титан — спътника на планетата Сатурн — Кристиан Хюйгенс, създателя на микроскопа Антони ван Льовенхук, гениалния художник Рембранд.

На холандски „нидерланд“ означава „ниска страна“. Бреговата линия на Северно море, ограждащо Холандия от север и запад, е дълга около хиляда километра и навсякъде по-ниските, застрашени от приливите места са укрепени с насипи. Наричат холандците „шепа хора, владеещи късче земя“. Но по брой на плавателните съдове холандският флот в миналото е превъзхождал флота на всички страни в света, взети заедно. А в края на XVII и началото на XVIII век най-добрите клавирни инструменти и органи са били холандските. Народът на малката страна винаги е творил и се е борил — с прииждащото море, с чуждото господство, с правителствената колониална политика. Затова на презрителните подмятания, че Холандия може да бъде отнесена от бушуващите морски вълни, се противопоставят гордите думи: „Страната няма да отплава, защото ако остане жив макар и един холандец, той ще се вкопчи в нея и ще я задържи.“

За храбрите и трудолюбиви жители на това „късче земя“ ни разказва книгата на американската писателка Мери Мейпс Додж, публикувана за първи път преди сто и петнадесет години. Още в последвалите тридесет години романът е преведен на множество езици и претърпява повече от сто издания. Дъщеря на нюйоркски професор, Мери Мейпс отрано проявява литературните си интереси. Първите, които научават историята на сребърните кънки са двамата й сина. По-късно този увлекателен разказ се превръща в любима книга на малките читатели. След години Мери Мейпс започва да издава популярното детска списание „Дядо Коледа“, на което сътрудничат известните писатели Марк Твен, Кипликг и Лонгфелоу. Цялостното й творчество включва осем романа и три стихосбирки за деца.

Когато четем „Сребърните кънки“, трудно можем да повярваме, че писателката никога не е посещавала Холандия — така живи и истински изглеждат всички описания, с толкова познания и разбиране е предаден битът на холандците от четиридесетте години на миналия век.

Героите на Мери Мейпс — братът Ханс и сестрата Гретел — са холандските роднини на Хензел и Гретел от почнатата ни приказка на братя Грим. Сърцати, великодушни и добри, винаги рамо до рамо, те преминават през безкрайни препятствия, за да стигнат до скритите скъпоценни камъни — знанието, човеколюбието и почтеността — до всичко онова, което прави човешкия живот смислен.

Информация за текста

© 1980 Огняна Иванова


Сканиране, разпознаване и редакция: unicode, 2007


Публикация:

МЕРИ МЕЙПС ДОДЖ

СРЕБЪРНИТЕ КЪНКИ

РОМАН


Преведе от английски Огняна Иванова

Редактор Лилия Рачева

Художник Ралица Станоева

Художествен редактор Венелин Вълканов

Технически редактор Петър Стефанов

Коректор Лиляна Малякова

Американска. Първо издание. ЛГ VI.

Дадена за набор февруари 1980 г. Подписана за печат май 1980 г. Излязла от печат юни 1980 г.

Поръчка № 306 Формат 1.6/60×90 Печатни коли 19,50

Издателски коли 19,50. Условно изд. коли 13,76

Цена 1,53 лв.

Издателство „Отечество“, София, бул. „Георги Трайков“ 2а

Печатница „Тодор Димитров“, София, бул. „Георги Трайков“ 2а


Свалено от „Моята библиотека“ (http://chitanka.info/text/4415)

Последна редакция: 2007-12-03 08:00:00

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Предговор към романа „Сребърните кънки“»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Предговор към романа „Сребърните кънки“» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Предговор към романа „Сребърните кънки“»

Обсуждение, отзывы о книге «Предговор към романа „Сребърните кънки“» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.