V. Lakšins: par Mihaila Bulgakova prozu un viņu pašu

Здесь есть возможность читать онлайн «V. Lakšins: par Mihaila Bulgakova prozu un viņu pašu» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Биографии и Мемуары / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  par Mihaila Bulgakova prozu un viņu pašu
 • Автор:
 • Жанр:
  Биографии и Мемуары / на латышском языке
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

par Mihaila Bulgakova prozu un viņu pašu: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «par Mihaila Bulgakova prozu un viņu pašu»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

par Mihaila Bulgakova prozu un viņu pašu V. Lakšins

V. Lakšins: другие книги автора


Кто написал par Mihaila Bulgakova prozu un viņu pašu? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

par Mihaila Bulgakova prozu un viņu pašu — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «par Mihaila Bulgakova prozu un viņu pašu», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

par Mihaila Bulgakova prozu un viņu pašu

Bulgakova daiļrade tik cieši savijusies ar viņa paša likteni, tik pārpilna paša iespaidiem un pārdzīvoju­miem, ka autĢra biogrāfija kļūst par labāko komen­tāru viņa prozai.

Rakstnieka bērnība un jaunība aizrit klusā, dārzos iegrimušā vecās Kijevas nostūrī — stāvajā Andreja no­gāzē pie Podolas. Šeit, tās pašas mājas otrajā stāvā, kur vēlāk autors liek apmesties saviem varoņiem Turbi­niem, dzīvo Kijevas garīgās akadēmijas profesora Afa- nasija Ivanoviča Bulgakova lielā, saskanīgā ģimene. Mihails, dzimis 1891. gada 3. maijā, ir vecākais dēls. Tēvs, dziļi godprātīgs un krietns cilvēks, un māte, maiga, inteliģenta sieviete, cenšas bērnos ieaudzināt mīles­tību uz māju, tuviniekiem, ģimenes pavardu. Četru māsu un trīs brāļu bērnība aizrit laimīga un bezrūpīga.

Kad pienāk laiks, vecāki aizved zēnu uz Kijevas Pirmo ģimnāziju, kas atradās milzīgā, dzeltenīgā ēkā, un sākas Mihaila Bulgakova skolas gadi.

Šai laikā viņš kļūst par kaismīgu, aizrautīgu lasītāju. Bulgakovs iepazīst Gogdli, kuru nebeidz dievināt visu mūžu, un vienlaikus ar zēnisku aizgrābtību seko Fe- nimora Kupera varoņu romantiskajiem piedzīvojumiem. Kļūdams vecāks, viņš sāk atzinīgi vērtēt arī Ščedrina žultaino satīru. Ģimnāzijas pēdējās klasēs Bulgakovs pats mēģina rakstīt satīriskus dzejoļus un humores­kas — tas ir agrīns aizsākums vēlākajām literāta gai­tām.

Skolas gados Bulgakovam ir vēl kāda aizraušanās — teātris. Reizi nedēļā ģimnāzisti saņem atļauju apmeklēt teātri. Bulgakovs izmanto katru iespēju un turklāt sle­pus pamanās noskatīties izrādes arī citās dienās — bez atļaujas. Kas gan zina, cik laimīgu stundu viņš aizvar dījis Solovcova drāmas teātra galerijā!

Un tomēr Bulgakovs, gluži negaidot, pretēji savām humanitārajām slieksmēm un interesēm pēc ģimnāzi­jas beigšanas kļūst par medicīnas studentu. Grūti pa­teikt, kas viņu pamudina iestāties medicīnas fakultātē. Bulgakovs pats to it kā jokodams izskaidro tā, ka ār­sta darbs viņam licies «lielisks» un mikroskops, kura objektīvā jauneklis ielūkojies, pārsteidzis viņu ar sa­viem noslēpumiem. Lai nu kā, taču universitātē Bulga­kovs mācās nopietni un pacietīgi, un to viņam nekad nav vajadzējis nožēlot. Zināšanas cilvēka anatomijā, psiholoģijā un fizioloģijā vēlāk ir nepārvērtējams ie­guvums rakstnieka darbā. Un pusotra gada ilgā prakse zemstes slimnīcā Smoļenskas guberņas Nikoļskas ciemā tūliņ pēc universitātes beigšanas ir visai nozīmīga epi­zode rakstnieka mūžā. Ja nebūtu šīs mediķa prakses, nebūtu arī lieliskās grāmatas — «Jauna ārsta piezīmes». Tomēr tas vēl nav viss. Darbs sādžā sniedz rakstniekam bagātīgu iespaidu klāstu, kas tikai daļēji atspoguļoti vē­lākajā daiļradē, bet spēcīgi ietekmē visu viņa pasaules uztveri. Nesenējais inteliģentais jauneklis no profesora ģimenes nokļūst vienkāršo ļaužu prozaiskajā ikdienā; viņš ne vien iemācās pazīt un dziedināt dažādas kaites, bet sāk arī dziļāk izprast cilvēku attiecības, tempera­mentus, raksturus.

Dzīves skola, kurā Bulgakovs smeļas zināšanas jaunī­bas gados, ir jo bagātāka un bargāka tādēļ, ka viņa uzskati nobriest kara un revolūcijas apstākļos Kad plo­sās pilsoņu karš, Bulgakovs atrodas Kijevā, kur atgrie­žas no laukiem 1918. gada sākumā un kļūst par lieci­nieku vācu okupācijai, hetmaņa Skoropadska varas nodibināšanai un krišanai, īsajam Petļuras bandu valdī­šanas laikam un pilsētas pilnīgai atbrīvošanai ar Sarka­nās Armijas spēkiem. Vairākkārt pāriedama no rokas rokā,, Kijeva kļūst par arēnu asiņainiem notikumiem.

Nevar apgalvot, ka jaunais Bulgakovs būtu labi orientējies grūti atšķetināmajā notikumu jūklī, kuri 1918. gadā risinājās Ukrainā. Būdams liberāli demokrā­tiskā garā audzināts Čehova tipa inteliģents, viņš vai­rāk paļāvās uz iespaidiem un tradīcijām nekā uz noteik­tiem politiskiem uzskatiem. Bulgakovs nicināja vā­ciešu marioneti hetmani, ienīda iznireli Petļuru, ieguva arvien dziļāku pārliecību, ka balto varai neglābjami jākrīt, un spraigā uzmanībā vēroja boļševikus. Pati

dzīve Bulgakovu, tāpat kā daudzus viņa paaudzes cil­vēkus, noveda pie sadarbības ar Padomju varu, iesais­tīja jaunās kultūras celtniecības darbā.

«Ārsts ar izcilību», kuram, šķiet, nebija pamata žēlo­ties par savu profesiju, piepeši it kā bez jebkāda ie­mesla pameta privāto mediķa praksi Kijevā, iesēdās vilcienā un cauri kara un bada izmocītajai zemei de­vās diezin kurp, bet ceļā pēkšņi saprata to, ko agrāk bija tikai no jautis: viņa aicinājums ir būt nevis ār­stam, bet gan rakstniekam.

Pilsēta, kurā Bulgakovs nonāca un kur sākās viņa pastāvīgais literārais darbs, bija Vladikaukāza. Te viņš sāka strādāt mākslas apakšnodaļā — tā sauca turienes organizāciju, kuras uzdevums bija atbalstīt literātus un māksliniekus, rīkot lekcijas, literārus koncertus u. t. t. Bulgakovs bija laikraksta līdzstrādnieks, lasīja lekcijas par Puškinu, Čehovu, sāka rakstīt lugas vietējam te­ātrim. Par saviem pirmajiem spalvas vingrinājumiem drāmas žanrā pats autors vēlāk izteicās gaužām sarkas­tiski.

1921. gada sākumā mēs Bulgakovu vēl atrodam Vla- dikaukāzā, bet tā paša gada beigās, nepieredzēti snie­gainajā ziemā, viņš ierodas kupenām pieputinātajā, aukstuma un bada vārdzinātajā Maskavā. Vēsts par mātes nāvi, ko Bulgakovs pārdzīvo ļoti smagi, sarauj pēdējo saiti ar bērnības pilsētu Kijevu. Bulgakovs uz visiem laikiem paliek Maskavā, pierod pie tās un iemīl to.

Читать дальше

Похожие книги на «par Mihaila Bulgakova prozu un viņu pašu»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «par Mihaila Bulgakova prozu un viņu pašu» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «par Mihaila Bulgakova prozu un viņu pašu»

Обсуждение, отзывы о книге «par Mihaila Bulgakova prozu un viņu pašu» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.