Клайв Къслър: Навигаторът

Здесь есть возможность читать онлайн «Клайв Къслър: Навигаторът» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2014, ISBN: 9789542928614, издательство: ProBook, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Клайв Къслър Навигаторът
Бесплатно
 • Название:
  Навигаторът
 • Автор:
 • Издательство:
  ProBook
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2014
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789542928614
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Навигаторът: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Навигаторът»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Войната в Ирак е в разгара си, когато столицата Багдад пада. Наред с гражданите, празнуващи падането на режима на Саддам Хюсеин, по улиците плъзват въоръжени банди, които обират магазини и банки. Ограбен е дори Националният музей на Ирак, от който изчезват хиляди артефакти, сред които древна финикийска статуя, позната като „Навигатора“. Оказва се, че има хора, готови на всичко, за да сложат ръка на ценната статуя. Първата им жертва е безчестен дилър на антики, убит хладнокръвно. Следващa по ред се оказва жена, инспектор от ООН, която Остин и Дзавала случайно спасяват от преждевременна смърт на морското дъно. „Кое е толкова специалното на тази статуя?“ – се чуди Кърт Остин. Търсенето на отговори отвежда екипа на НАМПД на една изумителна одисея през времето и пространството, която обхваща изгубените съкровища на цар Соломон, мистериозен пакет с документи, кодирани лично от Томас Джеферсън, както и свръхсекретен научен проект, който би променил света завинаги. И с това изненадите само започват…

Клайв Къслър: другие книги автора


Кто написал Навигаторът? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Навигаторът — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Навигаторът», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Клайв Къслър, Пол Кемпрекос

Навигаторът

(книга 7 от „Архивите на НАПМД“ )

Пролог


В далечна земя, 900 г. пр. Хр.В перлената светлина на зората от мъглата изплува чудовище. Огромната глава с издължена муцуна и издути ноздри се насочи към брега, където някакъв ловец бе коленичил с опънат лък. Очите на мъжа бяха приковани в елена, който пасеше в тресавището. Леко бълбукане премина през въздуха и ловецът инстинктивно хвърли поглед към водата. В гърлото му се надигна вик на ужас, той захвърли лъка и хукна. Стреснатият елен изчезна сред дърветата, следван по петите от ужасения ловец.

Талазите мъгла се разделиха и от тях изплува огромен кораб. Червеникавокафявият корпус, дълг около седемдесет метра, бе покрит със завеси от водорасли. На извития му нагоре нос бе изваяна прекрасна дървена фигура на пръхтящ жребец. Точно зад нея стоеше мъж, който се взираше в малка дървена кутия. Призрачният силует на бреговата линия започна да се очертава по-ясно. Мъжът вдигна глава и посочи наляво.

Гребците последваха командата и с изящен завой корабът пое по нов курс – успоредно на гористата брегова линия. Моряците сръчно нагласиха квадратното платно на вертикални червено-бели ивици, за да компенсират промяната в посоката.

Капитанът беше на около двайсет и пет – двайсет и шест години, но сериозното изражение на красивото му лице го правеше да изглежда по-възрастен. Имаше голям, леко гърбав нос. Гъста черна брада на масури покриваше квадратната му челюст и пълните устни. Слънцето и морето бяха придали на кожата му оттенък на махагон. Непроницаемите очи, които оглеждаха бреговата линия, бяха тъмнокафяви – толкова тъмни, че зениците почти не се виждаха.

Високото положение, което капитанът заемаше, му даваше право да носи пурпурна роба – обагрена с ценното багрило, получавано от морския охлюв мурекс пурпуреа. Но той предпочиташе да ходи с памучна поличка като обикновен моряк. Островърха шапка покриваше вълнистата му, късо подстригана черна коса.

Корабът влезе в широкия залив. Соленият мирис на морето постепенно се стопи. Капитанът напълни дробовете си с въздух, който ухаеше на цветя и свежа зеленина. Зарадва се, че скоро ще пие прясна вода и ще стъпи на твърда земя.

Дългото пътуване беше минало добре, благодарение на грижливо подбрания финикийски екипаж – все моряци с опит в открито море. Сред тях имаше неколцина египтяни и либийци, както и хора от други средиземноморски народи, а отряд скитски наемници се грижеха за безопасността им.

Финикийците бяха най-добрите моряци в света – дръзки изследователи и търговци. Те владееха цялото Средиземно море, а корабите им стигаха отвъд Херкулесовите стълбове и Червено море. За разлика от гърците и египтяните, чиито кораби се движеха покрай брега и по залез слънце хвърляха котва, безстрашните финикийци плаваха денем и нощем, без да виждат земя. При попътен вятър големите им търговски кораби изминаваха над хиляда разтега на ден.

По рождение капитанът не беше финикиец, но добре беше усвоил морските изкуства. Познаваше морето и корабите като петте си пръстта и бързо спечели уважението на екипажа с хладнокръвието и справедливостта си.

Корабът, който командваше, беше от Тарсис1, построен специално за презморска търговия. За разлика от търговските кораби за кратки курсове, линиите на този кораб бяха дълги и прави. Палубата и корпуса бяха от ливански кедър. Късата и здрава мачта, както и четвъртитото платно от египетски лен, обрамчено с кожени колани за по-голяма издръжливост, бяха специално пригодени за плаване в дълбоки води и бяха най-добрите в целия свят. А извитият кил и високите нос и кърма бяха предшественици на корабите, които викингите щяха да построят векове по-късно.

Тайната на властта на финикийците над морето се простираше далеч отвъд блестящите им умения на корабостроители. Редът на борда на корабите им беше легендарен. Всеки моряк знаеше мястото си в добре смазаната машина, която представляваше всяко финикийско морско приключение. Държаха въжетата грижливо скатани на леснодостъпно място и помощник-капитанът носеше отговорност за тях. Морякът на вахта познаваше всяка част от такелажа и непрекъснато проверяваше въжетата, за да няма изненади.

Капитанът усети как нещо меко се отърква в босия му крак. Усмихна се, което му се случваше му рядко, пъхна дървената кутия в една торба и се наведе да вдигне котката. Финикийските котки всъщност произлизаха от Египет, където тези животни бяха почитани като богове. Финикийските кораби носеха котки за продан, както и за да контролират размножаването на плъховете. Капитанът погали нашарената с оранжеви и жълти ивици козинка, след което внимателно остави мъркащото животно на палубата.

Читать дальше

Похожие книги на «Навигаторът»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Навигаторът» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Клайв Къслър: Бяла смърт
Бяла смърт
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Изгубеният град
Изгубеният град
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Бурята
Бурята
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Часът нула
Часът нула
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Призрачният кораб
Призрачният кораб
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Медуза
Медуза
Клайв Къслър
Отзывы о книге «Навигаторът»

Обсуждение, отзывы о книге «Навигаторът» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.