Луиза Пенни: Дългият път към дома

Здесь есть возможность читать онлайн «Луиза Пенни: Дългият път към дома» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2019, ISBN: 9786191515158, издательство: СофтПРЕС, категория: Детектив / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Луиза Пенни Дългият път към дома
 • Название:
  Дългият път към дома
 • Автор:
 • Издательство:
  СофтПРЕС
 • Жанр:
  Детектив / на болгарском языке
 • Год:
  2019
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9786191515158
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Дългият път към дома: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Дългият път към дома»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

В „Дългият път към дома“ главен инспектор Гамаш вече се е оттеглил от полицията, за да се отдаде на заслужена почивка. Идилията и спокойствието обаче не продължават дълго, защото съвсем скоро бившият инспектор научава, че неговият съсед Питър е изчезнал. Неспособен да откаже помощ на приятелите си, Гамаш се впуска с тях в разследване, което накрая ги връща у дома, но не и преди да са изгубили нещо по пътя. Арман Гамаш, бившият главен инспектор на отдел „Убийства“, най-накрая е намерил така жадуваното спокойствие в новия си дом — село Трите бора. Всяка сутрин той следва един и същ ритуал: качва се на хълма, сяда на пейката и чете от малка книга, но никога не стига до последната страница. И никога не говори за раните в душата си. За разлика от Клара Мороу, която от година не знае нищо за съпруга си Питър. Двамата си обещават да се срещнат точно дванайсет месеца след раздялата си, но той така и не се завръща. Тревогата на Клара нараства с всеки изминал ден и у нея назрява неизбежното решение — да поиска помощ от Гамаш. Макар и неохотно бившият инспектор изоставя идиличното село и заедно с някогашния си заместник Жан Ги, Клара и Мирна Ландерс поемат на пътешествие все по-навътре в Квебек. И все по-навътре в душата на Питър Мороу. Разследването ги отвежда до самото устие на величествената река Сейнт Лорънс — местност, толкова безлюдна и прокълната, че първите мореплаватели я наричат „земята, която Бог дал на Каин“. И къде другаде, ако не именно там, човек би се сблъскал с пагубните последици от действията на някого, готов да продаде собствената си душа, за да възвърне славата си. Луиз Пени е единствената в света седемкратна носителка на литературния приз „Агата Кристи“. Романите й са преведени на повече от трийсет езика и са издадени в многохилядни тиражи.

Луиза Пенни: другие книги автора


Кто написал Дългият път към дома? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Дългият път към дома — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Дългият път към дома», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Луиз Пени

Дългият път към дома

  Разследванията на инспектор Гамаш #10

На Майкъл
Изненадан(а) от радост

Действащи лица

Полицаите от Sûreté du Québec

Изабел Лакост — главен инспектор от отдел „Убийства“

Жан Ги Бовоар — инспектор


Жителите на Трите бора

Арман Гамаш — бивш главен инспектор от отдел „Убийства“

Рен-Мари — съпруга на Гамаш

Клара Мороу — художник

Питър Мороу — художник, съпруг на Клара

Мирна Ландерс — собственик на книжарницата в Трите бора, бивш психолог

Рут Зардо — възрастна поетеса

Габриел Дюбо — готвач и хотелиер; държи местното бистро и пансиона на селото с партньора си Оливие

Оливие Брюле — търговец на антикварни стоки; държи местното бистро и пансиона на селото с партньора си Габри


Жителите на Торонто

Мариана — сестра на Питър Томас — брат на Питър

Бийн — дъщеря на Мариана и племенница на Питър

Пол Маси — професор от колежа по изкуствата в Торонто

Себастиан Норман — бивш професор от колежа по изкуствата в Торонто


Жителите на Бе Сен Пол

Марсел Шартран — собственик на галерия „Ганьон“ в Бе Сен Пол

Люк Вашон — собственик на ресторант „Ла Мюз“ в Бе Сен Пол

Речник на някои френски думи и изрази в романа

Absolument — абсолютно

Ah, bon. Enfin — Чудесно. Най-накрая.

Ah, oui? — А, така ли?

А и revoir — довиждане

Bateau — лодка

Bien sur — разбира се

Bon voyage — приятно пътуване

Bonjour — добър ден

C’est ςα — така е

C’est impossible — невъзможно е

C’est vrai — вярно е

Саfέ au lait — кафе с мляко

Comment allez-vousl — Как сте?

Désolé — съжалявам

Excusez-moi — извинете

Habitant — заселник

Je parle fransais — говоря френски

Mais, franchement — но честно казано

Merde — лайно

Mon ami — приятелю

Mon dieu! — Боже мой!

Mon vieux — стари приятелю

Non — не

Oui — да

Oui, oui, zut alors — Да, да, добре тогава!

Parfait — идеално

Patron — началник, шеф

Point final — точка

S’il te plaît — моля; ако обичаш

Salut — здравей

Sûreté du Québec — квебекската полиция

Un Plaisir — удоволствие

Voyageurs — пътешественици

Vraiment? — Наистина ли

Първа глава

Kлара Мороу се приближи към него, чудейки се дали онзи малък жест, който правеше всяка сутрин, ще се повтори и сега.

Беше толкова дребен, толкова незначителен. Почти незабележим. Първия път.

Но защо Арман Гамаш го повтаряше?

Клара се почувства глупаво, че изобщо си задава този въпрос. Имаше ли някакво значение? Но пък за човек, който не бе склонен към прикритост, този жест все повече й изглеждаше потаен, дори подмолен. Безобидно действие, което сякаш търсеше сянка, в която да се потули.

И все пак Арман седеше посред бял ден на пейката, която Жил Сандон наскоро бе изработил и поставил на билото на хълма. Пред него се простираха планините — от Квебек до Върмонт — със склонове, обрасли с гъсти гори. Река Бела Бела се виеше между възвишенията като сребърна лента, която блестеше в слънчевия ден.

А в долината, почти незабележимо на фона на тази величествена гледка, се гушеше скромно селце — Трите бора.

Арман не се криеше. Но и като че ли не се наслаждаваше на пейзажа. Всяка сутрин едрият мъж се настаняваше на пейката и вместо да се любува на природата, свеждаше глава над книгата, която носеше. Четеше.

Когато скъси разстоянието, Клара Мороу забеляза, че Гамаш отново прави същото. Сваля полукръглите си очила за четене, затваря книгата и я пъха в джоба си. Имаше книгоразделител между страниците, но той винаги стоеше на едно и също място в края на книгата. Място, към което Арман се приближаваше, но така и не успяваше да го достигне.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Дългият път към дома»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Дългият път към дома» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Луиза Пенни: Отровни думи
Отровни думи
Луиза Пенни
Луиза Пенни: Сенки в снега
Сенки в снега
Луиза Пенни
Луиза Пенни: Измамна светлина
Измамна светлина
Луиза Пенни
Луиза Пенни: Красива мистерия
Красива мистерия
Луиза Пенни
Луиза Пенни: Природа зверя
Природа зверя
Луиза Пенни
Отзывы о книге «Дългият път към дома»

Обсуждение, отзывы о книге «Дългият път към дома» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.