Джон Кехоу: Път към могъщество и слава

Здесь есть возможность читать онлайн «Джон Кехоу: Път към могъщество и слава» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Път към могъщество и слава
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Път към могъщество и слава: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Път към могъщество и слава»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Джон Кехоу: другие книги автора


Кто написал Път към могъщество и слава? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Път към могъщество и слава — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Път към могъщество и слава», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Джон Кехоу

Път към могъщество и слава

Благодарности

Има много невидими ръце, които се трудят, за да може една книга да види бял свят. Искам да отделя малко време и да благодаря на онези, чиито усилия са високо оценени. На редакторите си Рик и Дженифър Беаристо за безценните им наставления. На Линда Нейман за кориците и илюстрациите. На бизнес мениджъра ми, Сорая Отман, за това, че ръководи всичко, беше за мен приятел и подбудител. На Мона Отман за помощта й на компютъра. На екипа на Typeworks, Мери, Джули и Вик за оформлението на страниците. На жена ми, Силвия, за това, че беше моят първи редактор, както и приятел, любима и съветник. На многото мои приятели, които слушаха откъси от книгата в процеса на написването й и участваха със своите предложения. И накрая на Великата Мистерия. Тъй като какъвто и живец да притежава тази книга, той не е нищо повече от отражение на Великия Светия, който живее вътре. На всички. Благодаря ви.

Джон Кехоу

Част първа

1. Началото

Преди земя
и слънце, и луна,
преди да има хора,
светове и времена,
Великата Мистерия цареше там
една…

Аз съм поет и мистик и гледам на света през тези лещи. И историята ми ще бъде разказана в същия ДУХ.

Това е история за пътешествие, пътешествие, нямащо равно на себе си, пътешествие, което трае повече от двадесет години. Това, за което говоря, е пътешествието навътре в себе си.

Искам да споделя с вас съществуването на път, който навлиза дълбоко в дебрите на Мистерията. Път на красота, лична сила и вътрешен мир. Познавам добре извивките му, тъй като съм минал по него. Слял съм се с него. И мога да говоря като познавач.

Желанието ми е да говоря уверено и искрено за това пътешествие, за това приключение. Няма да скрия нищо. Ще ви разкажа за първата порта и вътрешния глас. За скритото царство и великите хора от миналото. За свещени песни, видения и още нещо.

Но преди да продължа, нека да изчистя всички погрешни схващания, които може да има човек относно това пътешествие. Духовният път не е за религии и догми. Не става дума за намирането на единствения истински път. Просто това е чудото на разкриването на красотата на човека пред самия него. Чудото да откриеш вътрешни източници на сила и наставление и да следваш пътя, който сърцето ти подсказва. Да бъдеш готов и отворен за изумителните възможности, които животът предлага. Защото тук има много повече, отколкото можем да си представим и всеки, който прояви вътрешна дързост, ще бъде щедро възнаграден.

Изобилието от сила в духовен план ще ви направи по-добри тенисисти, по-страстни любовници, по-проницателни инвеститори, по-умни бизнесмени, по-добри родители. Ще ускори и подобри ежедневните ви дейности по начин, който ще ви изуми. Ще се натъкнете на дарби и източници на сила, за които не сте и подозирали, те ще ви извисят и обогатят. Не само вие ще усетите притока на сила, а и всеки човек, влязъл в контакт с вас, тъй като присъствието ви ще е уникално. Ще постигнете велики неща, каквото и да е призванието ви. Ще сте в мир със себе си. Казано простичко и кратко, да се остави да бъде воден от духовността е най-умната и най-практична постъпка в живота на един човек. Ползите са неизмерими, отплатата — огромна.

Като казвам това обаче, аз знам, че никакви думи или обещания, независимо колко примамливи и изразителни, няма да ви приближат и на крачка до духовния път, ако не сте готови. Човек трябва да отиде до извора с живата вода по свое собствено желание. Загадъчни са тези пътища и всеки от нас чува призива по различно време и при различни обстоятелства.

Понякога тежка житейска ситуация ни разтърсва дълбоко и ни кара да преосмислям кое е наистина важно за нас. Друг път може да е огромна празнота, дупка в нас самите, която нито брак, нито пари или успехи, биха могли да запълнят, така че се налага да потърсим другаде. Или пък изострено усещане, при което съзнанието ни за миг се възвисява и ни се разкривах възможностите за живот в ядрото. Това се случи с мен преди двадесет години, когато се окъпах в светлината на вътрешното присъствие, усещанията ми се оживиха, чудех се какво става с мен? Усетих, че ставам част от нещо неизмеримо по-голямо. Границите се разтеглиха и умът ми беше кристално бистър и осъзнаващ. Буквално се потопих в това екзалтирано състояние, отпивайки от сладкия вътрешен нектар. Не знам кое играе ролята на катализатор, но нещо в нас се пробужда и ни кара да се впускаме в търсене на отговори. Интуицията ни подсказва, че има други реалности, извън това, което възприемаме със сетивата си, и така започва сериозно търсене. Както сьомгата напуска океана, който винаги е бил неин дом и мистериозно се завръща в потока, където се е родила, така и ние се отправяме в търсене на нашия път.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Път към могъщество и слава»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Път към могъщество и слава» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Път към могъщество и слава»

Обсуждение, отзывы о книге «Път към могъщество и слава» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.