Дейвид Никълс: Винаги в същия ден

Здесь есть возможность читать онлайн «Дейвид Никълс: Винаги в същия ден» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Современная проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Дейвид Никълс Винаги в същия ден
 • Название:
  Винаги в същия ден
 • Автор:
 • Жанр:
  Современная проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Винаги в същия ден: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Винаги в същия ден»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Двайсет години, двама души, един ден… 15 юли 1988 г. Ема и Декстър прекарват заедно нощта след дипломирането си. Двамата са убедени, че няма да се срещнат отново. Но къде ще бъдат точно в този ден следващата година? А година по-късно? А всяка година след това? Съдбата преплита житейските им пътища, изпълнени с успехи и провали, излъгани надежди и неочаквани радости. Ема пропилява писателския си талант, докато работи като сервитьорка и живее с неподходящ мъж. Декстър обикаля света, става телевизионен водещ и се отдава на флиртове и купони. През годините тяхното странно приятелство — любов, остава единствената константа в живота им. Проникновено, очарователно и остроумно, Дейвид Никълс проследява две десетилетия от живота на Декстър и Ема винаги в същия ден — 15 юли! Обявена от читателите и критиката за една от най-забележителните книги на 2010 г., „Винаги в същия ден“ предизвика фурор във Великобритания, Франция, САЩ и Германия.

Дейвид Никълс: другие книги автора


Кто написал Винаги в същия ден? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Винаги в същия ден — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Винаги в същия ден», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Дейвид Никълс

Винаги в същия ден

На Макс и Роуми, когато пораснат.

И на Хана — както винаги.

„Какво са дните?
В тях живеем. Идват, будят ни.
Отново и отново.
Те са, за да сме щастливи в тях.
Само в тях живеем.
Е, накрая, за да разрешат въпроса,
идват лекар и свещеник
и развяват дълги роби
над полята.“

Филип Ларкин, „Дни“

Първа част

1988–1992

Началото на двайсетте

„Този ден бе за мене паметен, защото дълбоко ме промени. Но така се случва във всеки живот. Представете си, че от кой да е живот бъде заличен някой ден, и помислете колко различна посока би поел той. Оставете за миг книгата, читателю, и помислете за дългата, желязна или златна, трънена или цветна верига, която никога не би ви обвързала, ако първото й звено не е било изковано в някой паметен за вас ден.“

Чарлс Дикенс, „Големите надежди“1

Първа глава

Бъдещето

Петък, 15 юли 1988

Ранкейлър Стрийт, Единбург

— Най-важното, предполагам, е да наклониш везните — каза тя. — Наистина да промениш нещо.

— Да промениш света?

— Не целият свят. Само светът край теб.

Полежаха мълчаливо с преплетени върху единичното легло тела и после се разсмяха и двамата с дрезгави предутринни гласове.

— Не мога да повярвам, че го казах — простена тя. — Доста изтъркано звучи, нали?

— Малко изтъркано.

— Опитвам се да те вдъхновя! Да подготвя мизерната ти душа за великото приключение, което те очаква. — Тя обърна лице към него. — Не че ти е необходимо. Бъдещето ти, предполагам, е спретнато очертано до последния щрих. От извора до устието.

— Едва ли.

— Какво тогава смяташ да правиш? Какъв е големият ти план?

— Е, родителите ми ще дойдат да ми съберат багажа, ще го вземат, после ще прекарам ден-два в апартамента им в Лондон, ще се видя с приятели. След това Франция…

— Много хубаво…

— След това Китай и Индия. Ще пообиколя…

— Пътешествия — въздъхна тя. — Напълно предсказуемо.

— Какво му е лошото да попътуваш?

— По-скоро да отбягваш действителността…

— Преувеличават ценността й — отвърна той, надявайки се думите му да прозвучат мрачно и харизматично.

Тя изсумтя.

— Няма проблем, предполагам, за онези, които могат да си го позволят. Защо не кажеш просто „ще лентяйствам две години“? Същото е.

— Защото пътешествията разширяват светогледа — отговори той, изправи се на лакът и я целуна.

— О, но твоят и без това е достатъчно широк — извърна лице тя; поне за момента. Облегнаха се отново на възглавницата. — Както и да е… нямах предвид какво ще правиш следващия месец, а за в бъдеще. Бъдещето като перспектива. Когато си… не знам… — Тя замълча, сякаш обмисля някаква фантастична идея, пето измерение примерно. — Когато си на четирийсет, да речем. Как се виждаш на четирийсет?

— Четирийсет? — Идеята очевидно затрудни и него. — Не знам. Позволено ли е да кажа „богат“?

— Толкова, толкова плиткоумно.

— Добре тогава — известен. — Той я целуна по врата. — Малко зловеща тема, не мислиш ли?

— Не е зловеща… вълнуваща е.

— Вълнуваща! — наподоби той презрително мекия й йоркширски акцент.

Често й се случваше лъскавите момчета да я имитират, сякаш произношението й е необичайна отживелица, и не за пръв път тя потръпна от омерзение. Отдръпна се от него и опря гръб в хладната стена.

— Да, вълнуващо! Полага се да се вълнуваме, нали? Бъдещето е пред нас. Както каза заместник-ректорът: „Вратите на златните възможности са широко разтворени“.

— „Вашите имена ще четем в утрешните вестници…“

— Доста невероятно.

— Защо тогава си развълнувана?

— Аз ли? Господи! Аз треперя от страх.

— И аз. Боже… — Той се извърна рязко и се протегна към цигарите на пода до леглото, сякаш да си успокои нервите. — Четирийсет години! Четирийсет. Мамка му!

Развеселена от тревожното му изражение, тя реши да налее масло в огъня:

— Та какво ще правиш, когато си на четирийсет?

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Винаги в същия ден»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Винаги в същия ден» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Тери Пратчет: Ерик
Ерик
Тери Пратчет
Мери Кларк: Къде си сега?
Къде си сега?
Мери Кларк
Джесика Редмерски: Миг преди винаги
Миг преди винаги
Джесика Редмерски
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Колин Декстър
Колин Декстър: Мръсницата е мъртва
Мръсницата е мъртва
Колин Декстър
Отзывы о книге «Винаги в същия ден»

Обсуждение, отзывы о книге «Винаги в същия ден» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.