Приказка козел: Арменска приказка (Арменска приказка)

Здесь есть возможность читать онлайн «Приказка козел: Арменска приказка (Арменска приказка)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Арменска приказка (Арменска приказка)
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Арменска приказка (Арменска приказка): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Арменска приказка (Арменска приказка)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Приказка козел: другие книги автора


Кто написал Арменска приказка (Арменска приказка)? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Арменска приказка (Арменска приказка) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Арменска приказка (Арменска приказка)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Приказка за мъдрия козел

Арменска приказка

Имало едно време трима братя. И тримата били женени. В този край живеел и един воденичар. Той имал един мъдър козел, а братята — един мъдър кон. Братята нищо не знаели за козела на воденичаря, а воденичарят хабер си нямал за техния кон. Веднъж братята свършили брашното.

Най-големият брат натоварил на коня зърно и тръгнал за воденицата.

Щом воденичарят видял коня, веднага се досетил, че това не е обикновен кон.

Обръща се към стопанина на коня:

— Братко, имам един козел, подобен на твоя кон. Хайде да се хванем на бас: ти заложи коня си, а пък аз козела си. Ще се крием поред: три пъти аз, три пъти ти. Ако ме намериш — ще спечелиш козела, ако аз те намеря — ще спечеля коня.

Другият казва:

— Е, воденичарю, щом е така, хайде най-напред да ти разкажа какъв е моят кон, а след това ти ще разкажеш за козела си.

— Добре — отвръща воденичарят.

— Слушай тогава. Моят кон не е обикновен: ако по пътя излязат разбойници, той така ще скрие стопанина си, че никой няма да го намери. Е, а сега ти кажи какъв е козелът ти.

— И моят козел не е обикновен — казва воденичарят. — Ако поканиш на гости десет или петнадесет души и кажеш: „Хей, козльо, заколи се сам, одери се сам, опечи и свари месото си, приготви три вида ядене и го сложи пред гостите да ядат, да пият, да се веселят“, начаса всичко ще бъде изпълнено.

Хванали се на бас. Единият заложил коня, другият козела.

— Хайде — казва воденичарят, — кой ще се крие първи, аз или ти?

Стопанинът на коня казва:

— Крий се първо ти.

— Зажуми — вика му воденичарят.

Другият отишъл настрана, зажумял, а воденичарят се скрил. Стопанинът на коня отворил очи, тръгнал да търси воденичаря. Ходил, ходил, никъде не можал да го намери. Тогава конят му дума:

— Ех, момко, напразно търсиш, все едно, няма да го намериш. Иди до воденицата и викни: „Стига си се завирал под водното колело, жал ми е за теб, ще настинеш“.

Стопанинът на коня така и сторил. Воденичарят излязъл изпод колелото.

— Братко — казва той, — зажуми още веднъж, изглежда, че загубих козела си.

Другият зажумял, воденичарят в това време се пъхнал в сандъка и се заровил в брашното.

Момъкът отворил очи, затърсил отново воденичаря, ходил насам, ходил натам, никъде не можал да го намери. Конят му дума:

— Ех, момко, напразно търсиш, няма да го намериш. Той се пъхна в сандъка с брашното. Иди и му кажи: „Излизай, воденичарю, стига си се крил в сандъка, жал ми е за теб“.

Момъкът викнал:

— Излизай, воденичарю, стига си се крил в сандъка, жал ми е за теб!

Воденичарят излязъл и казва:

— Ти спечели козела ми, но зажуми още веднъж.

Другият зажумял, а воденичарят този път се наврял под улея. Момъкът отворил очи, затърсил отново воденичаря, но никъде не можал да го намери. Конят му дума:

— Той е под улея, иди му кажи: „Стига си се мъчил, излизай“.

Момъкът се приближил до улея и викнал:

— Излизай, воденичарю, стига си се мъчил!

Воденичарят излязъл.

— Братко — казва той, — няма що, ти спечели козела ми.

— Сега е мой ред — отвръща момъкът, — зажуми, аз ще се скрия.

Воденичарят зажумял, а момъкът се хвърлял ту на една, ту на друга страна — не знае къде да се скрие. Конят му дума:

— Е, момко, така нищо няма да излезе, ела се скрий в гривата ми.

Той се зарадвал и се скрил в конската грива.

Воденичарят започнал да го търси — никъде не можал да го намери. Хванал поводите, потеглил коня — момъка никъде го няма. Казва:

— Излизай, братко.

Другият излязъл.

— Ех, братко — казва воденичарят, — няма що, ти спечели козела ми…

— Хайде, воденичарю, зажуми още веднъж.

Воденичарят зажумял, а момъкът се хвърлял ту на една, ту на друга страна — не знае къде да се скрие.

А конят му дума:

— Е, момко, ела се скрий под опашката ми.

Момъкът се наврял под опашката му. Воденичарят отворил очи и се втурнал да търси момъка. Търсил навред — не го намерил. Дошъл, хванал коня за юздата и го повел. След това повдигнал гривата — момъка го няма. Свършило му се търпението, викнал:

— Братко, излизай, не мога да те намеря!

Момъкът излязъл изпод конската опашка.

— Е, как е? — пита той.

— Спечели ти моя козел, братко.

— Хайде, зажуми още веднъж.

Воденичарят зажумял, а момъкът се хвърлял ту на една, ту на друга страна — не знае къде да се скрие.

Конят го повикал и му дума:

— Скрий се под корема ми.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Арменска приказка (Арменска приказка)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Арменска приказка (Арменска приказка)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Арменска приказка (Арменска приказка)»

Обсуждение, отзывы о книге «Арменска приказка (Арменска приказка)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.