Марина Фиорато: Дъщерята на Сиена

Здесь есть возможность читать онлайн «Марина Фиорато: Дъщерята на Сиена» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, ISBN: 9789547713024, издательство: Кръгозор, категория: Историческая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Марина Фиорато Дъщерята на Сиена
 • Название:
  Дъщерята на Сиена
 • Автор:
 • Издательство:
  Кръгозор
 • Жанр:
  Историческая проза / на болгарском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789547713024
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Дъщерята на Сиена: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Дъщерята на Сиена»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Надбягване със съдбата в името на честта и любовта Британката с венециански корени Марина Фиорато, позната на българските читатели с романите „Стъкларят от Мурано”, „Тайната на Ботичели” и „Мадоната на бадемите”, се отправя към Тоскана за своята поредна, изпълнена с любов и интриги, история на фона на красива Италия. „Дъщерята на Сиена” е вълнуващ исторически трилър, изграден върху реални исторически събития от началото на XVIII век, когато Сиена е управлявана от Виоланте Беатрикс. Проучванията на Фиорато я отвеждат в Сиена, където се радва на гостоприемство на отделните контради (квартали). Техните представители й разказват за културните традиции, за конното надбягване (Палио), което се провежда два пъти в годината на Пиаца дел Кампо, и я запознават с историческите детайли. Авторката опознава сложните взаимоотношения в кралските фамилии от този период и умело вплита исторически достоверните събития в художествения сюжет по непредсказуем начин. Богатото наследство на Сиена е показано с цялата му пищност, сцените се разгръщат в красиви зали и осветени от свещи катедрали, в мръсни конюшни и мрачни подземия. Читателите ще се насладят на динамичното темпо, с което се развиват събитията в „Дъщерята на Сиена”, сякаш самите те участват в тази оставяща ги без дъх надпревара. Сияещ от цветове и богат на исторически детайли, романът „Дъщерята на Сиена” разказва за честта и предателството, за превратностите на съдбата, за смелостта и за силата на любовта. Сиена, 1723 г. Навечерието на Палиото... конното надбягване, което се провежда два пъти в годината на Пиаца дел Кампо. Година планиране, десетима ездачи, три обиколки на площада – и всичко свършва в един-единствен миг. Но този път залогът е огромен... За Виоланте де Медичи, принцеса на Тоскана и управителка на Сиена, надбягването бележи началото на нов период – да спре насилието в града. И да положи основите на нови по-справедливи закони. За Пиа, от рода на Толомеите, далечна потомка на Клеопатра и най-красивата жена в Сиена, Палиото е последната надежда да избегне принудителния брак с жестокия наследник на водача на квартала на Орлите. За Деветимата – групата заговорници от най-богатите и знатни родове на Сиена, надбягванията са начин да завземат властта над града... Зазвучават тромпетите. И на пиацата се появява красив непознат конник, облечен в цветовете на квартала на Кулата. Неочакваната му постъпка по време на първото Палио за годината може да промени не само живота на Пиа и Виоланте, но и съдбата на династията на Медичите... „Дъщерята на Сиена” е номиниран за Най-добър исторически роман на годината от RONA (Асоциацията на романтичните писатели).

Марина Фиорато: другие книги автора


Кто написал Дъщерята на Сиена? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Дъщерята на Сиена — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Дъщерята на Сиена», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Марина Фиорато

Дъщерята на Сиена

На сестра ми Вероника и нейния съпруг Ричард Браун, които знаят не една и две тайни за конете.

Пролог

Магарето

Сиена

1723 г.


Двамата мъже от Сиена се вторачиха във вонящия труп, метнат на стената до портата Камолия.

— Кон ли е? — обади се по-младият, защото тялото беше толкова разложено, че беше трудно да се определи.

— Не, магаре е — отговори по-възрастният.

— Хмммм — замисли се младежът. — Какво ли би трябвало да означава това?

— Да видим — почеса се по брадата възрастният, доволно подготвящ се да сподели нескончаемата си мъдрост на старейшина, с която обикновено вбесяваше познатите си, — през 1230 година, когато флорентинците обсадили Сиена, имали обичая да хвърлят трупове на магарета върху стените на града. Надявали се, че мършата ще порази жителите му с мор и чума.

Младежът побърза да прикрие с кърпичка носа и устата си и промърмори:

— Господи! Мислиш ли, че това магаре тук е заразно? Вони като чумаво!

— О, я стига! Това да не са ти старите времена, а? Просто нечие магаре е умряло и са го метнали отгоре. И толкова!

Спътникът на старейшината повдигна отново глава и поглади замислено брадата, която се надяваше някой ден и той да отгледа.

— Ами не знам… Гледай, горе на портата се виждат кръв и кожа! Очевидно някой се е катерил нарочно, за да хвърли магарето! Не трябва ли да кажем на някого?

— На кого например?

— Де да знам… Може би на херцогинята? Или на съвета? А защо не и на стражата?

Старецът се обърна към младия си спътник и го изгледа. Никога до този момент не го бе чувал да поставя под въпрос думите му, затова сега се почувства длъжен да втвърди малко тона си.

— Стражата, а? — подхвърли презрително. — В навечерието на Палио? Смяташ ли, че точно сега ще имат време да разследват едно умряло магаре?

Момчето сведе гузно глава. Старейшината беше прав. Утре беше денят на конните надбягвания — Палио, и целият град се бе превърнал във врящ котел от възбуда и нетърпение — котел, в който понякога се стигаше и до насилие. Така че стражата действително си имаше по-важни задачи тази вечер. Въпреки това той започна да се отдалечава от портата бавно и заднешком, и вървя дотогава, докато не престана да вижда зловещата купчина върху стената. Дълбоко суеверен, подобно на всички жители на Сиена, младежът не можеше да се отърве от мисълта, че мъртвото магаре е зла поличба за града. В главата му започнаха да кръжат притеснения също като мухите, бръмчащи над разлагащия се труп.

Първа глава

Кукумявката

За деветнайсетия си рожден ден Пиа1 от рода Толомей, най-красивата жена в Сиена, получи в дар огърлица и съпруг.

Прекара целия ден в тишината на покоите си. Ден като всички други — все едно и също, едно и също. Но после прислужницата й съобщи, че баща й желае да я види, а Пиа знаеше точно какво предстои. Очакваше този момент от единайсетата си година насам.

Остави с трепереща ръка обръча с бродерията си и веднага заслиза надолу към приемната зала. Коленете й също потреперваха, докато носеха лекото й, стройно тяло по стълбите, но тя се беше въоръжила с кураж. Знаеше, че е време да се изправи очи в очи с онова, от което се бе ужасявала години наред — още откакто порасна достатъчно, за да проумее изгодата, която различните родове извличаха от брачните преговори и договорки.

От осем години насам Пиа ежедневно очакваше да бъде опакована и продадена като стока на някоя млада издънка от благородническите родове на Сиена. Но засега съдбата я бе опазила — нея и свободата й. Младата жена знаеше, че баща й никога няма да я омъжи извън границите на техния квартал — контрада на Чивета, Кукумявката. В това отношение също бе извадила късмет, защото мъжките наследници от добрите семейства на Кукумявката се брояха на пръсти. Едно момче, за което бе сгодена още от люлката, бе починало от воднянка. Друго от тях бе заминало на война и се бе оженило в чужбина. Единственият жив наследник, за когото тя се сещаше, току-що бе навършил петнайсет. Бе останала с впечатлението, че баща й чака момъкът да навърши пълнолетие. Затова сега, докато слизаше по стълбите, предполагаше, че й предстои да бъде окована за дете.

Читать дальше

Похожие книги на «Дъщерята на Сиена»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Дъщерята на Сиена» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Марина Фиорато: Мадоната на бадемите
Мадоната на бадемите
Марина Фиорато
Марина Фиорато: Стъкларят от Мурано
Стъкларят от Мурано
Марина Фиорато
Марина Фиорато: Венецианският договор
Венецианският договор
Марина Фиорато
Дейвид Морел: Огнена Сиена
Огнена Сиена
Дейвид Морел
Отзывы о книге «Дъщерята на Сиена»

Обсуждение, отзывы о книге «Дъщерята на Сиена» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.