Сюзън Филипс: Чаровник по рождение

Здесь есть возможность читать онлайн «Сюзън Филипс: Чаровник по рождение» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Исторические любовные романы / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Сюзън Филипс Чаровник по рождение
 • Название:
  Чаровник по рождение
 • Автор:
 • Жанр:
  Исторические любовные романы / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Чаровник по рождение: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Чаровник по рождение»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Дийн Робилард, куотърбек от „Чикаго Старс“, е най-големият късметлия на света: истинска спортна суперзвезда и с доходна кариера на модел. Но късметът му започва да помръква и Дийн се отправя на пътешествие из страната, за да разбере какво се е объркало в живота му. Когато поема по самотна дълга отсечка на магистрала в щата Колорадо, той забелязва нещо, което ще промени бляскавия му живот по начин, който дори не е и сънувал. Една млада жена… облечена в костюм на бобър. Блу Бейли е тръгнала на мисия – да убие бившето си гадже. Или поне да го нарани сериозно. А колкото до бобърския костюм, в който се е напъхала… Нейна ли е вината, че животът продължава да й хвърля изненадващи пасове? Като например една скъпа, черна спортна кола да спре на магистралата и от нея да слезе гръцки бог…

Сюзън Филипс: другие книги автора


Кто написал Чаровник по рождение? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Чаровник по рождение — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Чаровник по рождение», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Сюзън Елизабет Филипс


Чаровник по рождение


(Чикаго Старс – 7)

1.

Не всеки ден един мъж може да види бобър без глава да крачи до крайпътната канавка, дори във вълнуващия и ексцентричен свят на Дийн Робилард.

Дявол да го взе… – промърмори Дийн, удари спирачките на новия си спортен Астън Мартин ванкуиш и го закова пред Бобърчето.

Без да му обръща внимание, животинчето мина покрай него, голямата опашка се влачеше по чакъла, а острото носле бе вирнато нагоре. Толкова нависоко, че май нищо не виждаше. По всичко личеше, че е едно много ядосано бобърче.

Несъмнено беше момиче, защото вместо мустакатата, дългоуха и космата глава от разреза на бобровия костюм стърчеше малко личице с тъмна, мокра от потта коса, завързана небрежно на конска опашка. И тъй като му беше писнало от собствената му потискаща компания и жадуваше за малко разсейване, младият мъж отвори вратата и стъпи на банкета на шосето в Колорадо. Първо се показаха най-новите му боти от „Долче и Габана", а след тях последва и останалото, метър и деветдесет и един стоманени мускули, остри като бръснач рефлекси и несравнимо великолепие, съчетано с вроден чар… или поне така обичаше да казва неговият пиар. И не беше далеч от истината, при все че Дийн не беше дори наполовина толкова суетен, на какъвто се правеше пред хората. Но беше удобен начин да ги държи на разстояние и да не ги допуска твърде близо до себе си.

– Ъ, госпожо… Нуждаете ли се от помощ?

Долните лапи на бобърчето продължиха да шляпат напред в същия ритъм.

– Имаш ли пистолет?

– В момента не е в мен.

– В такъв случай не ми трябваш – отсече създанието и продължи енергично напред.Дийн се ухили и тръгна след нея. И тъй като късите космати лапи на женския бобър не можеха да си съперничат по бързина с дългите му крака на футболист, той я настигна само с няколко крачки.

– Хубав ден – подхвана Дийн светски разговор. – Наистина малко по-топъл за края на май, отколкото съм свикнал, но не се оплаквам.

Тя го стрелна със светлозелените си очи, една от малкото части от тялото й, притежаващи извивки. Всичко останало се състоеше от остри ъгли и прави линии, като се започне от деликатните скули, леко вирнатото носле и се стигне до брадичката, достатъчно остра, за да среже стъкло. Но по-надолу всичко се променяше неочаквано. Извита като лък, широка и удивително пухкава горна устна. Долната беше още по-пълна, създавайки смущаващото усещане, че някак си е изскочила от неприлично детско стихче.

– Актьор – процеди тя с лека насмешка. – Все такъв ми е късметът.

– Защо си мислиш, че съм актьор? – премина на „ти" младият мъж.

– По-красив си от приятелките ми.

– Това ми е проклятието.

– Дори не се преструваш на смутен?

– Налага се да се примиряваме с някои неща – обобщи Дийн философски.

– Братче, каква тежка участ… – промълви тя отвратено.

– Казвам се Хийт – представи се той, когато тя ускори крачка – Хийт Чампиън.

– Звучи ми като измислено.

Така беше, но не в смисъла, който тя имаше предвид.

– За какво ти трябва пистолет?

– За да убия бившето си гадже.

– Той ли ти е избирал гардероба?

Тя се извъртя така чевръсто, че бобровата опашка го плесна по крака.

– Няма ли да изчезнеш?

– И да пропусна най-интересното?

Тя погледна назад към спортната му кола – убийствен черен Астън Мартин ванкуиш с У-образен 12-цилиндров двигател. Бижуто му струваше двеста хиляди долара, но дори тази безбожна сума не се отрази чувствително на огромното му богатство. Да си титулярен куотърбек в отбора на „Чикаго Старс", беше почти все едно да притежаваш банка.

Тя едва не си извади окото, докато се опитваше да отмахне слепнат от потта кичур коса от бузата си с бобърската лапа, толкова здраво пришита към костюма, че едва се движеше.

– Няма да ти откажа, ако малко ме повозиш с твоята кола.

– Нали няма да изгризеш тапицерията?

– Не се заяждай с мен.

– Извинявай. – За пръв път през този денДийн се зарадва, че се е отклонил от магистралата. Кимна към колата. – Скачай.

Тя се поколеба, при все че предложението беше нейно. Накрая се затътри след него. Трябваше да й помогне да се настани – всъщност й отвори вратата – но отстъпи, за да се наслади покрай на зрелището.

Разбира се, най-атрактивното в костюма беше опашката. Тази гадост се крепеше на една пружина и когато тя се опита да се настани на седалката отдясно на шофьорската, опашката се навири неприлично и я цапардоса по главата. Тя толкова се разстрои, че понечи да откъсне косматата напаст, но не успя и я настъпи.

Читать дальше

Похожие книги на «Чаровник по рождение»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Чаровник по рождение» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Александра Потър: Да започнем отначало
Да започнем отначало
Александра Потър
Сюзън Филипс: Рай в Тексас
Рай в Тексас
Сюзън Филипс
Лей Грийнууд: Роуз
Роуз
Лей Грийнууд
Отзывы о книге «Чаровник по рождение»

Обсуждение, отзывы о книге «Чаровник по рождение» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.