Кийра Кас: Сирената

Здесь есть возможность читать онлайн «Кийра Кас: Сирената» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2016, ISBN: 978-954-27-1880-2, издательство: Егмонт, категория: Фантастические любовные романы / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Кийра Кас Сирената
 • Название:
  Сирената
 • Автор:
 • Издательство:
  Егмонт
 • Жанр:
  Фантастические любовные романы / на болгарском языке
 • Год:
  2016
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-27-1880-2
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Сирената: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Сирената»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Любовта е риск, който си струва да поемеш. Преди години Океана спасява Кален от удавяне. За да плати дълга си, тя трябва да й служи и, използвайки гласа си, да примамва странници към смъртта. Всяка една нейна дума може да убие човек на място и девойката е решена да изтърпи присъдата си в самота. Докато не среща Акинли. Красив, грижовен и добър, Акинли е всичко, за което Кален някога си е мечтала. Да се влюбиш в смъртен нарушава всички правила на Океана, но за пръв път в живота си сирената е готова да следва сърцето си, независимо от всичко.

Кийра Кас: другие книги автора


Кто написал Сирената? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Сирената — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Сирената», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Кийра Кас

Сирената

На Лиз, защото тя е от онези момичета, за които трябва да бъдат писани песни и стихове и на които трябва да бъдат посвещавани книги.


Първа глава


Странно е какво съхраняваме в душата си, какво помним, след като всичко свърши. Все още виждам в мислите си дървената ламперия, с която бяха облицовани стените на каютата ни, и си спомням колко мек беше килимът. Не съм забравила аромата на солената вода, който изпълваше въздуха и полепваше по кожата ми, нито звънкия смях на брат ми в съседната каюта, сякаш бурята беше вълнуващо приключение, а не същински кошмар.

Страхът и тревогата обаче бяха засенчени от раздразнението, което се усещаше в обстановката. Бурята осуетяваше плановете ни за вечерта - никой нямаше да танцува на горната палуба. Такива бяха злочестините на тогавашния ми живот: толкова незначителни, че ме е срам дори да мисля за тях. Но така беше едно време, в дните, когато имах чувството, че живея във вълшебна приказка.

- Ако това клатене не спре скоро, няма да ми остана време да си оправя косата за вечеря - оплака се мама. Погледнах я от пода, където лежах в отчаян опит да не повърна. Майка ми блестеше като кинозвезда, а изкусно оформените вълни на косата й изглеждаха съвършено. Но тя никога не беше доволна. - Ставай - нареди ми тя, свеждайки поглед към мен. - Ами ако някой от прислужниците влезе?

Завлякох се до най-близкия шезлонг, както винаги изпълнителна, макар че и това положение не беше кой знае колко подобаващо за дама. До онзи съдбовен ден ваканцията ни не се открояваше с нищо необичайно - най-обикновено семейно пътуване от точка А до точка Б. Вече дори не си спомням накъде плавахме. Спомням си единствено, че го правехме, както винаги, в лукс. Бяхме едно от малкото семейства, чието състояние бе оцеляло сред Депресията - и мама обичаше да парадира с това пред хората. Затова и се намирахме в красив апартамент с големи прозорци и лична прислуга. Точно в онзи момент обмислях дали да не извикам някой от тях да ми донесе кофа.

И точно в онзи момент през мъглявината на отпадналостта до ушите ми долетя странен звук. Беше като далечна приспивна песен, която някак събуди и любопитството, и жаждата ми. Вдигнах замаяна глава и видях, че мама също гледа към прозореца, търсейки източника на звука. Очите ни се срещнаха за момент, сякаш и двете искахме да се уверим, че наистина го чуваме. След като получихме нужното потвърждение една от друга, отново насочихме погледи към прозореца. Музиката се лееше опияняващо красива, като благоговеен химн.

Татко надникна в стаята с лепенка на врата - явно се беше порязал, опитвайки да се обръсне по време на бурята.

- Това оркестърът ли е? - попита той. Гласът му беше спокоен, но отчаянието в очите му ме уплаши.

- Вероятно. Но звучи сякаш идва отвън, не смяташ ли? - отвърна напрегнато мама, внезапно останала без дъх и неспокойна, после преглътна развълнувано с ръка на врата си. - Да проверим.

Скочи от стола и грабна пуловера си. Смаях се. Тя ненавиждаше дъжда.

- Но, мамо, гримът ти. Току-що каза...

- О, не го мисли това - махна небрежно с ръка и наметна раменете си с кремава жилетка. - Няма да се бавим. Ще го оправя, като се върнем.

- Аз май ще остана тук.

Музиката привличаше и мен също толкова силно, но студената пот по лицето ми ми напомни, че може всеки момент да повърна. Едва ли беше добра идея да напускам стаята ни в това състояние, затова се свих още повече на шезлонга, устоявайки на мощния импулс да стана и да ги последвам.

Мама се обърна и ме погледна в очите.

- Ще съм по-спокойна, ако ти си до мен - пророни с усмивка.

Това бяха последните думи, които я чух да казва.

Въпреки че отворих уста да възразя, нещо ме накара да стана и да прекося каютата. Този път не просто се подчинявах на майка си. Изпитвах потребност да се кача на горната палуба. Да се доближа до песента. Ако бях останала в каютата, навярно щях да се окажа в капан и да потъна заедно с кораба. Така поне щях да съм със семейството си. В рая или ада, или никъде, ако всичко се окажеше просто лъжа. Но не.

Тръгнахме нагоре по стълбите, където вече се трупаха десетки други пасажери. В този момент проумях, че нещо не е наред. Някои препускаха, пробиваха си път през тълпите, а други приличаха на сомнамбули.

Излязох под поройния дъжд и спрях да се огледам. Запуших си ушите с длани, за да заглуша жестокия грохот и хипнотичната песен и опитах да се ориентирам какво става. Двама мъже профучаха край мен и скочиха зад борда, без дори да се замислят. Но бурята не беше толкова унищожителна, че да се налага евакуация, нали така?

Читать дальше

Похожие книги на «Сирената»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Сирената» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Марина Юденич: Дан за ангели
Дан за ангели
Марина Юденич
Кийра Кас: Изборът
Изборът
Кийра Кас
Ками Гарсия: Прелестен мрак
Прелестен мрак
Ками Гарсия
Кийра Кас: Наследницата
Наследницата
Кийра Кас
Гейл Форман: Да остана ли
Да остана ли
Гейл Форман
Тахере Мафи: Възпламени ме
Възпламени ме
Тахере Мафи
Отзывы о книге «Сирената»

Обсуждение, отзывы о книге «Сирената» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.