Кийра Кас: Наследницата

Здесь есть возможность читать онлайн «Кийра Кас: Наследницата» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2015, ISBN: 9789542714965, издательство: Егмонт, категория: Фантастические любовные романы / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Кийра Кас Наследницата
 • Название:
  Наследницата
 • Автор:
 • Издательство:
  Егмонт
 • Жанр:
  Фантастические любовные романы / на болгарском языке
 • Год:
  2015
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789542714965
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Наследницата: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Наследницата»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Преди 20 години Америка Сингър спечели короната и сърцето на принц Максън. Сега е време принцеса Идлин да открие истинската любов.През целия си живот Идлин е слушала приказки за това как са се срещнали родителите й. Винаги е смятала историята им за страшно романтична, без обаче да си фантазира, че би могла да се повтори някога за нея. Но животът на една принцеса не й принадлежи напълно и затова, независимо колко силно и отчаяно Идлин се опитва да отложи собствения си Избор, той е на път да се случи.Принцесата не очаква той да завърши като приказната любовна история на родителите й, нито пък вярва, че ще открие любовта. Но дали любовта няма да я открие въпреки всичко?

Кийра Кас: другие книги автора


Кто написал Наследницата? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Наследницата — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Наследницата», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Кийра Кас

Наследницатакнига четвърта от поредицата ИзборътНа Джим и Джени Кас.

По много причини, но най-вече заради Калауей.

За книгата


Оригинално заглавие: The Heir

Copyright © 2015 by Kiera Cass

 All rights reserved

Илюстрация на корицата

© 2015 by Gustavo Marx/Mergeleft Reps, Inc.

©Дизайн на корицата Erin Fitzimmont

©Превод Цветелина Тенекеджиева

©Редактор Ваня Петкова

©Коректор Ваня Петкова

Издава „Егмонт България“

ISBN 978-954-27-1496-5


Корекции: Diltea, 2015

Първа глава


Не мога да задържа дъха си за седем минути. Не успявам дори за една. Веднъж опитах да пробягам километър и половина за седем минути, понеже чух, че някои атлети се справяли и за четири, но се провалих най-безславно, защото още на половината път ме прониза остра болка в корема.

Едно нещо обаче – и то доста впечатляващо – съумях да постигна за седем минути: станах кралица.

Появила съм се на света със седем кратички секунди по-рано от брат ми Арън и така тронът, който трябвало да е негов, станал мой. Ако се бях родила едно поколение по-рано, това нямаше да окаже влияние. Арън беше от мъжки пол, затова Арън щеше да наследи короната.

Уви, мама и татко не могли да понесат факта, че първородното им отроче ще остане без титла, понеже е имало нещастието да се роди с гърди – и то прелестни, бих добавила. Затова променили закона и народът ликувал, а аз трябвало да се превърна в следващия владетел на Илеа.

Не им хрумваше обаче, че стремежът им да ми подсигурят справедлив живот беше доста несправедлив според мен самата.

Но гледах да не се оплаквам. Все пак осъзнавах каква щастливка бях. Въпреки това имаше дни, а понякога и месеци, когато на крехките ми плещи се струпваше твърде много – твърде много, за чиито и да било плещи.

Прелиствайки вестника, научих за поредния бунт, този път в Зуни. Преди двайсет години първата работа на татко в ролята му на крал била да премахне кастите и така с времето старата система постепенно се разпаднала. Все още ми се струва безкрайно странно, че някога хората са живели с подобни ограничаващи, но и условни етикети на гърбовете си. Мама е била Петица; татко – Единица. Звучи ми напълно безсмислено, особено при положение че отделните касти нямали отличителни белези. Как е разбирал човек дали до него стои Шестица, или Тройка? И изобщо какво значение е имало това?

Когато татко анулирал кастите със закон, народът тържествувал. Баща ми предполагал, че промените, които бил наложил в Илеа, ще си легнат на мястото в хода на следващото поколение, тоест всичко трябваше да се е наредило досега.

Само дето не се беше случило – и най-скорошният бунт беше просто поредният в низ от размирици.

– Кафе, Ваше Височество – каза Нийна, оставяйки чаша на масата ми.

– Благодаря ти. Можеш да събереш чиниите.

Зачетох се в статията. Този път един ресторант беше изпепелен до основи, тъй като собственикът му отказал да повиши един от келнерите си в главен готвач. Келнерът твърдял, че повишението му било обещано, но така и не било изпълнено, и не се съмнявал, че причината се криела в миналото на семейството му.

Откровено казано, взирайки се в изгорелите останки от сградата, не знаех на чия страна съм. Собственикът имаше право да повишава или уволнява когото сметнеше за нужно, а келнерът имаше правото да не бъде възприеман като нещо, което реално не съществуваше вече.

Избутах вестника настрана и взех чашата. Татко щеше да се изправи на нокти. Несъмнено вече превърташе сценария отново и отново в главата си, търсейки решение на проблема. Лошото беше, че дори да се справехме с един случай, не можехме да възпрем повсеместната дискриминация, която върлуваше дори след края на кастовата система. Нямаше как да следим цялото население, а подобни инциденти бяха ежедневие.

Оставих кафето на масата и отидох до гардероба си. Беше време денят ми да започне.

– Нийна – извиках аз. – Знаеш ли къде е лилавата ми рокля? Онази с шарфа?

Тя се притече на помощ, присвивайки замислено очи.

Общо взето Нийна беше нова в двореца. Назначиха ми я едва преди шест месеца, след като предишната ми прислужничка боледува в продължение на две седмици. Нийна се оказа много по-отзивчива и приветлива, затова реших да я задържа. Допадаше ми и модният ѝ нюх.

Читать дальше

Похожие книги на «Наследницата»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Наследницата» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Кийра Кас: Единствената
Единствената
Кийра Кас
П Каст: Непокорна
Непокорна
П Каст
Чарлз Фрейзър: Студена планина
Студена планина
Чарлз Фрейзър
Кийра Кас: Короната
Короната
Кийра Кас
Кийра Кас: Елитът
Елитът
Кийра Кас
Нора Робъртс: Времената се менят
Времената се менят
Нора Робъртс
Отзывы о книге «Наследницата»

Обсуждение, отзывы о книге «Наследницата» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.