A.POLEŠČUKS: LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU

Здесь есть возможность читать онлайн «A.POLEŠČUKS: LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Rīga, год выпуска: 1967, категория: Фантастика и фэнтези / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

A.POLEŠČUKS LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU
 • Название:
  LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU
 • Автор:
 • Издательство:
  «Liesma»
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / на латышском языке
 • Год:
  1967
 • Город:
  Rīga
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU A.POLEŠČUKS izdevniecība «Liesma» Rīga 1967 А. Полещук ВЕЛИКОЕ ДЕЯНИЕ. ИЛИ УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА МЕКАНИКУСА И АЛЬМЫ, КОТОРАЯ БЫЛА СОБАКОЙ «Детская литература», Москва 1965 Издательство. «Лиесма» На латышском языке Tulkojis O. Kalnciems Māksliniece L. B ū m a n e

A.POLEŠČUKS: другие книги автора


Кто написал LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU

A.POLEŠČUKS

izdevniecība «Liesma» Rīga 1967

А. Полещук

ВЕЛИКОЕ ДЕЯНИЕ. ИЛИ УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА МЕКАНИКУСА И АЛЬМЫ, КОТОРАЯ БЫЛА СОБАКОЙ

«Детская литература», Москва 1965

Издательство. «Лиесма» На латышском языке

Tulkojis O. Kalnciems Māksliniece L. B ū m a n e

Pirmā nodaļa

NOSLĒPUMAINS ATGADĪJUMS UZ CEĻA

Mani pamodināja zvans. Kamēr es ģērbos, zvanīšana pie ārdurvīm atkārtojās vēl divas reizes. Pulkstenis rādīja pieci.

Es izgāju pagalmā un atvēru vārtus. Pie tiem stāvēja automobilis. Mašīnas priekšējās durtiņas bija vaļā. Pie stūres sēdēja vīrs noputējušā, zilā virsvalkā.

—    Vai jūs zvanījāt? — es apjautājos.

Pie stūres sēdošais neatbildēja. Viņš klusēdams rau­dzījās tālumā un kaut ko domāja. Tad pamāja ar galvu.

—- Vai jūs zvanījāt? Kas noticis? — es atkal jautāju.

Vīrs pagrieza galvu uz manu pusi. Likās, šis cilvēks ar mokām pūlas atcerēties, kur viņš atrodas un kas ar viņu noticis.

—           Ūdens!… — viņš negaidot strauji noteica. — Ūdens mašīna … Dzert… — Viņš ļoti slikti runāja krieviski. — Un tūkstoškārt, tā teikt, atvainojiet… Vēl ir agrs agrs rīts …

—           Nē, nē, jums nav ko atvainoties, jūs mani pa­modinājāt taisni laikā! Es tūlīt atnesīšu spaini…

—          Mūsu spaini… man ir pašam savs spainis … — ceļinieks izlīda no mašīnas un uzsauca: — Alma! Alma!

Vārtos parādījās liels aitu suns ar baltu trīsstūri uz krūtīm. Tas naski metās pie mašīnas bagāžnieka, ar purnu pabikstīja kaut kādas spailītes, pasita tās un ar spaini zobos atgriezās pie saimnieka. Ceļinieks iegāja pagalmā un atgrieza krānu. Alma pabāza spaini zem strūklas un, kad spainis bija gandrīz pilns, aiznesa to uz mašīnu. Spainis bija ļoti smags, suņa priekškājas drebēja sasprindzinājumā, taču ūdeni tas neizšļaksti-

nāja. Suņa saimnieks ielēja ūdeni radiatorā un piepil­dīja lielu termosu. Alma uzlēca viņam līdzās uz sē­dekļa, un mašīna aizbrauca. Es izgāju uz ielas un acīm to pavadīju. «Goda vārds,» es teicu pats sev, «šis suns būs pats man piezvanījis! Bet kā gan tas varēja aiz­sniegt zvana pogu? …»

Par agro zvanīšanu es biju priecīgs, jo šodien man bija gaidāma ļoti grūta diena. Vispirms man agrāk va­jadzēja aizbraukt uz darba vietu, kur man solīja iz­maksāt atvaļinājuma naudu, tad iegriezties sēklaudzē- tavā pēc sēklām, ieiet pastā un pabūt arī trijos veika­los. Es ātri pabrokastoju, izstūmu velosipēdu uz ielas, noslēdzu vārtus un devos ceļā.

Velosipēds klusi ripoja pa šosejas ceļmalas smalka­jiem putekļiem, šad tad palēkdamies uz akmentiņiem. Pēc minūtēm divdesmit es jau būtu sasniedzis mērķi, kad piepeši priekšā, pie tilta uzbrauktuves, pamanīju mašīnu sastrēgumu. Ceļš bija slēgts. Es piebraucu tu­vāk un pamanīju pazīstamo mašīnu. Bet kāda tā izska­tījās!

Pilnā gaitā ietriekusies ceļmalas betona stabiņos, trīs no tiem nolauzusi, tā bija apstājusies kā uz kniepada­tas uzdurta liela, melna vabole. Radiators sadauzīts, visapkārt ūdens, eļļas un degvielas peļķes …

Braucējs jau bija izvilkts no kabīnes un nolikts ceļ­malas zālītē. Kad piebraucu, viņu saudzīgi pacēla, lai ievietotu blakus stāvošajā ātrās palīdzības mašīnā.

—    Kas ar viņu noticis? — es jautāju ārstam. — Vai viņš vēl dzīvs?

Ārsts nekā neatbildēja.

—    Cik žēl, — man paspruka, — tāds spēcīgs vīrs! Un pēkšņi.. .

—    Kā, vai jūs viņu pazīstat? — noprasīja viens no šoferiem.

_— Nepazīstu vis, bet viņš no rīta manā mājā piepil­dīja radiatoru ar ūdeni. Un arī termosu …

Ap mani sanāca cilvēki.

—    Kad tas bija?

—    Pirms minūtēm četrdesmit, ne vairāk …

īpašu interesi par manu stāstu izrādīja kāds garš

milicijas leitnants. Viņš mani aizveda pie mašīnas un līdz galam atvēra durtiņas.

—    Kur ir termoss? — viņš stingri noprasīja.

—    Tas šaurā, melnā siksniņā viņam karājās plecā . . .

Leitnants aizskrēja pie ātrās palīdzības mašīnas un

apjautājās ārstam par termosu. Tas noraidoši pakratīja galvu.

—    Un kas noticis ar suni? — es jautāju. *

—    Ar suni? Ar kādu suni?

—          Nekāda suņa nav bijis, nekāda suņa! — skanēja apkārt.

—          Vai tik jūs šo mašīnu tikāt redzējis? — leitnants jautāja.

—           Bija, suns bija! — negaidot noteica kāds pilnīgi melni iededzis večuks, kas pie mums bija pienācis no bezgalīgā, jau nokoptā lauka puses. — Bija, bija, pats redzēju. . . Tiklīdz mašīna ietriecās stabiņos, suns no tās lēkšus izlēca! Un kaut ko turēja zobos — kaut ko līdzīgu ūdens pudelei siksniņā… Un tad tik skriešus vien, skriešus vien! Ieraudzīja mani, es stāvēju tur, — vecais vīrs pamāja ar roku uz siena kaudzi, aiz kuras pletās zaļa birztala, — ieraudzīja mani un metās sāņus. Rau, uz kurieni aizskrēja . . .

—           Katram gadījumam pierakstīšu jūsu adresi… — noteica leitnants. — Un vai neievērojāt? . . . Vai neie­vērojāt, kāds bija šoferis, vai nebija piedzēries?

—           Nē, nedomāju vis . . . Bija agrs rīts . . . Nē, nebija vis.

Читать дальше

Похожие книги на «LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU»

Обсуждение, отзывы о книге «LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.