Ридли Пиърсън: Жътварят на сърца

Здесь есть возможность читать онлайн «Ридли Пиърсън: Жътварят на сърца» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Детектив / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Ридли Пиърсън Жътварят на сърца
 • Название:
  Жътварят на сърца
 • Автор:
 • Жанр:
  Детектив / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Жътварят на сърца: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Жътварят на сърца»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

„Ще взема сърцето ти, но ще те даря с крила…“ Една жена преживява кошмар в таен затвор, далече от всеки, който би могъл да чуе писъците й… Жътварят на сърца от Ридли Пиърсън приковава вниманието на читателя. Романът третира по разтърсващ, необичаен и ужасяващ начин вечната тема за доброто и злото, за живота и смъртта. Пред читателя се очертава възможна перспектива за бъдеще на човечеството, в което животът на едни ще зависи от смъртта на други.

Ридли Пиърсън: другие книги автора


Кто написал Жътварят на сърца? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Жътварят на сърца — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Жътварят на сърца», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Ридли Пиърсън

Жътварят на сърца

„В живота аз съм някакъв фантом, загубил всяко начало и край, забравил дори собственото си име.“

Фьодор Достоевски, „Братя Карамазови“

1.

Сряда

1 февруари

Бледото, безжизнено лице на момичето отсреща беше достатъчно красноречиво за Дафи Матюс. Почти всички деца, които идваха в Убежището си приличаха — хлътнали бузи, мръсни коси, скъсани джинси, мърляви фланелки и смущаваща миризма!

В сутеренната стая без прозорци в Кинг-център при баптистката църква на Южен Джексън имаше тринадесет легла. Помещението бе лишено от каквито и да е цветове, с изключение на странната подборка от репродукции, окачени без рамки по стените. Върху всяко от леглата, подредени в идеално прави редици и покрити със сиви вълнени одеяла, бяха оставени бял пешкир, мръснозелена картонена кутия с четка за зъби, гребен, калъп сапун, пакетче презервативи и брошура за СПИН.

Спалното помещение за момчетата се намираше от другата страна на хола, до стаята, в която държаха одеждите на църковния хор. Имаше само осем легла, изглежда момчетата на тази възраст не бяха склонни да търсят помощ от такива места. Процентът на девойките между 13 и 18 години, които бягаха от къщи и скитаха по улиците на Сиатъл, беше по-голям.

Доброволците в Убежището оценяваха опита на Дафи като психолог, както и факта, че е сътрудник на полицията в Сиатъл. Но за това рядко ставаше дума. За Дафи всяка девойка, прекрачила прага на Убежището, беше предизвикателство. Всяка имаше неповторима, често пъти ужасяваща история. Те идваха тук за помощ. Бездомни. Без пукната пара. Недоверчиви. Наркомани. Бременни. Мръсни. Заразени. Работата на всеки доброволец беше да насочи всичко това в обратната посока — да свърже беглеца с консултанти, лекари, пансиони, правителствени фондове, работа, жилище, възстановителни програми, да им даде сигурност. Да спаси живота и той да започне отново.

Дафи приседна на леглото срещу момичето и приветливо се усмихна, макар че тук нямаше нищо, за което да се усмихне. Сърцето й се сви, като забеляза зарасналата раничка на лакътя, и с облекчение установи, че няма други следи от убождания. Може да й е било за първи път, а ако има късмет — и за последен.

Девойката не я погледна нито веднъж — просто гледаше безцелно из стаята като замаяна.

— Не искаш ли да полегнеш? — попита я внимателно.

Момичето кимна леко. Дафи махна кърпата и кутията и подпря главата й върху възглавницата.

Тилът на пияните и дрогираните винаги е горещ, но сега усети, че има нещо по-лошо. Не можеше да каже какво точно е, а и не беше сигурна дали иска да узнае. Когато се навеждаше към възглавницата, момичето изстена от болка и се хвана за корема.

Вдигна разбърканите коси от лицето й и забеляза розовото кръгче на слепоочието. И на другото й слепоочие се виждаше същият белег — електрошок.

— Студено ми е — проплака момичето със сух, дрезгав глас.

Дафи я покри с одеялото, каза й, че ще се върне веднага, и бързо отиде при Шарън Шафър, която току-що беше дошла.

Шарън, забележително хубаво миньонче с големи сиви очи и добре очертани, чувствени устни, бивша възпитаничка на Убежището, сега се явяваше негов говорител — поддържаше връзка с веригата Ротариански клубове и посещаваше обедите, които разни дами даваха с благотворителна цел. За доброволците и обществеността тя символизираше всичко положително, което можеше да се каже за Убежището, безспорен негов лидер и светец-покровител. С Дафи бяха близки приятелки.

Дафи помоли една от другите доброволки да провери в болниците и психиатричните отделения за изписана или избягала пациентка. Разказа набързо на Шарън за новодошлата, докато влизаха в стаята. Спомена и за белега от спринцовка, за електрошоковата терапия и навика на момичето да притиска корема си.

— Мислиш ли, че трябва да я вържем? — попита Шарън. Имаше способността да чете мислите на Дафи.

Преди тя да й отговори, Шарън каза:

— Нека засега да не го правим, съгласна ли си? Няма нищо по-неприятно от това да те вържат. Ужасно е. Изпитала съм го.

Дафи не отговори. Застанаха прави от двете страни на леглото й.

— Къде съм? — попита момичето с висок глас. — Защо съм тук?

— Единствената причина да бъдеш тук е желанието ти да не си на улицата — каза спокойно Шарън. После се поколеба: — Съгласна ли си?

Читать дальше

Похожие книги на «Жътварят на сърца»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Жътварят на сърца» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Ридли Пиърсън: Светкавично бягство
Светкавично бягство
Ридли Пиърсън
Ридли Пиърсън: Без свидетели
Без свидетели
Ридли Пиърсън
Ридли Пиърсън: Гайдаря от Хамелин
Гайдаря от Хамелин
Ридли Пиърсън
Ридли Пиърсън: Верига от улики
Верига от улики
Ридли Пиърсън
Отзывы о книге «Жътварят на сърца»

Обсуждение, отзывы о книге «Жътварят на сърца» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.