Ан Ейвъри: Снежната кралица

Здесь есть возможность читать онлайн «Ан Ейвъри: Снежната кралица» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Ан Ейвъри Снежната кралица
 • Название:
  Снежната кралица
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Снежната кралица: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Снежната кралица»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Имало едно време… и те заживели щастливо. Любовта на едно чисто сърце ще спре заклинанието на ледената кралица. Хети Малоун пристига на гарата в Колорадо Спрингс изпълнена с надежда, че скоро ще се омъжи за любимия си и двамата ще заживеят щастливо. Но животът в Скалистите планини е променил Майкъл Райан. Някогашният разпален ухажор, когото помни Хети, е станал студен и далечен като заснежените планински върхове. Решена да върне страстните копнежи на Майкъл, Хети бързо осъзнава, че няма съвременно лекарство за страданията му. Тогава тя се осмелява да му даде единственото лекарство, което може да стопи леда в сърцето му — една голяма доза старомодна любов.

Ан Ейвъри: другие книги автора


Кто написал Снежната кралица? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Снежната кралица — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Снежната кралица», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Ан Ейвъри

Снежната кралица

Пояснение за читателя

Класическата приказка за деца на Ханс Кристиян Андерсен „Снежната кралица“ е преди всичко история за силата на любовта да побеждава тъмните сили, които измъчват света.

В приказката се разказва, че някога зъл демон създал огледало, показващо само тъмната страна на всичко, което се отразявало в повърхността му. Един ден слугите на демона изпуснали огледалото и то се разбило на милиони парченца, всяко от които притежавало същата способност да изкривява реалността, която имало и цялото огледало. Парчетата били разпръснати по света и когато някое от тях се забиело в окото на човек, той започвал да вижда само тъмната страна всичко, което погледнал, а ако се забиело в сърцето му — да приема само тъмната страна на всичко, което чувства.

Едно от парчетата се забило в окото на малко момче на име Кай, а друго — в сърцето му. Кай бил щастливо, весело момче, чийто най-добър приятел била малката Герда. Кай и Герда израснали заедно, защото къщите на бащите им се намирали една до друга, а стаите им били на тавана до две големи саксии с цветя, където двете деца можели да седят и да гледат как растат розите.

Когато парчетата от огледалото се забили в окото и сърцето на Кай, той се отдръпнал от приятелката си и започнал да играе с момчетата на улицата. Докато се пързалял с шейна с тях, Кай видял една красива шейна, в която пътувала прекрасна жена, скрита наполовина от дебело кожено палто и великолепна бяла шапка. Докато шейната преминавала край него, Кай се уловил за нея с намерението да отиде само до края на града. Но шейната не спряла в края на града, а продължавала напред все по-бързо и по-бързо. Градът останал назад в далечината и Кай се опитал да се пусне, но за свое удивление открил, че това е невъзможно. Най-лошото било, че когато се опитал да се помоли, не могъл да си спомни нищо друго, освен таблицата за умножение.

Най-после жената в шейната чула виковете на момчето и спряла, за да го качи при себе си. Тази жена била Снежната кралица. Тя била толкова красива, че Кай внезапно забравил всичко за града си и за малката си приятелка Герда. Докато пътували, Кай казал на Снежната кралица за таблицата за умножение и че можел да дели дроби на ум, но когато тя го погледнала, момчето разбрало, че все още не знае достатъчно.

Снежната кралица отвела Кай в огромния си дворец от лед и сняг и му показала замръзналото езеро в средата на двореца, където тя седяла, когато си била у дома, и което се наричало „Огледалото на разума“. Кай бил посинял и треперел от студ, но толкова бил запленен от множеството форми, които различавал в ледените парчета със странна форма, които намерил до Езерото на разума, че дори не забелязал кога Снежната кралица отлетяла и го оставила сам в ледения си дворец.

Когато Кай не се върнал у дома, Герда плакала много, но тя била смело момиче и много обичала Кай; затова тръгнала да го търси. Пътуването й било дълго и докато пътувала, тя срещнала много хора и преживяла много странни приключения, но не се отказвала и най-накрая стигнала до огромния леден дворец, в който Снежната кралица била оставила Кай съвсем сам да си играе с ледените парчета до езерото на разума.

Когато видяла приятеля си, Герда извикала радостно и изтичала до него, за да го прегърне, но Кай просто си седял и не помръдвал. Герда заплакала и се вкопчила още по-силно в него. Топлите й сълзи закапали върху гърдите на момчето, стопили парчето лед, което било замръзнало около сърцето му, и отнесли парчето стъкло, което било заседнало там. Кай се размърдал и когато осъзнал, че момичето до него е Герда, я прегърнал и заплакал. Сълзите му отнесли парчето стъкло, заседнало в окото му.

След това Кай и Герда се хванали за ръце и излезли заедно от двореца на Снежната кралица. За тяхно удивление, те открили, че са пораснали и вече са мъж и жена, но по сърце все още били деца и за тях било настъпило лято — топло и прекрасно лято.

Глава първа

Бостън, Масачузетс, юни 1896 година

Звукът от дрънченето на шепа чакъл, хвърлен по прозореца й, стресна Хети и я накара да разлее течността за полиране върху разнебитената дъбова маса. Тя въздъхна с досада, но дори раздразнението не можеше да спре усмивката, която се разля по лицето й. Имаше само един човек, способен да хвърля чакъл по прозореца й.

Тя захвърли парцала, с който чистеше масата, и сложи все още отворената бутилка върху вече почистената повърхност, без да мисли, че под нея може да остане мокро петно. След това избърса набързо ръце в престилката и прибра косата, измъкнала се изпод бонето й.

Читать дальше

Похожие книги на «Снежната кралица»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Снежната кралица» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Майкъл Харви: Свидетелят от влака
Свидетелят от влака
Майкъл Харви
Никълъс Спаркс: Тетрадката
Тетрадката
Никълъс Спаркс
Майкъл Конъли: Ехо парк
Ехо парк
Майкъл Конъли
Отзывы о книге «Снежната кралица»

Обсуждение, отзывы о книге «Снежната кралица» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.