Дейвид Морел: Шпионинът, който дойде на Коледа

Здесь есть возможность читать онлайн «Дейвид Морел: Шпионинът, който дойде на Коледа» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Дейвид Морел Шпионинът, който дойде на Коледа
 • Название:
  Шпионинът, който дойде на Коледа
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Шпионинът, който дойде на Коледа: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Шпионинът, който дойде на Коледа»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

В коледната нощ по празнично украсените улици на Санта Фе трима мъже с радиостанции и скрито под якетата оръжие си проправят път сред тълпата празнуващи хора. Човекът, когото преследват, е агент Пол Каган. Той трескаво търси къде да се скрие, защото трябва да спаси не само собствения си живот, но и този на бебето, което носи под шубата. Преследвачите са членове на руската мафия и Каган много добре познава жестокостта им, защото допреди броени часове самият той е бил един от тях. Тази вечер обаче всичко се е променило. Заслужил репутацията си на един от най-безмилостните наемници на руската мафия, Каган излиза от прикритие и убива един от другарите си. Той взема бебето, което е трябвало да отвлекат, и побягва. Без връзка със специалните служби и с прострелна рана в ръката, Пол съзнава, че спасителният изход е почти невъзможен. Но на Коледа стават чудеса. Може би цъфналата коледна роза в двора на една от къщите в покрайнините на града е знак, че тук шпионинът ще намери помощ…

Дейвид Морел: другие книги автора


Кто написал Шпионинът, който дойде на Коледа? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Шпионинът, който дойде на Коледа — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Шпионинът, който дойде на Коледа», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Дейвид Морел

Шпионинът, който дойде на Коледа

В мразовитата зимна нощ
разцъфна цвете —
роза, дарена ни от Дева Мария, —
Младенеца,
който разпръсна тъмата,
прогони скръбта
и ни спаси от смърт и грях.

Парафраза на „Коледната роза“, немски химн от XV в.

През Средновековието по време на съвети, на които се обсъждали поверителни въпроси, на тавана бил окачван стрък роза и участниците се заклевали под него да не разкриват пред никого дискутираните теми. Това асоцииране на розата със секретността води началото си от един гръцки мит, в който богът на любовта дал роза на бога на мълчанието, подкупвайки го да запази в тайна греховете на другите богове. До ден-днешен розата остава символ на шпионската професия.

От „Кеймбриджката енциклопедия на шпионажа“

Благодарности

Специални благодарности на жителите в района на Кениън Роуд в Санта Фе, който включва „Асейкиа Мадре“, „Коралес“, „Камино дел Монте Сол“ и съседните им улици. Всяка Бъдни вечер те превръщат квартала си във вълшебна приказка, която привлича посетители от цял свят. Тяхното трудолюбие, ведро настроение и празнична гостоприемност са високо ценени. Американската асоциация по планиране съвсем заслужено включи Кениън Роуд в списъка с десетте най-красиви улици на Съединените щати.

Освен това съм задължен на следните хора:

Мери Кей Андрюс, чийто прекрасен роман „Синя Коледа“ стана причина за разговор, в който тя предложи да напиша коледна книга за шпионин;

К. Дж. Лайънс, вълнуващ романист („Линиите на живота“) и специалист по първа помощ за деца, който ми разказа за заместителите на бебешка храна и други подробности около грижата за пеленачетата, които бяха полезни на моя главен герой;

Роджър Купър, Питър Костанзо, Джорджина Левит, Аманда Фербър и чудесните хора от Вангард Прес/Персеус Букс;

Редактора ми Стив Сафъл; рекламния ми агент Сари Морел и моя интернет гид Нанси Каланта; както и Джейн Дистел, Мириам Годерич и останалите добри хора в „Дистел и Годерич Литеръри Мениджмънт“. Всички тези хора осветиха пътя ми.

Дейвид Морел

Първа част

Градът на Светата вяра

Коледните певци пееха:

Случи се в ясната нощ…

Само че още не беше нощ и небето изобщо не беше ясно. Снегът се сипеше тихо, приличаше на студен прах, който отразяваше разноцветните лампи, накичени по кирпичените сгради от другата страна на кръстовището. Дори светофарите сякаш светеха празнично.

— Каква прекрасна Бъдни вечер! — възкликна възторжено някаква жена от тълпата, изпълваща „Аламеда“. Испанското наименование на тази улица произлизаше от тополите, които растели от двете й страни преди години, когато все още е била само алея. Въпреки че на тяхно място отдавна имаше канадски тополи, улицата си бе останала тясна и тротоарите й едва поемаха множеството, което се стичаше по нея от месата в катедралата „Свети Франциск“ и от изложбата на ледени скулптури на озеленения с дървета площад на Санта Фе, наречен Плаза, който съществуваше вече четиристотин години.

— Смяташ, че светлините на Плаза са нещо особено! — възкликна спътничката й. — Почакай да видиш Кениън Роуд. Километър и половина с коледна украса. Няма да съжаляваш, че дойде тук за празниците. От цял свят пристигат хора, за да видят Санта Фе по Коледа. Знаеш какво означава името му, нали? Санта Фе?

— В хотела чух някой да го нарича Необикновения град.

— Това е просто прозвището му. Санта Фе е основан от испанците. Името му означава Светата вяра. Идеално му пасва за това време на годината.

Мир на земята, доброжелателство между хората…

На мъжа с черното скиорско яке, който вървеше сред тълпата, изобщо не му пукаше за мира и доброжелателството. Беше четиридесет и пет годишен, но в резултат на трудния си живот изглеждаше по-възрастен. Беше широкоплещест, със сбръчкано лице и гледаше съсредоточено пред себе си като ловец, и за него предметите от двете му страни бяха само неясни фигури. До ушите му достигаха приглушени звуци. Коледните песни, камбанният звън, възклицанията на възхита пред празничната украса — всичко това не съществуваше за него, тъй като се бе концентрирал единствено върху жертвата си, от която го деляха петнадесетина души.

Мъжът, когото преследваше, носеше тъмносиня шуба и въпреки силния снеговалеж, качулката му беше свалена и на главата му се бе образувал тънък слой скреж. Преследвачът знаеше защо той не слага качулка. Бягащият мъж не можеше да си позволи тя да му пречи да вижда добре около себе си. В отчаянието си да намери път за бягство той гледаше по различен от преследвача си начин — не бе съсредоточил погледа си напред, а напрегнато се опитваше да забележи всичко наоколо.

Читать дальше

Похожие книги на «Шпионинът, който дойде на Коледа»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Шпионинът, който дойде на Коледа» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Стивън Уотсън: Преди да заспя
Преди да заспя
Стивън Уотсън
Харлан Коубън: Само един поглед
Само един поглед
Харлан Коубън
Даниел Стийл: Домът на надеждата
Домът на надеждата
Даниел Стийл
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Ъруин Шоу
Отзывы о книге «Шпионинът, който дойде на Коледа»

Обсуждение, отзывы о книге «Шпионинът, който дойде на Коледа» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.