Anna Sakse: Stāsti, noveles, humoreskas

Здесь есть возможность читать онлайн «Anna Sakse: Stāsti, noveles, humoreskas» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Историческая проза / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Anna Sakse Stāsti, noveles, humoreskas
 • Название:
  Stāsti, noveles, humoreskas
 • Автор:
 • Жанр:
  Историческая проза / на латышском языке
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Stāsti, noveles, humoreskas: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Stāsti, noveles, humoreskas»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Es atkritu zālē un raudāju. Pār mani noliecās zāles stiebrs un jautāja: — Kāpēc tu raudi? — Cilvēki man nodarīja pāri. Tie samina kājām manu darbu, ko es strādāju viņu labā, — es atbildēju. — Cilvēki mani katru dienu min kājām. Es slienos atkal uz augšu un turpinu augt, — teica zāles stiebrs. Es noslaucīju asaras un ķēros pie darba.

Anna Sakse: другие книги автора


Кто написал Stāsti, noveles, humoreskas? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Stāsti, noveles, humoreskas — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Stāsti, noveles, humoreskas», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

STĀSTI NOVELES HUMORESKAS

ANNA SAKSE

MAIJA NOTIKUMS jeb EDIS UN AUSTRA

Ja es jums parādītu viņu abu fotogrāfijas, jūs leiktu — nekas sevišķs. Viņai patumši mati, drusku iesprogoti. Ovāla seja, kurā fotogrāfs izretušējis tumšākās ēnas. Nopietnas acis, kas jūsos lūkojas pat drusku nokaunējušās, laikam par to, ka jāskatās tieši fotokameras acī. Viņš — mazliet gaišākiem, droši vien pelēkiem, gludiem matiem, rievas no deguna uz lūpu kaktiņiem fotogrāfs nav iedrošinājies izdzēst, acis drošas, es teiktu, jūs pat centīsieties ilgi tajās neskatīties, jo jums liksies, ka tās par jums vīpsnā. Arī vārdus viņi nav mantojuši nekādus sevišķus. Viņa saucas Austra, viņš — Eduards, īsāk — Edis. Uzvārds viņiem jau pusgadu kopīgs, arī neuzkrītošs — Priedītis. Nodarbošanās bija katram sava. Austra — audēja, Edis — galdnieks.

Ahā, jūs teiksiet, tas būs stāsts par diviem stahanoviešiem, kas tik vien domā un runā kā viens par savu ēveli, otrs par savām stellēm. Neuzminējāt. Ēveli un stelles viņi nepieminēja jau paris nedēļu pēc tam, kad bija sastrīdējušies. Notika tas tā: Austra stāstīja, ka viņas austuvē kāda jauna audēja jau izpildījusi četru gadu normu. Edis nevērīgi pavīpsnāja — viņam tāds nelādzīgs paradums — un noteica:

— Nu, kas tur liels. Saveļjeva drīz būs noaudusi astoņu gadu normu.

Austra iekaisa. Lai nu ko, bet dzirdēt noniecinām savu austuvi — to viņa nevarēja paciest.

— Un tava dišlereja? — viņa atdarināja vīra toni.

— Neesmu lasījusi, ne no tevis dzirdējusi, ka jums tur būtu kāds stahanoviešu inkubators.

— Inkubators? — Edis uztrūkās kājās. — Kas par inkubatoru? Stahanovieši izaug paši no sevis…

— Kā sēnes pēc lietus, — it kā vīra teikumu nobeigdama, mierīgi piebilda Austra.

— Nemaz neņirgājies, — Edis rāmi, bet stingri pamācīja. — Gan jau lasīsi avīzē arī par mums.

Tāda saruna norisinājās laikam ziemas vidū. Pēc tam viņi vairs par saviem darbiem nerunāja. Runāja par kinofilmām, ko bija noskatījušies, par teātra izrādēm, par jaunākajām grāmatām. Bet tad, apmēram februāra beigās, Austra pieķēra Edi, ka tas viņā neklausās. Tas ir, klausās, bet nedzird, ko viņa stāsta. Iegrimis sevī, kaut ko domā, no acīm redzams, ka neatrodas istabā, bet diezin kur. Edis nemanīja pat to, ka viņa apklusa, mēģinādama uztvert tālup vērsto vīra skatienu.

— Tev kādas nepatikšanas darbā? — Austra līdzjūtīgi iejautājās.

— Kas? — Edis satrūkās. Austra atkārtoja.

— Nē, nē! Nekas! — vīrs steidzīgi noliedza. Austra turpināja stāstīt, bet pēc brīža redzēja, ka tikpat labi viņa varētu runāt ar galdu, pie kura sēdēja, ar gumijkoku pie loga vai savu lietussargu. Edis paņēma papīra loksni un zīmuli un izgāja otrā istabā. — Tā. Tad tik tālu nu mēs esam. Mums sāk rasties noslēpumi… — Austra iekoda lūpā. Un tikko viņa bija gribējusi Edim pastāstīt kaut ko par sevi, par savu darbu, apspriesties ar viņu, prasīt padomu.

— Bet, ja jau tā, tad tā, — Austra saknieba lūpas, it kā apņemdamās ilgai klusēšanai.

Un tā arī Austrai radās savs noslēpums. Sākumā Edis to nepamanīja. Viņam pat bija patīkami, ka Austra vakaros aiziet uz «sapulci fabrikā», tā viņa īsi paskaidroja aiziedama.

Tikai pēc laba laika Edis attapās, ka «sapulces fabrikā» notiek pārāk bieži. Un attapās ne pats, bet viņa māte, kas, ar vērīgu aci sekodama vedeklas gaitām, beidzot nevarēja nociesties, neatvērusi dēlam acis.

— Saki — kur tā Austra tā sākusi pa vakariem špacierēt? — viņa noprasīja, ar pūlēm norijusi vārdu «vazāties».

— Uz sapulci aizgāja, — Edis atbildēja.

— To nu var stāstīt kaķiem, ne man, — māte kļuva pikta. — Sapulces?! Pie jauniem kungiem sapulcējas. Tur tās sapulces.

— Par Austru tā nedrīkst runāt, — Edis noskaitās un iegāja savā istabā. Nosēdās pie rasējamā dēļa un vilka svītras. Pirmās iznāca taisnas, bet tad roka iedrebējās un līnijas kļuva krecellgas. Nez kāpēc acis liecās uz pulksteņa pusi. Ir gan jocīgi cilvēki, izdomājuši sapulces vai katru vakaru. Un vēl tik vēlās stundās. Cik neuzmanīgs viņš bijis, nepaiedams Austrai pretim. Labs ir, pārsteigs viņu šovakar. Ar savu rasējumu noņemdamies, viņš tiešām kā mucā iekritis. Tik sen viņi nav bijuši teātrī. Pat ne kārtīgi parunājušies. Nu tam drīz beigas. Rit viņš aizies pie galvenā inženiera un iesniegs savu projektu. Visam vajag saskanēt. Tikai zīmējumā viņš neprot parādīt visas dimensijas.

Tukšajās ielās viņa soļi atbalsojās noteiktā ritmā. Viens, divi. Viens, divi. Atpakaļ viņi nāks divatā. Pastāstīt Austrai jau šovakar? Nē, nē, labāk izturēt līdz galam. Lai izlasa avīzē, tad sauks vēl viņa galdniecību par «dišlereju». Galdnieki arī puiši uz goda.

Pamirdzēja Austras fabrikas ugunis. Vai tiešām sapulce vēl nav beigusies? Pajautās sargam, kura būdiņas logā kā vilka acs spīdēja uguns.

Sargs paskatījās viņā izbrīnījies, pēc tam kļuva bargs.

— Ejiet vien, jaunais cilvēk, tālāk. Domā noķert uz mušpapīra. Pazīstam mēs tādus sapulces gājējus. Meklē sapulci citur.

— Tātad šovakar sapulce beigusies? — Edis vēlreiz pārjautāja.

— Kā tad var beigties, ja nav sākusies! Cilvēki strādā, bet šis meklē sapulces! — sargs vēl vairāk noskaitās.

«Austra mānās!» no sarga atbildes Edis saprata tikai to vienu. Un soļiem pazuda noteiktais ritms.

Mājas numurs trīsdesmit pieci. Te dzīvo Valdis Liezers, zīmētājs pie galvenā inženiera. Viņš noteikti palīdzētu. Tik pārāk vēls nav, lai nedrīkstētu uzkāpt pie laba paziņas un darba biedra.

Читать дальше

Похожие книги на «Stāsti, noveles, humoreskas»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Stāsti, noveles, humoreskas» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


ANNA SAKSE SAKSE: PASAKAS PAR ZIEDIEM
PASAKAS PAR ZIEDIEM
ANNA SAKSE SAKSE
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Stefauns Jounsons
ANNA SAKSE: LAIMES KALĒJS
LAIMES KALĒJS
ANNA SAKSE
RŪDOLFS BLAUMANIS: STĀSTI UN NOVELES
STĀSTI UN NOVELES
RŪDOLFS BLAUMANIS
Anna Sakse: Acumirkļi
Acumirkļi
Anna Sakse
Lester del Rey: Nelle tue mani
Nelle tue mani
Lester del Rey
Отзывы о книге «Stāsti, noveles, humoreskas»

Обсуждение, отзывы о книге «Stāsti, noveles, humoreskas» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.