Džeks Londons: NOGALINĀT CILVĒKU

Здесь есть возможность читать онлайн «Džeks Londons: NOGALINĀT CILVĒKU» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Прочие приключения / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  NOGALINĀT CILVĒKU
 • Автор:
 • Жанр:
  Прочие приключения / на латышском языке
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

NOGALINĀT CILVĒKU: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «NOGALINĀT CILVĒKU»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

NOGALINĀT CILVĒKU Džeks Londons IX sēj. Naktī dzimusī

Džeks Londons: другие книги автора


Кто написал NOGALINĀT CILVĒKU? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

NOGALINĀT CILVĒKU — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «NOGALINĀT CILVĒKU», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

NOGALINĀT CILVĒKU

Kaut gan dega vienīgi blāvās naktslampiņas, viņa droši gāja pa pazīstamajām istabām un plašajām zālēm, velti meklēdama līdz galam neizlasīto dzejoļu grāmatu, kuru viņa bija nolikusi nevietā un .atcerējās tikai tagad. Iegā­jusi viesistabā, viņa iededzināja gaismu. Tā apspīdēja vi­ņas augumu no vieglas drānas šūtā vaļīgā iesārtenā mā­jas tērpā, mežģīņu ieskautos plecus un kaklu. Pirkstos viņai vēl mirdzināja gredzeni, kuplie zeltainie mati vēl nebija izlaisti. Sieviete bija gracioza un skaista, ar iega­renu seju, sarkanām lūpām, glāsmaini sārtiem vaigiem un zilām, kā hameleons mainīgām acīm, kuras pēc patikas plati iepletās ar ineitenīgas nevainības izteiksmi, kļuva cietas, pelēkas un spoži saltas vai ieliesmojās pārgalvībā un varaskārē.

Sieviete nodzēsa uguni un caur vestibilu devās uz citu istabu. Pie durvīm viņa apstājās un ieklausījās. Viņa bija kaut ko sadzirdējusi, nevis troksni, bet tādu kā čaboņu, it kā tur kāds kustētos. Viņa būtu varējusi apzvērēt, ka nav neko dzirdējusi, un tomēr kaut kas nebija kārtībā. Nakts klusums bija iztraucēts. Sieviete jautāja sev, kurš no kalpiem varētu staigāt apkārt. Protams, ne jau virs- sulainis, kurš tikai īpašos gadījumos negāja agri gulēt. Tā nevarēja būt arī kalpone, kuru viņa bija atlaidusi uz visu vakaru.

Iedama garām ēdamistabai, sieviete redzēja, ka durvis ir ciet. Viņa nezināja, kāpēc atvēra tās un iegāja istabā, viņa tikai juta, ka satraucošās skaņas nāk no turienes. Istabā bija tumšs, bet viņa sataustīja slēdzi un nospieda io. Kad iedegās gaisma, viņa pakāpās atpakaļ un klusi ievaidējās.

Viņai iepretī, turpat pie slēdža atspiedies pret sienu un pagriezis pret viņu revolveri, stāvēja kāds vīrietis. Pat šajā izbaiļu brīdī viņa ievēroja, ka revolveris ir melns un neparasti garš. Viņa zināja, ka tas ir kolts. Cilvēks bija vidēja auguma, slikti ģērbies, brūnām acīm un tumši iededzis. Viņš izskatījās pavisam mierīgs. Viņai pret krū­tīm pavērstais revolveris, kuru svešais turēja pret gurnu atspiestā rokā, nedrebēja.

—  Ak, piedodiet, — sieviete sacīja. — Jūs mani no­biedējāt. Ko jūs vēlaties?

—   Es gribu tikt laukā no šejienes, — viņš atbildēja, jocīgi savilkdams lūpas. — Es tā kā esmu apmaldījies šajā mājoklī, un, ja jūs būsiet tik laipna un parādīsiet, kur ir durvis, es pilnīgi likšu jūs mierā un aizvākšos,

—   Bet ko jūs te darāt? — sieviete jautāja, un viņas balsī ieskanējās skarbi toņi — kā cilvēkam, kurš radis pavēlēt.

—   Gribēju aplaupīt jūs, mis, neko vairāk. Es izošņāju, ko te varētu pievākt. Nodomāju, ka neesat mājā, tāpēc ka redzēju jūs ar veco iekāpjam mašīnā. Tas laikam jūsu papiņš, bet jūs esat mis Setlifa.

Misis Setlifa pamanīja viņa kļūdu, novērtēja naivo komplimentu un nolēma atstāt svešo neziņā.

—   Kā jūs zināt, ka esmu mis Setlifa? — viņa jautāja.

—   Vai tad šī nav vecā Setlifa māja?

Viņa pamāja ar galvu.

—   Es nemaz nezināju, ka viņam ir meita, bet laikam jūs pati tā būsiet. Bet tagad, ja tas neapgrūtina jūs, pa­rādiet man, kā tikt ārā no šejienes, un es būšu jums ļoti pateicīgs.

—   Bet kālab lai es rādītu? Jūs taču esat laupītājs, kramplauzis.

—   Ja es nebūtu iesācējs šajā lietā, es vilktu jums no pirkstiem gredzenus, nevis taisītu ceremonijas, — viņš sacīja. — Es atnācu apkrāmēt veco Setlifu, nevis aplau­pīt sievietes. Ja jūs paiesiet nost no durvīm, es pats atra­dīšu ceļu ārā.

Misis Setlifa bija apķērīga sieviete un saprata, ka no šī cilvēka nav ko baidīties. Bija skaidrs, ka viņš nav pro­fesionāls noziedznieks. Pēc viņa izrunas varēja spriest, ka viņš nav no pilsētas. Misis Setlifai šķita, ka viņu ap­dveš lielāku plašumu spirgtā elpa.

—   Bet ja nu es kliedzu? — viņa ziņkāri iejautājās. — Ja sāku saukt palīgā? Jūs taču nespēsiet nošaut mani… sievieti?

Viņa pamanīja apjukumu svešinieka brūnajās acīs. Viņš atbildēja lēni, domīgi, it kā risinātu smagu uzdevumu.

—   Tad es laikam žņaugtu jūs un nodarītu jums ļaunu.

—   Sievietei?

—   Es būtu spiests to darīt, — viņš atbildēja, un misis Setlifa redzēja, ka vīrieša lūpas skarbi savelkas. — Jūs gan esat tikai vāja sieviete, bet, redzat, mis, es taču ne­drīkstu nonākt cietumā. Nē, mis, nekādā ziņā nedrīkstu. Draugs gaida mani Rietumos. Viņš iekūlies nelaimē, un man jāpalīdz viņam izķepuroties. — Viņa lūpas vēl vai­rāk savilkās. — Es, jādomā, varētu aizžņaugt jums rīkli, nenodarot pārāk lielas sāpes.

Misis Setlifa skatījās uz viņu neticīgi kā mazs bērns.

—   Es vēl nekad neesmu redzējusi kramplauzi, — viņa paskaidroja, — un jūs nevarat ne iedomāties, cik man interesanti runāt ar jums.

—   Es neesmu nekāds kramplauzis, mis. Tas ir, neesmu īsts, — viņš steigšus piemetināja, redzēdams, ka sieviete skatās uz viņu ar ironisku neticību. — Tā varētu domāt, ja jau esmu ielauzies jūsu mājā. Bet pie tāda darba esmu ķēries pirmo reizi. Man vajadzīga nauda … briesmīgi va­jadzīga. Bez tam es uzskatu, ka ņemu to, kas man pie­nākas.

—   Nesaprotu. — Viņa iedrošinādama pasmaidīja. — Jūs esat atnācis uz šejieni laupīt, bet laupīt nozīmē ņemt to, kas jums nepieder.

—  Tā ir, un tā nav… Sis ir īpašs gadījums. Bet nu man laiks iet prom.

Viņš pagāja uz durvju pusi, bet misis Setlifa aizstājās priekšā. Tas bija ļoti skaists šķērslis. Viņš izstiepa kreiso roku, it kā lai sagrābtu viņu, bet tad saminstinājās. Viņu nepārprotami bija apbūris misis Setlifas maigums un sie­višķība.

Читать дальше

Похожие книги на «NOGALINĀT CILVĒKU»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «NOGALINĀT CILVĒKU» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
Отзывы о книге «NOGALINĀT CILVĒKU»

Обсуждение, отзывы о книге «NOGALINĀT CILVĒKU» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.