Džeks Londons: Sauleszemes iemītnieki

Здесь есть возможность читать онлайн «Džeks Londons: Sauleszemes iemītnieki» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Riga, год выпуска: 1974, категория: Прочие приключения / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Sauleszemes iemītnieki
 • Автор:
 • Издательство:
  Liesma
 • Жанр:
  Прочие приключения / на латышском языке
 • Год:
  1974
 • Город:
  Riga
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Sauleszemes iemītnieki: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Sauleszemes iemītnieki»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Džeks Londons KOPOTI raksti desmit sējumos SASTĀDĪJUSI TAMARA ZĀLĪTE NO ANGĻU VALODAS TULKOJU'SAS ROTA EZERIŅA UN HELMA LAPIŅA MĀKSLINIEKS ĀDOLFS LIELAIS Tulkojums latviešu valodā, -«Liesma», 1974

Džeks Londons: другие книги автора


Кто написал Sauleszemes iemītnieki? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Sauleszemes iemītnieki — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Sauleszemes iemītnieki», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Džeks Londons

SAULESZEMES IEMĪTNIEKI

Mandela ir nevienam nezināms ciematiņš Ziemeļu Ledus okeāna piekrastē. Tas nav liels, un tā iedzīvotāji ir miermīlīgi ļautiņi, vēl miermīlīgāki nekā blakus dzīvojošo cilšu piederīgie. Mandelā ir maz vīriešu, bet daudz sieviešu, tāpēc tur ir spēkā veselīga un nepieciešama poligāmija; sievietes cītīgi dzemdē bērnus, un puisēna piedzimšana tiek sveikta ar skaļām gavilēm. Bez tam tur dzīvo Abvaks, kuram galva allaž nokārusies uz viena pleca, itin kā viņa kakls kādreiz būtu juties ļoti noguris un uz visiem laikiem atteicies pildīt savu parasto pienākumu.

Cēlonis visām šīm savdabībām — gan ciematnieku miermīlībai, gan poligāmijai, gan Abvaka nogurušajam kaklam — meklējams pagaiušajos gados, laikā, kad Man- delas līcī bija izmetis enkuru šoneris «Meklētājs» un kad Taijs, ciemata vecākais, bija iecerējis ātri iedzīvoties bagātībā. Līdz pat šai dienai Mandelas ļaudis, kas ir asins- rada rietumpusē mājojošai Badaino ciltij, piemin un, elpai aizraujoties, pārstāsta toreizējos notikumus. Tiklīdz tos sāk pārrunāt, bērni tūdaļ sasēžas pulciņā un nevar vien nobrīnīties par to cilvēku trakumu, kuri varētu būt bijuši viņu priekšteči, ja vien nebūtu sakaitinājuši Sauleszemes iemītniekus un ņēmuši tik bēdīgu galu.

Notikumi sāka risināties ar to, ka no «Meklētāja» krastā nokāpa seši cilvēki ar tik smagiem mantu saiņiem, itin kā būtu ieradušies uz palikšanu, un apmetās dzīvot Nī- gas iglu. Viņi gan par mitekli labi samaksāja ar miltiem un cukuru, taču Nīga bija ļoti sarūgtināts tālab, ka viņa meita Misačija izlēma dalīt savu likteni ar Billu Balto un meklēt pārtiku un segas pie balto cilvēku vadoņa.

— Viņa ir liela izpirkuma vērta, — Nīga žēlojās cie- matniekiem, kas bija sapulcējušies ap ugunskuru, kamēr seši baltie cilvēki gulēja. — Viņa ir izpirkuma vērta, jo mums ir vairāk vīriešu nekā sieviešu, un vīrieši piedāvā augstas cenas par sievu. Mednieks Unenks man solīja tikko kā izgatavotu kajaku un šauteni, ko iemainījis no Badaino cilts. Re, ko man piesolīja, bet tagad viņa ir projām un es neesmu dabūjis nekā!

— Es arī piedāvāju izpirkumu par Misačiju, — noņurdēja kāda balss, tomēr ne sevišķi dusmīgi, un uz brīdi uguns atblāzmā pavīdēja Pīlo priecīgā seja ar platiem vaigu kauliem.

— Arī tu, — Nīga apstiprināja. — Un bija vēl citi. Kāpēc gan Sauleszemes iemītnieki ir tādi nemiera gari? — viņš kašķīgi noprasīja. — Kāpēc viņi nevar palikt savās mājās? Sniegazemes ļaudis neceļo uz Sauleszemes iemītnieku novadiem.

— Labāk pajautā, kāpēc viņi te nāk, — tumsā atsaucās kāda balss, un priekšplānā izspraucās Abvaks.

— Jā! Kāpēc viņi nāk? — daudzas balsis nogaudās, un Abvaks pavicinaja roku, lai apklust.

— Cilvēki nerakņājas zemē tāpat vien, pa tukšo, — viņš sāka runāt. — Man prātā, kā tas bija ar Vaļu ķērājiem, kuri arī ir Sauleszemes iemītnieki un kuru kuģis gāja bojā ledū. Jūs visi vēl atceraties Vaļu ķērājus, kas atbrauca pie mums salauztās laivās, bet, projām ejot, kad jau bija sācies sals un zemi klāja sniegs, aizveda līdzi suņus un nartas. Jūs atceraties — kamēr tie gaidīja uz sala iestāšanos, viens no tiem sāka rakņāties pa zemi, tad jau divi un trīs, un pēc tam rakās visi un varen uztraukušies strīdējās savā starpā. Ko viņi tur izraka no zemes, mēs nezinām, jo viņi padzina mūs tālāk, lai neskatāmies. Pēc tam kad viņi bija projām, mēs to vietu apskatījām, tomēr neko neatradām. Taču zemes te ir daudz, un visu to viņi vēl nav izrakņājuši.

— Jā, Abvak! Tā ir! — cilts ļaudis apbrīnā izsaucās.

— Tāpēc es domāju tā, — viņš nobeidza savu runājamo, — laikam viens Sauleszemes iemītnieks pastāsta otram, un šiem Sauleszemes iemītniekiem tas ari ir pastāstīts, un viņi atbraukuši rakņāties pa zemi.

— Bet kā tas var būt, ka Bills Baltais runā mūsu valodā? — taujāja kāds vecs, sažuvis sīka auguma mednieks. — Bills Baltais, kuru mūsu acis līdz šim vēl ne reizi nav skatījušas?

— Bills Baltais būs kādu citu reizi bijis Sniegazemes novados, — Abvaks atbildēja, — citādi viņš neprastu runāt Lāča cilts valodā, kas ir ļoti līdzīga Badaino cilts valodai, kura savukārt ir gandrīz tāda pati kā Mandelas cilts valoda. Jo pie Lāča cilts ir bijuši daudzi Sauleszemes iemītnieki, nedaudzi ir bijuši arī pie Badaino cilts, bet pie Mandelas cilts nav bijis neviens cits kā tikai toreiz Vaļu ķērāji un tagad tie, kas patlaban guļ Nīgas iglu.

— Viņu cukurs ir ļoti labs, — Nīga piezīmēja, — un milti ari.

— Viņiem ir lielas bagātības, — Unenks papildināja.

— Vakar es biju uz viņu kuģa un redzēju tur daudz visādu gudri izdomātu dzelzs rīku, tur bija dunču un šauteņu, un miltu, un cukura, un dažādu dīvainu ēdamo bez sava gala.

— Tā tas ir, brāļi! — Taijs piecēlās kājās un pie sevis nopriecājās, cik bijīgi un klusi cilts ļaudis viņu uzklausa.

— Viņi ir ļoti bagāti, šie Sauleszemes iemītnieki. Bet viņi taču ir muļķi. Jo padomājiet vien! Viņi staigā mūsu vidū droši un nepiesardzīgi, nemaz neraizēdamies par savām lielajām bagātībām. Tagad pat viņi mierīgi krāc, bet mūsu ir daudz, un baiļu mēs nepazīstam.

— Varbūt viņi arī nepazīst baiļu, tāpēc ka ir lieli karotāji, — sīkais, sažuvušais večuks mednieks iebilda.

Taču Taijs pret viņu tikai nikni novaibstījās.

— Nē, tā gan neizskatās. Viņi taču dzīvo dienvidu pusē, tieši zem saules takas, un ir mīksti un vārīgi, tapat kā viņu suņi. Vai atceraties, kāds suns bija Vaļu ķērājiem? Mūsu suņi to aprija jau otrajā dienā, jo tas bija mīksts un vārīgs un neprata cīnīties. Sauleszemes novados saule ir karsta un dzīve viegla, tur vīri ir kā sievietes, bet sievietes — kā bērni.

Galvas visapkārt piekrītoši palocījās, bet sievietes pastiepa kaklus un ieklausījās vērīgāk.

— Stāsta, ka viņi labi izturoties pret sievietēm un tām esot maz jāstrādā, — ieķiķinājās Likīta, zaļoksnēja jauna sieviete ar platām gūžām, paša Taija meita.

— Tev laikam kārojas iet pa to taciņu, kur aizgājušas Misačijas kājas, ko? — Taijs dusmīgi uzbļāva. Tad viņš atkal steigšus pievērsās cilts vīriešiem. — Redziet nu, brāļi, tādas ir Sauleszemes iemītnieku paražas! Viņu acis skatās uz mūsu sievietēm, un viņi tās aizved citu pēc citas. Kā jau ir aizgājusi Misačija, līdz ar to apkrāpdama Nīgu, kurš nedabūja izpirkumu, tā grib aiziet arī Likīta, tā grib aiziet viņas visas, bet mēs būtu apkrāpti. Es esmu runājis ar kādu mednieku no Lāča cilts, tāpēc es zinu. Te pie mums ir vīri no Badaino cilts, lai viņi runā un pasaka, vai mani vārdi ir patiesi!

Seši mednieki no Badaino cilts apliecināja, ka patiesi gan, un katrs no viņiem stāstīja blakussēdētājiem par Sauleszemes iemītniekiem un to paražām. Ņurdēdami sāka kurnēt jaunākie vīrieši, kam bija meklējamas sievas, un arī vecākie vīri, kam bija izdodamas meitas un sagaidāms izpirkums, un klusā niknuma murdoņa visapkārt augtin auga ska|umā un spēkā.

— Viņi ir ļoti bagāti, viņiem ir gudri izdomāti dzelzs rīki un dunču, un šauteņu bez sava gala, — Taijs iz- gudrēm kārdināja, jo viņa iecere par ātru iedzīvošanos bagātībā nu sāka veidoties pavisam skaidri.

Читать дальше

Похожие книги на «Sauleszemes iemītnieki»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Sauleszemes iemītnieki» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Džeks Londons: SPĒLE
SPĒLE
Džeks Londons
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Dzeks Londons
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Dzeks Londons
Отзывы о книге «Sauleszemes iemītnieki»

Обсуждение, отзывы о книге «Sauleszemes iemītnieki» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.