ERIHS KESTNERS: TRĪS VĪRI KŪRORTĀ

Здесь есть возможность читать онлайн «ERIHS KESTNERS: TRĪS VĪRI KŪRORTĀ» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: RĪGA, год выпуска: 1993, категория: Детские приключения / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

ERIHS KESTNERS TRĪS VĪRI KŪRORTĀ
 • Название:
  TRĪS VĪRI KŪRORTĀ
 • Автор:
 • Издательство:
  «Rota»
 • Жанр:
  Детские приключения / на латышском языке
 • Год:
  1993
 • Город:
  RĪGA
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

TRĪS VĪRI KŪRORTĀ: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «TRĪS VĪRI KŪRORTĀ»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

TRĪS VĪRI KŪRORTĀ ERIHS KESTNERS RĪGA No vācu valodas tulkojusi Jausma Ābrama Mākslinieks Andris Lamsters

ERIHS KESTNERS: другие книги автора


Кто написал TRĪS VĪRI KŪRORTĀ? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

TRĪS VĪRI KŪRORTĀ — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «TRĪS VĪRI KŪRORTĀ», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

TRĪS VĪRI KŪRORTĀ

ERIHS KESTNERS

RĪGA

No vācu valodas tulkojusi Jausma Ābrama Mākslinieks Andris Lamsters

Pirmais priekšvārds MILJONĀRS KĀ MĀKSLINIECISKS MOTĪVS

Miljonāri vairs nav moderni. To apgalvo pat filmu kritiķi. Un tas liek padomāt.

Viņi raksta, ka nevarot vairs skatīties uz tresotiem kal­potājiem, parkveidīgiem dārziem un pompozām villām. Pietiekoši esot skatīti īstie Ticiāni pie sienām, akciju pa­kas naudas skapjos, un rādīt svinības ar vairāk nekā div­desmit jo eleganti ģērbtiem viesiem esot neiespējama pār­drošība.

Tomēr nesen es lasīju laikrakstā, ka miljonāri vēl vien­mēr eksistē.

Man nav izdevības pārbaudīt šīs ziņas ticamību. Manu paziņu vidū katrā ziņā nav neviena miljonāra. Tomēr tā var arī būt sagadīšanās. Tas nekā nepierāda.

Anglijā, kā lasīju laikrakstā, esot vairāk nekā divi simti kārtīgi pieteiktu iedzīvotāju, no kuriem katram esot, mazākais, miljons mārciņu sterliņu. Citās zemēs esot tāpat.

Kādēļ tad miljonāri kļuvuši nemoderni? Kādēļ tad pre­tojas viņu un greznās dzīves attēlošanai filmās un ro­mānos?

Jā, ja lieta grozītos ap bīstamiem radījumiem un aiz­liegtām lietām, tad nepatika būtu saprotama! Piemēram, riteņbraukšana ielas nepareizā pusē ir bīstama un aiz­liegta; būtu ļoti nepiemēroti kaut ko līdzīgu atkārtot, at­tēlojot gleznā vai romānā. Tāpat ielaušanās un uzbrukumi laupīšanas nolūkos kā mākslinieciski motīvi nav piemē­roti; arī īstenībā tie nav, izņemot zagļiem pašiem, vēlami.

Bet miljonāri? Vai tie ir aizliegti? Jeb vai tie ir bīs­tami? Pavisam ari nē! Viņi maksā nodokļus. Viņi sagādā darbu. Viņi veicina luksusu. Viņi ir valsts un sabiedrības būtiskas sastāvdaļas.

sr

Ziņā, kuru es nesen lasīju, ka miljonāri vēl vienmēr eksistē, bija gan arī teikts, ka viņu skaits sācis mazinā­ties. Varbūt šis norādījums ved uz atbildi, kuru mek­

lēju. — Lasītājs noteikti būs nejauši palūkojies uz debesi, kad saule nozūd aiz apvāršņa. Nedaudz minūtes pēc tās rieta sak pēkšņi kvēlot rietumu mākoņi. Tie nosarkst. Vien­tulīgi tie spīd pār pelēko, krēslaino pasauli.

Mākoņi vēl rožaini laistās, bet saule jau nogājusi. Vai miljonāri nelīdzinās šiem mākoņiem? Vai viņi nav kāda jau pagājuša laika atspulgs? Vai tādēļ viņi būtu izgājuši no modes?

īsi sakot: es to nezinu.

Otrais priekšvārds AUTORS UZDOD AVOTUS

Neievērojot to, ka miljonāri nav vairs moderni un ka es pat noteikti nezinu; kāpēc tas tā, šīs grāmatas galvenā persona tomēr ir miljonārs. Tā nav mana vaina. Tas no­tika tā.

Pirms pāris mēnešiem mans draugs Roberts un es braucām uz Bambergu apskatīt tās Jātnieku.

Kāda jauna mākslas vēsturniece Elfrīda bija Robertam paziņojusi, ka viņa precēs tikai tādu vīru, kas redzējis Bambergas Jātnieku.

Uz to es savam draugam devu ļoti labu padomu. Ja viņš to būtu ievērojis, mēs būtu tikuši lētāk cauri. Diem­žēl viņš tam pretojās — pirms kāzām nedrīkstot sievu pērt. Novecojies uzskats — tam katrs piekritīs. Viņš tomēr pastāvēja uz to. Galu galā tā jau bija viņa līgava, ne mana.

Tā mēs braucām uz Bambergu. (Sinī vietā gribētu iepriekš pateikt, ka mākslas vēsturniece Elfrīda mūsu prombūtnes laikā saderinājās ar kādu zobārstu. Viņš, starp citu, arī nepazina Bambergas Jātnieku. Tā vietā viņš Elfrīdai iedeva pliķi. Es domāju, to sauc par dvēseles kompensāciju. Tad Elfrīda viņam apkrita ap kaklu. Tādas ir sievietes, toreiz mēs to nezinājām.)

Vagonā mūsu nodalījumā sēdēja kāds vecāks kungs. Viņam bija žultsakmeņi. Redzēt to gan nevarēja, bet viņš mums izstāstīja. Vispārīgi viņš runāja ļoti daudz. Pirms viņš aiz Leipcigas uzcēlās, lai ietu ēdamvagonā iebaudīt tasi kafijas, viņš izsmeļoši izstāstīja to patieso notikumu, kurš veidos šīs grāmatas saturu un kura galvenā persona, tur nekā nevar grozīt, ir kāds miljonārs.

Kad vecais kungs bija izgājis, Roberts teica: «Tā ir laba viela.» <

«Es no tās uztaisīšu romānu,» es atbildēju.

«Tu maldies,» viņš mierīgi teica. «Romānu rakstīšu es.»

Mēs viens otru ne visai maigi uzlūkojām. Tad es pa- vēlnieciski paskaidroju: «Es taisīšu no tās romānu un tu — teātra lugu. Viela piemērota abiem nolūkiem. Bez tam joku luga ir, augstākais, pusi tik liela kā romāns. Tu redzi, ka es vēlu tev labu.»

Nē. Lai es esot tik laipns un rakstot lugu.

Nē. Es nekā nesaprotu no joku lugām.

Tas esot taisnība, bet ne šķērslis

Mēs klusējām. Tad mans draugs Roberts teica: «Metī­sim grasi gaisā. Es ņemu ērgli.» Viņš svieda naudas ga­balu. Tas nokrita uz sola. «Urrā!» es izsaucos. «Raksts!» Izrādījās, ka mēs bijām aizmirsuši iepriekš norunāt, ka izšķirt. «Atkārtosim eksperimentu,» es liku priekšā. «Kas laimēs, tas rakstīs romānu.»

«Šoreiz es ņemšu rakstu,» Roberts teica. (Viņam ir savas ēnas puses.)

Es uzsviedu grasi. Tas nokrita uz grīdas. «Urrā!» es saucu. «Ērglis!»

Dziļi apbēdināts, Roberts lūkojās ārā pa logu. «Man jāraksta joku luga,» viņš murmināja. Man bija gandrīz viņa žēl.

Atgriezās vecais kungs ar žultsakmeņiem. «Vienu jau­tājumu, mans kungs,» es teicu. «Vai jūs vēlaties šo stāstu par miljonāru mākslinieciski apstrādāt? Kāda ir jūsu pro­fesija?»

Viņš atbildēja, ka esot putnu tirgotājs un nedomājot nodarboties ar grāmatu vai lugu sacerēšanu. Iespējams, ka viņš pat to nevarot.

Читать дальше

Похожие книги на «TRĪS VĪRI KŪRORTĀ»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «TRĪS VĪRI KŪRORTĀ» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «TRĪS VĪRI KŪRORTĀ»

Обсуждение, отзывы о книге «TRĪS VĪRI KŪRORTĀ» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.