Патрик Нес: Въпросът и Възражението

Здесь есть возможность читать онлайн «Патрик Нес: Въпросът и Възражението» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Патрик Нес Въпросът и Възражението
 • Название:
  Въпросът и Възражението
 • Автор:
 • Жанр:
  Фэнтези / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Въпросът и Възражението: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Въпросът и Възражението»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Бягайки от безмилостна армия, Тод отвежда Виола право в ръцете на най-опасния им враг, Кмета Прентис. Бивайки незабавно затворен далеч от Виола, Тод е принуден да изучи механизма на наложения от Кмета нов ред. Но какви са тайните, скрити извън границите на града? И къде е Виола? Дали изобщо е жива? И какво представлява мистериозното Възражение? И един ден бомбите започват да се взривяват… Продължение на удостоения с награди роман „Не пускай ножа“, вълнуващият втори том от трилогията „Живият хаос“ е напрегнат, шокиращ и изключително вълнуващ роман за силата да устоиш под възможно най-големия натиск.

Патрик Нес: другие книги автора


Кто написал Въпросът и Възражението? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Въпросът и Възражението — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Въпросът и Възражението», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Патрик Нес

Въпросът и Възражението

На Патрик Гейл

С чудовища не се бори,
защото може сам — о, ужас — в чудовище да се превърнеш,
а ако се взираш дълго в бездната,
то и бездната в тебе ще се взре.

Фридрих Ницше

Краят

— Шумът ти те разкрива, Тод Хюит.

Глас…

В тъмнината…

Примигвам и отварям очи. Всичко е в сянка, всичко е размазано, светът се върти и кръвта ми е твърде гореща, и мозъкът ми е задръстен, и не мога да мисля, и е тъмно… Примигвам отново.

Чакай, чакай…

Не, чакай малко…

Току-що, току-що бяхме на площада…

Току-що тя беше в ръцете ми…

Умираше в ръцете ми…

— Къде е тя? — изплювам в тъмнината, вкусвам кръв, гласът ми стърже, Шумът ми се надига като ураган, внезапен, свистящ, червен и яростен. — КЪДЕ Е ТЯ?

— Аз ще бъда този, който задава въпросите тук, Тод. Същият глас.

Неговият глас.

Някъде в тъмнината.

Някъде зад мен, някъде невидим.

Кметът Прентис.

Примигвам пак и мрачната мъгла лека-полека се превръща в грамадно помещение, светлината нахлува от един-едничък прозорец, огромен и кръгъл, високо, високо над нас, стъклото му не е прозрачно, а цветно, на него е изобразен Новият свят с двете кръжащи около него луни, светлината пада само върху мен, всичко наоколо е скрито от очите ми.

— Какво стори с нея? — казвам, викам, примигвам през прясната кръв, която се стича в очите ми. Понечвам да я изтрия и установявам, че ръцете ми са вързани зад гърба, паниката се надига и аз започвам да се мятам и да се боря с въжетата, дишането ми се ускорява и отново изкрещявам.

— Къде е Тя?

Един юмрук излита неочаквано от мрака и ме удря в стомаха.

Свивам се одве от шока и осъзнавам, че съм завързан за дървен стол, глезените ми са омотани за краката му, ризата ми е останала някъде на прашния хълм до водопада и докато повръщам и спазмите разкъсват празния ми стомах, забелязвам килима под мен: на него също е нарисуван Новият свят с двете му луни, рисунката се повтаря отново и отново, и отново, до безкрай.

Спомням си, че бяхме на площада, на площада, на който изтичах и я носех, и я прегръщах, и я молех да остане жива, да остане жива, докато стигнем до безопасността, докато стигнем до Хейвън, където ще мога да я спася…

Но в Хейвън не беше безопасно, изобщо не беше безопасно, в Хейвън се оказа само той и хората му, и те ми я отнеха, отнеха я от прегръдката ми…

— Забелязваш ли, че изобщо не пита „Къде съм?“ — казва гласът на Кмета, плаващ, подвижен, обикалящ. — Първите му думи бяха „Къде е тя?“ същият въпрос е и в Шума му. Интересно.

Главата ми пулсира, стомахът ми пулсира, свестявам се напълно и си спомням как се борих с тях, борих се, когато ми я вземаха, борих се, докато един приклад не ме удари в слепоочието и не ме събори в мрака…

Преглъщам стягането в гърлото, преглъщам паниката и страха…

Защото това е краят, сещате ли се?

Краят на всичко.

Кметът ме хвана.

Кметът хвана и нея.

— Ако посмееш да я нараниш… — казвам, а ударът още гори стомаха ми. Пред мен, наполовина скрит в сенките, стои господин Колинс, господин Колинс, който отглеждаше царевица и карфиол, който се грижеше за конете на Кмета и който сега е надвесен над мен с пистолет в кобура на колана си, с преметната на гърба пушка и с юмрук, замахващ да ме удари отново.

— Тя бездруго ми се видя сериозно ранена, Тод — казва Кметът и спира ръката на господин Колинс. — Горкичката.

Юмруците ми се свиват и опъват въжетата. Шумът ми е насинен, подут, удрян, но се надига само при спомена за пистолета на Дейви Прентис, насочен към нас, при спомена как тя падна в ръцете ми, как се задъхваше, как течеше кръвта й…

И тогава аз сам правя Шума си още по-червен, сещам се как юмрукът ми удари Дейви Прентис в лицето, как Дейви Прентис падна от коня, как кракът му остана закачен за стремето и животното го повлече като някакъв боклук.

— Е — казва Кметът, — това обяснява мистериозното изчезване на сина ми.

И ако не познавах Кмета толкова добре, щях да помисля, че видяното в Шума ми го е развеселило.

Читать дальше

Похожие книги на «Въпросът и Възражението»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Въпросът и Възражението» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Артър Кларк: Спусъкът
Спусъкът
Артър Кларк
Патрик Несс: Вопрос и ответ
Вопрос и ответ
Патрик Несс
Патрик Нес: Не пускай ножа
Не пускай ножа
Патрик Нес
Ларионова Виола: Во власти магии
Во власти магии
Ларионова Виола
Отзывы о книге «Въпросът и Възражението»

Обсуждение, отзывы о книге «Въпросът и Възражението» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.