Джесика Кори: Произход

Здесь есть возможность читать онлайн «Джесика Кори: Произход» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Фантастика и фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Джесика Кори Произход
 • Название:
  Произход
 • Автор:
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Произход: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Произход»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Пиа израства в тайна лаборатория, скрита дълбоко в дъждовната гора на Амазония. Тя е първата от нова безсмъртна раса, създадена и отгледана от екип блестящи учени. В нощта на седемнайсетия си рожден ден Пиа намира дупка в електрическата ограда около строго охранявания комплекс и за първи път в живота си излиза навън. Свободна в джунглата, Пиа среща Ейо, момче от близкото село. Двамата се впускат в търсене на истината за произхода на Пиа — истина със смъртоносни последици, които ще променят живота им завинаги. Произход е красиво написан и шокиращ роман за вечното желание да живееш завинаги, независимо от цената. Джесика Кори е от сирийско-шотландски произход и е родена в Токоа, Джорджия. Пише първата си книга на четиригодишна възраст и оттогава мечтае да стане писател. Освен да пише, Джеси обича да играе и да гледа футболни мачове и е голям фен на „Барцелона“ Поставя и театрални пиеси с университетски трупи. В момента живее в Колумбия, Южна Каролина, със съпруга си, двете си страхотни кучета и изобилие от книги, обувки и сладък чай. Дебютният роман на Кори улавя пищните ритми на дъждовната гора… Сюжетът се развива с главозамайваща скорост… Изключително свежа книга. Къркъс Ривю Това научна фантастика ли е? Вижда ми се заплашително реална. Този завладяващ разказ за ужасите на безконтролното генно инженерство е едновременно любовна история и фантастичен трилър с шеметно темпо. Джуди Блъндел Пищен, мечтателен роман, който е трудно да се остави и ще живее завинаги в сърцата на читателите си. Пиа може да се окаже перфектният заместител за онези, на които им липсва Катнис от „Игрите на глада“. Джош Съндкуист, автор на бестселъра „Само не казвай“

Джесика Кори: другие книги автора


Кто написал Произход? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Произход — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Произход», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Джесика Кори

Произход

На Бен.

Завинаги.

Глава 1

Създадена съм в джунглата — момиче, изплетено от цветя и плът. Казват, че в деня, в който съм се родила, чичо Паоло ме притиснал към бялата си лабораторна престилка и прошепнал: „Тя е перфектна“. Шестнайсет години по-късно все още повтарят тази дума. Всеки ден я чувам от учените или от пазачите, от майка ми или леля Бриджит. Перфектна.

Казват и други неща. Че няма други като мен поне засега. Че съм върхът на човешката раса, богиня, родена в човешка плът. Ти си безсмъртна, Пиа, и си перфектна, казват.

Но докато следвам чичо Паоло към лабораторията, връзките на обувките ми се влачат в калта и в ръцете си стискам борещо се врабче, в никакъв случай не се чувствам перфектна.

Отвъд двора джунглата е по-неспокойна от друг път. Вятърът, леко ухаещ на орхидеи, се носи през памуковите дървета и палмите и сякаш търси нещо, което е загубил. Въздухът е така влажен, че по кожата ми и по прошарената коса на чичо Паоло почти магически се появяват капчици вода. Докато преминаваме през градината, натежалите от цветове страстничета и хеликонии леко докосват краката ми и покриват обувките ми с роса. Водата е навсякъде, както всеки друг ден в дъждовната гора. Но днес ми се струва по-студена, по-малко освежаваща и по-агресивна.

Днес е ден за тест. Наричат ги тестовете на Уикам и са само веднъж на няколко месеца, понякога изненадващо — както днес. Когато тази сутрин се събудих в спалнята си със стъклени стени, очаквах обичайното — да рецитирам списъците на родовете и видовете пред чичо Антонио, да сравнявам различни водорасли под микроскоп с чичо Джейкъб и после може би дълго да плувам в басейна. Вместо това дойде майка ми и ми съобщи, че чичо Паоло е решил да проведем тест. После излезе и ме остави да се приготвя набързо. Дори нямах време да си завържа връзките на обувките.

И ето ме тук, преди да са минали и десет минути.

Птичето в ръцете ми се бори неуморно, драска дланите ми с мъничките си нокти и кълве пръстите ми с човка. Не успява да постигне нищо. Ноктите му са достатъчно остри, за да пробият кожа — но не и моята. Може би затова чичо Паоло ми каза аз да нося врабчето, вместо да го вземе той.

Кожата ми може и да е неразрушима, но я усещам три пъти по-тясна и с всички сили се мъча да дишам спокойно. Сърцето ми тупти по-трескаво и от сърцето на птичето.

Ден за тест.

Последният ми тест преди четири месеца не включваше живо животно и въпреки това беше труден. От мен се искаше да наблюдавам петима различни хора — готвачът Жак, портиерът Кларънс и други служители, които не бяха учени. Трябваше да изчисля дали допринасят повече за благоденствието на Литъл Кейм, отколкото струва прехраната, заплащането и издръжката им. Бях ужасена, че заключенията ми могат да причинят нечие уволнение. Не уволниха никого, но чичо Паоло каза на перачката леля Ненин да си помисли колко време прекарва в дрямка и колко — в пране. Попитах чичо Паоло какво ще покаже тестът и той отговори, че ще покаже дали преценката ми е достатъчно безпристрастна, за да мога да правя рационални научни наблюдения. Но все още не съм сигурна дали леля Ненин ще ми прости за доклада, независимо дали е научно наблюдение, или не.

Поглеждам към врабчето и се чудя какво го очаква. За момент волята и пръстите ми отслабват съвсем леко, но достатъчно, така че то се освобождава и се издига във въздуха. Подсилените ми рефлекси вземат решението преди мозъка — ръката ми го достига, затваря се около него и го изтегля обратно за един миг.

— Всичко наред ли е? — пита чичо Паоло, без да се обърне.

— Да, добре е. — Ясно ми е, че знае какво се е случило току-що. Той винаги знае. Но знае и че никога не бих била толкова непокорна, че да реша да пусна на свобода избрания от него екземпляр.

Извинявай. Това бих искала да кажа на птичето.

Но само го хващам по-здраво.

В Литъл Кейм има две лабораторни сгради. Пристигаме в лаборатории Б, по-малката сграда, и майка ми ни чака вътре. Тя е облякла своята безупречна бяла престилка и слага латексови ръкавици. Те изплющяват около китките й.

— Всичко готово ли е, Силвия? — пита чичо Паоло.

Тя кима и тръгва пред нас. Преминаваме врата след врата. Накрая спираме пред малка, рядко използвана лаборатория близо до старото крило, което е било унищожено от пожар преди години. Вратата на изгорялата зала е заключена и от ръждата по дръжката й познавам, че не е отваряна много отдавна.

Читать дальше

Похожие книги на «Произход»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Произход» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Сюзан Колинс: Игрите на глада
Игрите на глада
Сюзан Колинс
Джесика Редмерски: Миг преди никога
Миг преди никога
Джесика Редмерски
Маркъс Зюсак: Крадецът на книги
Крадецът на книги
Маркъс Зюсак
Кейт Тиърнан: Вечен живот
Вечен живот
Кейт Тиърнан
Орсън Кард: Следотърсачът
Следотърсачът
Орсън Кард
Отзывы о книге «Произход»

Обсуждение, отзывы о книге «Произход» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.