Philip Farmer: Lumea Fluviului. Vasul Miraculos

Здесь есть возможность читать онлайн «Philip Farmer: Lumea Fluviului. Vasul Miraculos» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: București, год выпуска: 1971, категория: Фантастика и фэнтези / на румынском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Philip Farmer Lumea Fluviului. Vasul Miraculos
 • Название:
  Lumea Fluviului. Vasul Miraculos
 • Автор:
 • Издательство:
  Nemira
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / на румынском языке
 • Год:
  1971
 • Город:
  București
 • Язык:
  Румынский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Lumea Fluviului. Vasul Miraculos: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Lumea Fluviului. Vasul Miraculos»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Îndepărtându-se de cele narate în primul roman, , urmărește eforturile lui Samuel Clemens (numele real al lui Mark Twain) de a găsi un mod pentru a construi un vapor cu zbaturi într-o loc sărac în metale, cum este Lumea Fluviului. De la un membru al celor responsabili pentru readucerea la viață a omenirii, el află că metalele pot fi găsite în susul fluviului. În căutarea lui, Clemens se aliază cu un viking din secolul al X-lea, Eric Bloodaxe, care deținde o secure făcută din metal și cu un hominid preistoric gigantic, numit Joe Miller. Alt motiv care îl animă pe Clemens să pornească în această călătorie îl reprezintă regăsirea fostei lui soții de pe Pământ, Livy. Pe parcursul călătoriei, ei sunt surprinși de căderea unui meteorit, ale cărui distrugeri sunt apoi reparate miraculos în mai puțin de o zi. Știind că resturile meteoritului conțin metale, pornesc în căutarea lui, alături de un nou personaj, aviatorul german Lothar von Richthofen, un as din Primul Război Mondial și frate al faimosului Red Baron. Neavând încredere în Bloodaxe, Clemens pune la cale asasinarea lui. Odată cu dezgroparea tot mai multor resurse metalice, nivelul tehnologic crește, ajungându-se la reapariția armelor de foc. Deși meteoritul căzut este bogat în nichel și fier, Clemens are nevoie și de alte materiale pentru a-și construi vaporul, lucru pentru care începe să facă schimburi comerciale cu regatele vecine. Unul dintre acestea, condus de regele Ioan Fără-de-Țară, invadează teritoriul pe care se află Clemens și îl cucerește, dând naștere țării Parolando. În afară de acest lucru, Clemens are parte de un șoc neplăcut când sosește soția sa, în compania lui Cyrano de Bergerac. Deși este devastat de situație, Clemens se împrietenește cu Cyrano, care este unul dintre cei mai buni spadasini din lume. Parolando este atacat de un regat vecin, "Soul City", iar Ioan Fără-de-Țară îl trădează pe Clemens, furându-i vasul cu zbaturi , pe care acesta reușise să îl construiască în cele din urmă.

Philip Farmer: другие книги автора


Кто написал Lumea Fluviului. Vasul Miraculos? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Lumea Fluviului. Vasul Miraculos — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Lumea Fluviului. Vasul Miraculos», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Philip Jose Farmer

Lumea Fluviului

Vasul Miraculos


1

— Ca și politica, resuscitarea „te face frate cu dracul”, constată Clemens. N-aș putea spune că-ntr-o asemenea tovărășie somnul ți-e lipsit de griji.

Purtându-și luneta sub braț, pufăia dintr-un trabuc și se plimba încoace și încolo pe puntea pupa a navei Dreyrugr (Sângeroasa). Nepricepând o boabă de engleză, timonierul Ari Grimolfsson îl privi atât de nedumerit, încât Clemens se văzu silit să-și traducă spusele în nordica veche, pe care o stăpânea ca vai de lume. Expresia de pe chipul timonierului nu se schimbă câtuși de puțin.

Clemens îl blestemă strașnic în engleză, neuitând să-l facă barbar nătâng și fără minte. De trei ani încoace, Clemens exersa zi și noapte limba nordică a secolului al X-lea. Cu toate astea, era sărbătoare când femeile și bărbații de la bordul navei reușeau să înțeleagă măcar jumătate din spusele lui.

— Cu o aproximare de plus sau minus câteva milenii, am ajuns un Huck Finn de nouăzeci și cinci de ani, continuă el, pornit în josul Fluviului pe o plută. Iar acum, iată-mă pe-un vas viking de mai mare râsul, navigând în amonte. Cine știe ce mă mai așteaptă?! Când o să-mi văd visul cu ochii?

Ținându-și brațul drept lipit de corp ca să nu scape neprețuita lunetă de la subsuoară, lovi cu pumnul în palma deschisă a mâinii stângi.

— Fier! Am nevoie de fier. Dar unde-o fi el oare pe planeta asta bogată în oameni, dar săracă în metale? Trebuie să găsesc! Altfel cum se explică existența securii lui Erik? În ce cantități? Suficiente? Pesemne că nu. N-o fi decât vreun meteorit amărât. Poate-mi ajunge pentru ce mi-am pus în minte. Bine, bine, dar unde? Dumnezeule, Fluviul ăsta ar putea avea două milioane de kilometri lungime, iar fierul, cât o fi el, se află probabil la capătul celălalt. Ba nu, imposibil! Trebuie să fie nu prea departe, la mai puțin de o sută de mii de mile de locul ăsta. Om fi greșit noi direcția. Neștiința, mama isteriei, sau o fi tocmai pe dos? Privi prin telescop către malul drept și slobozi o nouă sudalmă. Rugămințile lui de a se naviga pe lângă mal, ca să poată vedea defilarea chipurilor mai de aproape, se loviseră de un refuz hotărât. Comandantul flotei nordice, Regele Erik Bloodaxe, susținea că se aflau într-un teritoriu ostil. Până ieșea din această zonă, flota trebuia să rămână cât mai pe centrul Fluviului.

Nava-amiral a acestei flote care număra trei ambarcațiuni identice era Dreyrugr. Lungă de aproape douăzeci și patru de metri și construită în principal din lemn de bambus, semăna cu o corabie de vikingi. Corpul ei lung se înălța puțin din apă, având sub bompres un galion din stejar ce înfățișa capul unui balaur și pupa terminată în formă de coadă încolăcită. Punțile prova și pupa erau supraînălțate, iar marginile lor se prelungeau până deasupra apei. Cele două catarge din bambus armate cu velatura se aflau la prora și pupa. Velele foarte subțiri, dar extrem de rezistente și elastice, erau confecționate din fâșii de stomac extrase de la un pește de adânc, numit „Balaurul de Fluviu”. Nava se mai putea lăuda cu o cârmă acționată prin intermediul timonei de pe dunetă.

Scuturile membrilor echipajului, rotunde, făcute din lemn atârnau peste copastie, iar vâslele lungi se odihneau pe stelaje. Drezrugr naviga în volte largi împotriva vântului, o manevră necunoscută nordicilor pe vremea când trăiau pe Pământ.

Bărbații și femeile care nu trăgeau de frânghiile velaturii stăteau pe băncile vâslașilor discutând, jucând zaruri sau pocher. De sub puntea pupa răzbăteau strigăte de satisfacție sau înjurături care însoțeau fiecare zgomot difuz de bile ciocnite. Bloodaxe juca biliard cu paza lui de corp, iar în momente ca acelea, o astfel de îndeletnicire îl făcea pe Clemens să fiarbă de furie. Bloodaxe știa că navele dușmane aflate la trei mile în susul Fluviului se pregăteau să-i intercepteze, iar cele de pe ambele maluri porniseră în urmărirea lor. Cu toate astea, regele se pre făcea că e foarte stăpân pe sine. Poate că-și păstra calmul ca și Drake înaintea bătăliei împotriva Marii Armade.

— Numai că aici condițiile sunt altele, bolborosi Clemens Nu prea ai loc de manevre pe un fluviu cu lățimea doar de c milă și jumătate. Și nici nu văd semnele furtunii care să ne scoată din încurcătură.

Cercetă malul prin lunetă, așa cum făcuse mereu în cei trei ani de când flota ridicase pânzele. Era de înălțime obișnuită, iar capul mare făcea ca umerii destul de firavi să pară și mai înguști. Avea ochii albaștri, sprâncenele stufoase, nasul drept. Părul îi era lung, de culoare castaniu-roșcată. Mustața, atât de cunoscută cât trăise pe Pământ, dispăruse de pe fața lui. (Aici bărbații erau resuscitați fără pilozități faciale.) Pieptul îi fusese năpădit de o claie de păr cârlionțat care se tălăzuia până la baza gâtului. Purta în jurul taliei un prosop alb care-i ajunge până la genunchi, încălțări din piele, precum și o centură de care-și agățase armele și husa lunetei. Pielea i se bronzase la soarele ecuatorial.

Își luă luneta de la ochi și privi către navele dușmane aflate la o milă în urmă. Văzu în același timp o sclipire orbitoare pe cer: o sabie curbată de lumină, apărând brusc, parcă scoasă fulgerător din teaca de albastru. Se arcui cu iuțeală spre sol și dispăru dincolo de munți.

Sam tresări. În unele nopți văzuse meteoriți, dar niciodată unul mare. Acum însă, acest uriaș zărit în plină zi îi arse retina și strălucirea lui îi rămase întipărită pe retină vreme de câteva secunde. Apoi imaginea se stinse, iar Sam uită cu totul de steaua căzătoare. Se apucă din nou să cerceteze malurile prin lunetă.

Porțiunea aceasta a Fluviului arăta exemplar. De fiecare parte a șuvoiului lat de o milă și jumătate se așternea o câmpie la fel de largă, acoperită de ierburi. Structurile uriașe de forma mor ciuperci, potirele din piatră, aflate pe fiecare mal, stăteau la distanță de o milă unul de altul. Pe câmpii se vedeau puțini copaci, însă pe pantele dealurilor se întindeau păduri de pin, stejar, tisă și arbore de fier. Acesta din urmă era un copac înalt le trei sute de metri, cu coaja cenușie, frunze palmate uriașe, sute de ramuri groase și noduroase, având rădăcinile atât de adânc înfipte în sol și lemnul atât de tare, încât nu putea fi tăiat, ars ori clintit din loc. Pe ramurile lui creșteau vițe care făceau flori strălucitoare și multicolore.

Urma o zonă de dealuri joase, lungă de o milă sau două, după care ochiul se izbea brusc de munții cu versanți netezi, care se înălțau ca niște turnuri impunătoare de șase până la nouă mii de metri, imposibil de escaladat peste altitudinea de trei mii de metri.

Ținutul prin care navigau cele trei corăbii nordice era locuit în general de germani de la începutul secolului al XlX-lea. Aproximativ zece la sută din populație era alcătuită din amestecul obișnuit al diferitelor nații care trăiseră în alte locuri sau epoci ale Pământului. Aici, de exemplu, perșii din secolul I formau aproximativ zece la sută din populație. Mai exista, desigur, un procentaj de unu la sută, format din oameni azvârliți aici, cu totul întâmplător, din diverse epoci istorice.

Ochiul lunetei surprinse colibele din bambus de pe câmpie și chipurile oamenilor. Bărbații purtau doar prosoape de diferite mărimi și culori; femeile, fuste scurte din același material, dar și câte-o fâșie de pânză subțire petrecută peste sâni. Mai toți se strânseseră pe mal cu gând să urmărească bătălia. Aveau la sulițe și săgeți cu vârfuri din cremene, dar nu păreau aranjați în ordine de bătaie.

Читать дальше

Похожие книги на «Lumea Fluviului. Vasul Miraculos»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Lumea Fluviului. Vasul Miraculos» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Francis Carsac: Robinsonii Cosmosului
Robinsonii Cosmosului
Francis Carsac
Arthur Clarke: Grădina din Rama
Grădina din Rama
Arthur Clarke
James Clemens: Hinterland
Hinterland
James Clemens
James Clemens: Shadowfall
Shadowfall
James Clemens
Clemens Meyer: Im Stein
Im Stein
Clemens Meyer
Отзывы о книге «Lumea Fluviului. Vasul Miraculos»

Обсуждение, отзывы о книге «Lumea Fluviului. Vasul Miraculos» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.