Міхась Чарняўскі: Як пошуг маланкі

Здесь есть возможность читать онлайн «Міхась Чарняўскі: Як пошуг маланкі» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Мінск, год выпуска: 2006, ISBN: 985-458-139-Х, издательство: Тэхналогія, категория: Биографии и Мемуары / История / на белорусском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Міхась Чарняўскі Як пошуг маланкі
 • Название:
  Як пошуг маланкі
 • Автор:
 • Издательство:
  Тэхналогія
 • Жанр:
  Биографии и Мемуары / История / на белорусском языке
 • Год:
  2006
 • Город:
  Мінск
 • Язык:
  Белорусский
 • ISBN:
  985-458-139-Х
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Як пошуг маланкі: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Як пошуг маланкі»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

У кнізе апавядаецца пра жыццё i дзейнасць Расціслава Лапіцкага (1928-1950), стваральніка i кіраўніка нелегальнай моладзевай арганізацыі, змагара супроць таталітарызму, за свабоду i незалежнасць Айчыны. Для шырокага кола чытачоў.

Міхась Чарняўскі: другие книги автора


Кто написал Як пошуг маланкі? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Як пошуг маланкі — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Як пошуг маланкі», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Міхась Чарняўскі

ЯК ПОШУГ МАЛАНКІ


Расціслаў Лапіцкі


Падрыхтаванае на падставе: Міхась Чарняўскі, Як пошуг маланкі: Расціслаў Лапіцкі, — Мінск: Тэхналогія, 2006. — 71 с., [9] арк. іл.;партрэт.— (Нашы славутыя землякі).

ISBN 985-458-139-Х


Copyright © 2013 by Kamunikat.org


ПРАДМОВА


Раніцай 28 кастрычніка 1950 года ў дзвярах адной з камер Маладзечанскай турмы, дзе сядзелі дзяўчаты-падземніцы з Смаргоні, адчынілася акенца-"кармушка" i наглядчык ціха сказаў: "Сёння ўначы расстралялі вашага Лапіцкага".

Позняй восенню таго ж года жыхароў мястэчка Кабыльнік, што на Мядзельшчыне, сабралі ў мясцовай школе i нейкі наезны начальнік у фрэнчы аб'явіў, што Расціслаў Лапіцкі за антысавецкую дзейнасць i падрыхтоўку тэрарыстычных актаў паводле прысуду ваеннага трыбунала расстраляны.

Па нейкім часе, прыгадваю, настаўніца Мядзельскай школы прынесла на ўрок батанікі ілюстрацыйныя табліцы. Як зачараваны, глядзеў я на дзівосныя малюнкі пладоў, лістоў, раслін. А на перапынку адзін з больш дасведчаных аднакласнікаў шапнуў мне: «Гэта маляваў вучань нашай школы Слаўка Лапіцкі. Яго расстрелялі, бо ён быў за Беларусь".

Прайшло больш за паўстагоддзя. 6 красавіка 2006 года ў Гіжыцку, пры мяжы Польшчы з Калінінградскай вобласцю я ледзь не цэлы дзень шукаў магілу найстарэйшага з братоў Лапіцкіх — Вадзіма. На дагледжаных па-еўрапейску могілках на кожным другім надмагіллі былі беларускія прозвішчы. А патрэбнага не траплялася. У пошуках шчыра дапамагалі колішнія перасяленцы з-пад Горадні, Вільні, Наваградка. Дапамагалі i запрашалі земляка ў госці — быў якраз каталіцкі Вялікдзень. І нарэшце, ужо пад вечар, я знайшоў пахаванне Вадзіма i ягонай жонкі. Знайшоў i тое, чаго не чакаў — невялікую мармуровую пліту з надпісам:

GRÓB SYMBOLICZNY

ROŚCISŁAW ŁAPICKI

1928-1950

ZGINĄŁ W WILEJCE

У далёкім Шчэціне, на самым краі славянскага свету. 3 чэрвеня 2006 года Юзаф Качэрга ў канцы свайго аповяду пра даўнія справы мядзельска-смаргонскага падзем'я, пасля паўзы, нейкім змененым голасам — быццам цытаваў з Евангелля, прамовіў: "Восеньскай ноччу Расціслава Лапіцкага i Факунду Несцяровіча павезлі ў падвялейскі лес. Падвялі да выкапанай ямы, паставілі побач. Зачыталі прысуд да расстрэлу Факусю. А затым тут жа абвясцілі пастанову Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб яго памілаванні. Зачыталі такі ж прысуд да расстрэлу Расціславу. Аднак рашэнне аб памілаванні не абвяшчалі. А яно ж было i на Лапіцкага. Аднак той катэгарычна, яшчэ ў турме, адмовіўся ад няпрошанай ласкі. Грымнуў стрэл i юнак упаў. Салдаты хутка закапалі яму..."

Так скончылася кароткае зямное жыццё Расціслава Лапіцкага, арганізатара i кіраўніка мядзельска-смаргонскага антыкамуністычнага моладзевага падзем'я (1948-1950 гг.), слаўнага сына Беларусі. Скончылася, каб захавацца ў людской памяці i прадоўжыцца ва ўчынках наступных маладых пакаленняў.

Акрамя Расціслава Лапіцкага вясной i летам 1950 года па справе антыкамуністычнага падзем'я былі асуджаныя 18 жыхароў Смаргоншчыны i Мядзельшчыны, пераважна вучні школ, у тым ліку i непаўналетнія[1].

Матэрыял пра дзейнасць Расціслава Лапіцкага i ягоных паплечнікаў пачаў назапашвацца яшчэ ў мае школьныя гады з аповядаў старэйшых родзічаў i аднавяскоўцаў, з слоў вучняў. Тое-сёе трапляла ў памяць i ў пазнейшыя часы. Як потым высветлілася, людзі часам змешвалі факты з дзейнасці некалькіх арганізацый — уласна мядзельска-смаргонскага падзем'я, пастаўска-глыбоцкага "Саюза беларускіх патрыётаў" i беларускай паваеннай партызанкі на ўсходзе Віленшчыны. Аднак больш мэтанакіравана вывучаць той pyx можна было толькі з пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі ўдзельнікі i сведкі падзеяў перасталі баяцца. Шкада толькі, што не ўсе яны дажылі да гэтага часу.

Звесткі пра Расціслава Лапіцкага, а таксама пра іншых удзельнікаў мядзельска-смаргонскага падзем'я ўзятыя пераважна з запісаных мною ўспамінаў Зянона Ахрамовіча (Эльблёнг), Валянціны Ашукоўскай (Смаргонь), Чаславы Ашукоўскай (Галумян) (Туапсэ), Тацяны Байкачовай (Копач) (Менск), Тамары Ватаевай (Смаргонь), Яна Дзяркача (Менск), Канстанціна Іваноўскага (Дэгісі), Таісы Камарніцкай (Бяліцкай) (Кабыльнік — в. Нарач), Анатоля Карнея (Забалаць Смаргонскага р-на), Часлава Каспарэўскага (Санкт-Пецярбург), Любові Каспарэўскай (Кабыльнік), Лідзіі Каспарэўскай (Саладоўнікавай) (Масква), Веранікі Качэргі (Мелец) (Пожарцы Пастаўскага р-на), Юзафа Качэргі (Шчэцін), Софіі Лапыцькі (Лапіцкай) (Гіжыцка), Арсеня Ліса (Менск), Мікалая Лосіка (Палуяны Мядзельскага р-на), Антона Мелеца (Менск), Люцыяна Мількі (Купа — пас. Нарач), Ядвігі Несцяровіч (Таразевіч) (Стары Мядзел), Збігнева Пашкевіча (Маладзечна), Івана Пішча (Менск), Васіліны Русаковіч (Мікасецак Мядзельскага р-на), Аляксандры Сташкевіч (Солы Смаргонскага р-на), Тадэвуша Хацілоўскага (Смаргонь), Леакадзіі Цыбоўскай (Дамброўскай) (Сопат), Ядвігі Цыбоўскай (Пятровай) (Смаргонь), Васіля Чарняўскага (Мікасецак), Міфоды Чарняўскага (Мядзел), Віктара Шабовіча (Менск), Тацяны Юшкевіч (Буцько) (Вільня), а таксама некаторых іншых.

Читать дальше

Похожие книги на «Як пошуг маланкі»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Як пошуг маланкі» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Як пошуг маланкі»

Обсуждение, отзывы о книге «Як пошуг маланкі» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.