Джон Лескроарт: Фатална изневяра

Здесь есть возможность читать онлайн «Джон Лескроарт: Фатална изневяра» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Сиела, год выпуска: 2017, ISBN: 9789542823681, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Джон Лескроарт Фатална изневяра
 • Название:
  Фатална изневяра
 • Автор:
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2017
 • Город:
  Сиела
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789542823681
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Фатална изневяра: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Фатална изневяра»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

ИЗНЕВЯРА, КОЯТО ЗАПОЧВА С ЛУДЕШКА СТРАСТ, НО ЗАВЪРШВА С КЪРВАВА РАЗПЛАТА. Кейт обича живота си. Тя и съпругът ѝ, известен адвокат, живеят в лукс, а децата им скоро ще поемат към реномирани колежи. Бъдещето изглежда напълно спокойно и уредено… и скучно. До момента, в който среща Питър Аш на вечеря при приятели. И неговите ръце я докосват. От този миг тя не може да го изличи от ума си. И му се обажда… Шест месеца по-късно простреляното тяло на Питър Аш е изхвърлено на брега. Случаят е възложен на Бет, най-близката приятелка на Кейт. Тя започва да разплита мистерията около убийството. За броени месеци успешният адвокат Питър е променил живота си изцяло — зарязал е работата си, отчуждил се е от семейството си, отдал се е на безразборни авантюри за една нощ. Нещо е отключило тотална промяна у него, която го е повела към пълно падение. И към смъртта. Бет методично започва да стеснява кръга на заподозрените… само за да открие, че може би извършителят е бил пред очите ѝ през цялото време. Но той няма да се спре пред нищо, за да се защити.

Джон Лескроарт: другие книги автора


Кто написал Фатална изневяра? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Фатална изневяра — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Фатална изневяра», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Джон Лескроарт

Фатална изневяра

Посвещавам тази книга на Лиза Сойър — муза, най-добра приятелка и истинска любов.

„Съдбата си служи със странни средства, за да постигне своето."

Хенри Кисинджър

ПЪРВА ЧАСТ

12 май — 19 май

1

Кейт Джеймисън и Бет Тъли вървяха на запад по брега на „Криси Фийлд".

Въжетата на Голдън Гейт Бридж се материализираха заплашително през мъглата пред тях, но никоя от двете не им обърна особено внимание. Това беше гледка, на която се натъкваха всеки път по време на разходките си заедно — ритуал, който се опитваха да поддържат поне веднъж седмично, затова едва забелязваха окосената зелена трева на брега отдясно, моста, който се извисяваше величествено пред тях, кайт сърфистите, лодките и бегачите, които минаваха покрай тях. Всичко беше обгърнато във вездесъща тънееща мъгла.

Преди двадесет години бяха съквартирантки в университета на Сан Франциско и макар да бяха поели по различни пътища, продължаваха да бъдат добри приятелки, които винаги имаха за какво да си говорят. Разходката от „Жирардели Скуеър" до моста и обратно им отнемаше около час и обикновено първата и част биваше запълнена от обсъждане на децата им — двете на Кейт и едното на Бет, всичките тийнейджъри.

Темите им на разговор бяха неизчерпаеми.

Когато стигнеха до моста и тръгнеха да се връщат, изчерпваха приказките за les enfants[1].

Имаха няколко общи приятели, предимно от едно време, както и някои познати от училищата и спортните отбори на децата си или от квартала, и обратният път беше изпълнен с клюкарстване — смях, съгласие, разбиране.

За разлика от обикновено днес, все още на средата на пътя до моста, Бет каза:

— Най-накрая намирам Джини… — седемнадесетгодишната й дъщеря — седнала в хладилника със свинска пържола на коляното си. — След като не получи никакъв отговор, направи още няколко крачки и спря изведнъж. — Земята вика Кейт. Обади се.

— Моля? Извинявай. Какво казваше?

— През последната минута си измислям разни неща, за да видя дали ще забележиш. Трябва да подчертая, че не го стори. Добре ли си?

— Разбира се. — Кейт се подвоуми. — Така мисля.

— Има ли нещо…

— Не. Няма.

— Доброто старо нищо.

— Може би има нещо. Хайде да продължим разходката си, става ли?

— Освен ако не искаш да се връщаме.

— Не. Добре съм. Съжалявам. Да продължаваме. Извървяха няколкостотин метра в мълчание, преди Бет да се пресегне и да хване ръкава на спортното яке на Кейт.

— Можеш да ми кажеш, знаеш това — каза тя. — Каквото и да е.

— Знам. Но наистина няма нищо. Честна дума. Поне не все още. — Кейт поклати категорично глава. — Никога не трябва да има нещо.

— Звучиш зловещо. — Бет млъкна за миг, след което продължи: — Кажи ми, че не става въпрос за Рон.

Приятелката й отвърна мигновено, сякаш беше ужилена:

— Не! Не, не, не. Рон е чудесен. Винаги е бил такъв. Не става въпрос за него.

— Значи говорим за някого? Или за нещо? Кимане.

— За нещо. — Бяха стигнали до една пейка и Кейт спря, ръцете й бяха надълбоко в джобовете й. — Може би трябва да поседнем за минутка.

— Разбира се.

Двете се разположиха и Бет зачака. Най-накрая приятелката й започна:

— Не знам какво точно се случи. В събота бяхме поканени на вечеря в къщата на съдружника на Рон. Познаваш ли Джеф и Бина Кук? Не? Е, това няма значение. Не става въпрос за тях. Освен нас бяха поканили още една двойка, която не познавахме. Приятни хора. Нормални. Като нас, имам предвид като мен и Рон. Съпругът е адвокат, а съпругата е красива жена, две деца, ипотека, обичайното.

— Добре. И?

— След като се навечеряхме, се разположихме удобно в дневната, за да довършим виното си и да поговорим, както обикновено се случва на подобни събития. Нищо сериозно, само повърхностни теми. След което всички си пожелахме приятна вечер и си тръгнахме.

Връхлетя ги неочакван повей на вятъра, който остави след себе си облаче прах и боклуци. Когато отмина, Бет се обърна към приятелката си.

— Пропуснах ли нещо?

— Нали ти казах? Нищо не се е случило.

— Освен онова, което е завладяло съзнанието ти.

Кейт се опита да напъха още по-надълбоко ръцете си в джобовете на якето.

Читать дальше

Похожие книги на «Фатална изневяра»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Фатална изневяра» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Лий Чайлд: 61 часа
61 часа
Лий Чайлд
Джоди Пико: Споделен живот
Споделен живот
Джоди Пико
Питър Брет: Дневната война
Дневната война
Питър Брет
Джули Гарууд: Бавно изгаряне
Бавно изгаряне
Джули Гарууд
Отзывы о книге «Фатална изневяра»

Обсуждение, отзывы о книге «Фатална изневяра» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.