Питер Мэй: Шахматните фигури

Здесь есть возможность читать онлайн «Питер Мэй: Шахматните фигури» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2017, ISBN: 978-619-02-0016-1, издательство: ИК „Колибри“, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Питер Мэй Шахматните фигури
 • Название:
  Шахматните фигури
 • Автор:
 • Издательство:
  ИК „Колибри“
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2017
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-619-02-0016-1
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Шахматните фигури: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Шахматните фигури»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

empty-line 1 empty-line 5 empty-line 6 empty-line 7 empty-line 8 empty-line 10 empty-line 12 empty-line 13

Питер Мэй: другие книги автора


Кто написал Шахматните фигури? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Шахматните фигури — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Шахматните фигури», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Питър Мей

 Шахматните фигури

(книга 3 от "Трилогия за остров Луис")

С любещ спомен за малката ДженифърСветът, от край до край изпитан,
дъска шахматна е за мен.
А ний сме пешки по квадрата,
намерили ту нощ, ту ден.
Повдигат ни, притискат, блъскат —
и паднем ли във някой бой,
Спокойно в тъмната кутия ни слагат,
с поглед примирен.[1]

Омар Хайям, Рубайят, строфа 321

ПРОЛОГ

Той седи на бюрото си, посивял от страх и от бремето на тази съдбовна стъпка, която, веднъж направена, не може да се върне назад. Подобно на времето и смъртта.

Докато пише, писалката трепери в ръката му.


От доста време обмислям това. Знам, че повечето хора няма да разберат, особено онези, които ме обичат и които аз също обичам. Мога да кажа единствено, че никой няма понятие за ада, в който живея. А през последните седмици той стана просто непоносим. Време е вече да си вървя. Толкова съжалявам.


Той се подписва с името си отдолу. Обичайният енергичен, нечетлив почерк.

Сгъва листа, сякаш като скрие думите, може някак да ги накара да изчезнат. Подобно на лош сън. Подобно на стъпката в мрака, която се кани да предприеме.

После става, оглежда за сетен път стаята и се пита дали наистина ще има куража да го стори. Дали да остави бележката, или не? Ще има ли изобщо някаква разлика?

Обляга я върху екрана на компютъра, където се надява, че лесно ще я видят, и тя се разтваря наново. Очите му следват полегатите букви, които се е научил да пише преди толкова години, когато целият живот още е бил пред него, и сърцето му се изпълва с тъга. Горчиво-сладък спомен за младост и невинност. За мирис на тебеширен прах и топло мляко в училище.

Колко безсмислено е било всичко!

ПЪРВА ГЛАВА

Когато Фин отвори очи, вътрешността на древното каменно жилище, което им бе дало подслон от бурята, тънеше в странна розова светлина. В неподвижния въздух лениво се виеше дим от почти угасналото огнище, а Уистлър бе изчезнал.

Фин се повдигна на лакът и видя, че камъкът, препречващ входа, е търкулнат встрани. През отвора се виждаше обагрената в розово утринна мъгла, надвиснала над планините. Бурята бе отминала. Бе изляла своя дъжд, оставяйки подире си неестествен покой.

Той с пъшкане се измъкна от одеялата и изпълзя до огъня, където бяха проснати дрехите му. В тях още се усещаше влага, но вече бяха достатъчно сухи за носене. Легна по гръб, за да нахлузи панталоните си, а после приседна, за да облече ризата и пуловера. Обу чорапите, напъха крака в обувките и се измъкна навън на каменистия склон, без да си прави труда да завързва връзките им.

Гледката, която го посрещна, бе почти омагьосваща. Планините на Югозападен Луис се издигаха стръмно навред около него, губейки се в ниските облаци. Долината отдолу изглеждаше по-широка, отколкото предната вечер, озарена от светкавиците.

Гигантски късове скали осейваха дъното й подобно на призрачни същества, излезли от мъглата на изток, където още невидимото слънце хвърляше алено сияние. Усещането бе, сякаш присъстваше на самото раждане на света.

Силуетът на Уистлър се очертаваше отвъд поредицата каменни укрития, наречени „кошери”, стъпил върху корниз, откъдето се разкриваше панорамна гледка.

Фин закрачи с разтреперани нозе по прогизналата земя и се присъедини към него.

Другият не се обърна, нито даде някакъв знак, че е доловил присъствието му.

Само стоеше като статуя, замръзнала във времето и пространството. На фона на бледото му, посърнало лице брадата изглеждаше като слой от сребриста и черна боя, положена върху бяло платно. Очите му бяха тъмни, непроницаеми, потънали в сянка.

— Какво има, Уистлър?

Отговор не последва и Фин устреми взор в същата посока. Онова, което видя, в първия миг просто го изпълни с объркване. Мозъкът му възприемаше пейзажа, но той просто нямаше смисъл. Обърна се и огледа отново скалните жилища зад гърба си и стръмния сипей, издигащ се чак до билото на планината, откъдето предната вечер бе зърнал мълниите, отразяващи се във водите на езерото.

Читать дальше

Похожие книги на «Шахматните фигури»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Шахматните фигури» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Шахматните фигури»

Обсуждение, отзывы о книге «Шахматните фигури» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.