Вал Макдърмид: Струна в кръвта

Здесь есть возможность читать онлайн «Вал Макдърмид: Струна в кръвта» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Вал Макдърмид Струна в кръвта
 • Название:
  Струна в кръвта
 • Автор:
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Струна в кръвта: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Струна в кръвта»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Вал Макдърмид: другие книги автора


Кто написал Струна в кръвта? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Струна в кръвта — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Струна в кръвта», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Вал Макдърмид

Струна в кръвта

„И трепва струна във кръвта,

под древни белези запява

и бойни спомени смекчава.“

Т. С. Елиът, „Четири квартета. Бърнт Нортън“

Благодарности

Трудно е да си представя как бих написала тази книга без помощта, която ми оказаха много хора. Затова искам да благодаря на Шийла Радфорд, доктор Майк Бери, Джей Пена, Пола Тайлър и доктор Сю Блек за тяхното добро желание да споделят с мен експертните си познания. Дължа голямо извинение на Едуина и Лесли, които се ровиха като луди, докато ми осигурят справка за текст, който отпадна при редакцията. Без Джим и Саймън от Торнтън Електроникс, и без Мак и Манда, сигурно щях да получа нервен припадък, когато хард дискът се повреди. Но постоянството и проницателността на три жени ми помагаха до самия край. Затова тази книга е за Джулия, Лизан и Бриджит.

Пролог

Убийството е като магия, мислеше си той. Ловкостта му винаги мамеше очите, и така щеше да бъде и занапред. Той беше като пощальон — минава да остави пощата, а после всички в къщата са готови да се закълнат, че не са идвали никакви посетители. Това съзнание беше заложено в него, също като пейсмейкър у сърдечноболен. Без силата на тази магия би бил мъртъв. Или почти.

Разбра, че тя е следващата още в първия миг, когато я видя. Дори преди да срещне очите й, вече знаеше. Тази много специфична комбинация, която отговаряше на понятието „съвършенство“, винаги бе съществувала в речника на сетивата му. Зрелост и невинност, гарвановочерна коса, немирен поглед. Никога досега не бе грешил. Благодарение на този инстинкт беше все още жив. Или почти.

Следеше я как го наблюдава, и над бръмчащите разговори на тълпата в главата му зазвуча детска песничка: „Джек и Джил с ведро вода по хълма се качили. Надолу се търкулнал Джек и счупил си главата…“. Звънката мелодия се усили и се разби като пролетен прилив във вълнолома на съзнанието му. А Джил? Какво станало с Джил? Знаеше отлично какво е станало с Джил. И се случваше отново и отново, повтаряше се като онова варварско детско стихче. И никога не му беше достатъчно. Никога не добиваше чувството, че наказанието е достатъчно за престъплението.

Затова трябваше да има още наказания. И ето го сега — следи я как не откъсва очи от него, как улавя погледите, които той й праща погледи, които говорят: „Забелязах те. Ела насам и може да ти обърна повече внимание“. И тя разчиташе посланието, разчиташе го съвсем ясно. Беше толкова предсказуема; животът все още не беше успял да нарани очакванията й. Усмивка на разбиране се помни в ъгълчетата на устата й, и тя направи първата крачка от едно дълго и (поне за него) вълнуващо пътуване за опознаване на страданието. Страданието, що се отнасяше до него, не бе единствената жизнена необходимост, но със сигурност една от най-важните.

Тя започна да си проправя път към него. Той беше забелязал, че правеха това по различни начини. Някои тръгваха смело, направо; други се навъртаха колебливо наоколо, несигурни дали са разчели правилно погледите му. Тази предпочиташе заобиколния път, стесняваше постепенно кръговете около него, като че ли проследяваше със стъпките си спираловидната вътрешност на гигантска раковина, нещо като миниатюрен двуизмерен образ на галерията „Гугенхайм“. Вървеше с равномерни, уверени крачки, очите й не се откъсваха от лицето му, като че ли между двамата нямаше никакви пречки или поводи за отклонение. Дори когато се падаше зад гърба му, той чувстваше погледа й, но според него така и трябваше да бъде.

Начинът, по който тя тръгна към него, започна да изгражда някаква представа за нея. Тя искаше да се наслади на очакването на срещата. Искаше да го види от всеки възможен ъгъл, да запечата образа му завинаги в съзнанието си, защото смяташе, че това ще бъде единствената й възможност за толкова подробен оглед. Ако някой можеше да й каже какво я очаква в действителност, тя сигурно би припаднала от вълнение.

Най-сетне постепенно стесняващата се орбита я доведе в обсега му. Сега ги разделяше само тесен кръг от един-два реда обожателки. Той я погледна право в очите, пусна в действие чара на погледа си, кимна учтиво на заобиколилите го жени и направи крачка напред. Почитателките му покорно направиха път, докато той казваше:

— Радвам се, че се запознахме, бихте ли ме извинили?

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Струна в кръвта»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Струна в кръвта» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Эдо ван Белком: Струна на пределе
Струна на пределе
Эдо ван Белком
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Аркадий Аверченко
Владислав Крапивин: Струна и люстра
Струна и люстра
Владислав Крапивин
Вал Макдърмид: Далечно ехо
Далечно ехо
Вал Макдърмид
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Евгений Пермяк
Отзывы о книге «Струна в кръвта»

Обсуждение, отзывы о книге «Струна в кръвта» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.