Сидни Шелдън: Ангел на мрака

Здесь есть возможность читать онлайн «Сидни Шелдън: Ангел на мрака» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, ISBN: 978-954-655-425-3, издательство: БАРД, категория: Детектив / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Сидни Шелдън Ангел на мрака
 • Название:
  Ангел на мрака
 • Автор:
 • Издательство:
  БАРД
 • Жанр:
  Детектив / на болгарском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-655-425-3
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Ангел на мрака: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ангел на мрака»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Детектив Дани Макгуайър от полицията в Ел Ей не може да забрави лицето на Анджела Джейкс и преживяния от нея кошмар — изнасилена, пребита и завързана за обезобразения труп на възрастния си съпруг Андрю Джейкс, мултимилионер и търговец на произведения на изкуството. Манията на Макгуайър по тази жена едва не го побърква, макар че красивата млада вдовица изчезва без следа. Десет години по-късно той вече живее във Франция и работи за Интерпол, оставил миналото зад себе си, когато Мат Дейли, изоставеният син на Андрю Джейкс, влиза в живота му. Докато се рови в неразрешеното убийство на баща си, Мат открива три сходни убийства и скоро се съюзява с Дани в преследването на гениален неуловим убиец по целия свят. Но в Хонконг всичко започва да се разпада, когато Мат е неустоимо привлечен от последната вдовица — красивата Лиза Баринг, за която Дани подозира, че е много по-опасна от обикновена жертва…

Сидни Шелдън: другие книги автора


Кто написал Ангел на мрака? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Ангел на мрака — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ангел на мрака», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Сидни Шелдън, Тили Багшоу

Ангел на мрака

На сестра ми, Алис

Крилете му са сиви и огромни,
Азраел, Ангел на смъртта,
и душите, които Азраел води
през тъмнината и студа,
поглеждат изпод свитите крила
и ги намират подплатени в злато.

Робърт Гилбърт Уелш, „Азраел“ (1917)

Първа част

1.

Лос Анджелис, 1996

Обадиха му се около девет и половина.

— Кола 8А73. Обадете се, моля.

— Да, тук е кола 8А73.

Полицаят се прозя в радиото. Беше изкарал дълга, отегчителна нощ в патрулиране из Западен Холивуд и мечтаеше да се прибере у дома и да си легне.

— Какво става? — попита той.

— Обадиха се на 911. Жена. Истерична.

— Сигурно е съпругата ми — пошегува се полицаят. — Вчера забравих годишнината ни и сега иска да натъпче топките ми в буркан.

— Жена ти испанка ли е?

— Не.

— Значи не е тя.

Той се прозя отново.

— Адрес?

— „Лома Виста“ №24.

— Хубав квартал. Какво е станало? Да не би слугинята да е пропуснала да намаже достатъчно хайвер на препечената й филийка?

Диспечерът се засмя.

— Вероятно е ДН.

Домашно насилие.

— Вероятно?

— Дамата пищеше така зловещо, че бе трудно да разбереш какво казва. Изпращаме подкрепление, но вие сте най-близо. След колко време можете да сте там?

Полицаят се поколеба. Мики, партньорът му, се бе измъкнал от смяната им рано, за да се позабавлява с поредната курва от булевард „Холивуд“. Мики сменяше проститутките така, както другите мъже си сменят чорапите. Полицаят знаеше, че не бе редно да го покрива, но Мики бе адски чаровен и да му откажеш бе все едно да се опитваш да плуваш срещу течението.

Как да постъпи? Ако признаеше, че е сам, щяха да ги уволнят и двамата. Но пък алтернативата да се появи сам при случай на домашно насилие също не бе съблазнителна. Вбесените съпрузи обикновено не бяха почитатели на полицията.

Майната му.

— Ще сме там след пет минути.

Надяваше се, че курвата на Мики си струваше.„Лома Виста“ №24 се оказа огромно имение в стила на испанските мисии от двайсетте години, издигащо се високо на холивудските хълмове. Дискретната, обраснала с бръшлян порта, вградена в петметровата ограда, не разкриваше разкоша отвъд нея: красиво извиващ се път и просторни, равно окосени ливади, които напомняха повече за кънтри клуб, отколкото за частен дом.

Полицаят почти не забеляза луксозния имот. Търсеше местопрестъплението.

Отворена порта.

Открехната предна врата.

Никакви следи от взлом.

Мястото беше зловещо тихо. Той извади пистолета си.

— Полиция!

Не последва отговор. Когато ехото от собствения му глас замря, някъде отгоре се разнесе нисък стон, който напомняше за завиращ чайник. Той се качи нервно по стълбите.

Дяволите да те вземат, Мики.

— Полиция! — изкрещя отново, този път по-високо.

Стонът идваше от една от спалните. Полицаят се втурна вътре с насочен напред пистолет. Какво, мамка му? Чу женски писък, после гнусния трясък на собствения му череп, който се удари в пода. Дървените дъски бяха хлъзгави като намазани с олио.

Но не бяха намазани с олио.

Бяха подгизнали от кръв.Детектив Дани Макгуайър от отдел „Убийства“ се опита да прикрие раздразнението си. Думите на слугинята звучаха напълно откачено.

— Pudo haber sido el Diablo! El Diablo!1

Той си напомни, че вината не е нейна. Горката жена била съвсем сама в къщата, когато ги намерила. Нищо чудно, че все още бе в истерия.

— Esa pobre mujer! Quien podia hacer una cosa terrible como esa?2

След шест години в отдел „Убийства“ бе нужно нещо доста страховито, за да се свие стомахът на детектив Дани Макгуайър. Но това свърши работа. Докато оглеждаше клането пред очите си, Дани усети как хамбургерът, който бе изял по-рано в „Ин анд Аут“3, се мъчеше да си проправи път нагоре към устата му. Нищо чудно, че полицаят, пристигнал първи на местопрестъплението, бе повърнал. Пред очите му се разкриваха кошмарните действия на маниак.

Читать дальше

Похожие книги на «Ангел на мрака»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ангел на мрака» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Ангел на мрака»

Обсуждение, отзывы о книге «Ангел на мрака» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.