Софи Джордан: Огнена светлина

Здесь есть возможность читать онлайн «Софи Джордан: Огнена светлина» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 0101, категория: Старинная литература / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Софи Джордан Огнена светлина
 • Название:
  Огнена светлина
 • Автор:
 • Жанр:
  Старинная литература / на болгарском языке
 • Год:
  0101
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Огнена светлина: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Огнена светлина»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Софи Джордан: другие книги автора


Кто написал Огнена светлина? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Огнена светлина — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Огнена светлина», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Annotation

Древна тайна, смъртни врагове, обречена любов.

Белязана с уникалните си способности още в най-ранна възраст, Ясинда знае, че всяка нейна стъпка се следи. Тя копнее за свободата си и правото си да избира, но когато нарушава най-свещената забрана на своята общност, едва не заплаща с живота си. Спасява я едно красиво непознато момче, което е изпратено да преследва нея и нейния вид. Защото Ясинда е драки, потомка на древните дракони, чиято най-голяма защита е умението им да приемат човешки облик.

Ясинда е принудена да избяга със семейството си в света на хората и да се приспособи в една нова, враждебна среда. Единственият светъл лъч тук е Уил, същото онова тайнствено момче, което неотдавна я е пощадило и сега изобщо не подозира коя е в действителност. Тя е неудържимо привлечена от Уил, макар да знае, че трябва да стои далече от него и семейството му, които са палачите на нейния вид. Но когато дракито в нея започва бавно да умира и Уил се оказва единственият, който може да я спаси, тя няма да се поколебае да се отдаде на чувствата си към своя най-смъртен враг.

„Възхитителен и бляскав роман! Ще попаднете в един толкова завладяващ свят, че никога няма да поискате да го напуснете!“ Керелин Спаркс, американска писателка

„В равни части задъхан съспенс и чувствен романс.“ „Буклист“

Софи Джордан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Информация за текста

notes

1

2

3

4

5

6

Софи Джордан

Огнена светлина

1

Взирам се в езерото и знам, че рискът си струва. Водата е тиха и спокойна. Като полирано стъкло. Дори слаб полъх не раздвижва тъмната повърхност. Ниски мъгли се стелят над плавното очертание на планините и се издигат към пурпурно небе, което изглежда като ранено. Дъхът ми нетърпеливо потрепва на устните ми. Слънцето всеки момент ще изгрее.

Лазур пристига задъхана. Не си прави труда да подпре колелото на стойката. То издрънчава на земята до моето.

— Не чу ли, че те викам? Знаеш, че не мога да карам бързо като теб.

— Не исках да пропусна това.

Най-накрая слънцето надниква иззад планините, образувайки тънка златисточервена линия, която проблясва върху тъмната повърхност на езерото.

Лазур въздъхва и знам, че и тя като мен си представя как светлината на утрото докосва кожата й.

— Ясинда — казва тя, — не трябва да правим това. — Но гласът й не звучи убедително.

Заравям ръце в джобовете си и се поклащам на пръсти.

— Ти искаш да си тук не по-малко от мен. Погледни слънцето.

Преди Лазур отново да започне да протестира, свалям дрехите си. Скривам ги зад един храст и заставам до водата, треперейки, но не от утринния хлад. През тялото ми преминават тръпки на възбуда.

Дрехите на Лазур също падат на земята.

— Това няма да се хареса на Касиан — казва тя.

Намръщвам се. Като че ли ме е грижа какво си мисли Касиан. Той не ми е гадже. Макар да ме изненада вчера в часа по летателни маневри, когато се опита да ме хване за ръката.

— Не разваляй мига. Точно сега не искам да мисля за него.

Една от причините за този малък бунт е желанието ми да бъда далеч от Касиан. Вечно присъствие! Винаги е някъде наоколо. Гледа ме с тъмните си очи. Чака. Би могъл да има Тамра. Дълго време се надявах да пожелае нея, мислех си, че гордостта му ще го накара да предпочете нея пред мен. Някоя друга, само не и мен. От устните ми се откъсва въздишка. Просто мразя да ме оставят без избор.

Но има много време, докато нещо се реши окончателно. Няма да мисля за това сега.

— Да вървим. — Укротявам мислите си и поглъщам всеки звук около себе си. Клоните с техните сиво-зелени листа.

Птиците, реещи се на фона на зората.

Студена мъгла обгръща прасците ми. Свивам пръсти върху неравната земя, броейки мислено камъчетата под краката си. И познатото помръдване в гърдите ми започва. Човешката ми външност се стопява, изчезва, заменена от по-дебелата ми драконова кожа.

Лицето ми се изпъва, страните ми се изострят, неуловимо се променят, разтеглят се. Дъхът ми вече не е същият с преобразяваното на носа ми, от който изниква гърбица. Крайниците ми се отпускат и издължават. Усещането от разпъването на костите ми е приятно. Вдигам лице към небето. Облаците вече не са просто сиви петна. Мога да ги видя, сякаш се рея из тях. Усещам хладната им влага да целува тялото ми.

Читать дальше

Похожие книги на «Огнена светлина»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Огнена светлина» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Пенни Джордан: Тайна Софи
Тайна Софи
Пенни Джордан
Софи Джордан: Гаснеща жарава
Гаснеща жарава
Софи Джордан
Робърт Джордан: Спомен за светлина
Спомен за светлина
Робърт Джордан
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Лусиъс Шепард
Софи Джордан: Скрытность
Скрытность
Софи Джордан
Отзывы о книге «Огнена светлина»

Обсуждение, отзывы о книге «Огнена светлина» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.