Паулу Коелю: Победителят е сам

Здесь есть возможность читать онлайн «Паулу Коелю: Победителят е сам» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Современная проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Паулу Коелю Победителят е сам
 • Название:
  Победителят е сам
 • Автор:
 • Жанр:
  Современная проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Победителят е сам: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Победителят е сам»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Паулу Коелю: другие книги автора


Кто написал Победителят е сам? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Победителят е сам — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Победителят е сам», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Паулу Коелю

Победителят е сам

„О, Мария, зачената без грях, моли се за нас, които търсим помощ от Теб. Амин.“

„И рече на учениците Си: Затова ви казвам: не се грижете за душата си, какво да ядете, ни за тялото, какво да облечете: душата струва повече от храната, и тялото — от облеклото.

Погледнете враните, че не сеят, нито жънат; те нямат ни скривалище, ни житница, и Бог ги храни; а колко сте вие по-ценни от птиците! Па и кой от вас, грижейки се, може да придаде на ръста си един лакът? И тъй, ако и най-малкото не можете направи, защо се грижите за другото?

Погледнете криновете, как растат: не се трудят, нито предат; но казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях.“

Лука 12; 22:27

„Ти, който и да си, държащият ме за ръка,
без едното ще бъде всичко непотребно,
предупреждавам те,
преди да ме изпробваш по-нататък:
не съм това, което предполагаш,
а нещо много по-различно.

Кой може отсега да бъде мой последовател?
Кой се подписва като кандидат
за моята привързаност?

Съмнителен е пътят, резултатът е несигурен
и разрушителен,
ти трябва да се отречеш от всичко друго,
аз бих очаквал да съм твой единствен,
изключителен стандарт,
но и тогава твойто посвещение
ще бъде изнурително и дълго,
а теорията на живота ти от миналото,
твойто съобразяване
с живота покрай теб ще трябва сам да изоставиш,
затуй сега ме напусни,
да не се тревожиш по-нататък,
свали ръката си от мойто рамо
и върви по своя път.“

Уолт Уитман1, Из „Стръкчета трева“

На Н.Д.П., която дойде на тази Земя, за да ни покаже пътя на Справедливата борба.

Благодарности

Написването на тази книга би било невъзможно без помощта на много хора, които — открито или поверително — ми дадоха достъп до съдържащата се тук информация. Когато започнах проучването, не си представях, че ще се натъкна на толкова интересни неща, скрити зад лукса и блясъка. Освен приятелите, които ме помолиха — и аз ще изпълня тяхната молба — имената им да не бъдат включени, искам да благодаря на Александър Остервалд, Бернадет Имакулада Сантош, Клодин и Ели Сааб, Дейвид Роткопф (въвел термина „Суперкласа“), Дебора Уилямсън, Фатима Лопеш, Фаваз Груози, Франко Колони, Хилдегард Фолън, Джеймс Райт, Дженифър Болинджър, Йохан Рекман, Йорн Пфотенхауер, Жулиет Ригал, Кевин Хайенберг, Кевин Карол, Лука Буреи, Мария де Лурдес Деба, Марио Роса, Монти Шедоу, Щефи Черни, Виктория Наваловска, Ясер Хамид, Зейна Рафаел, които пряко или косвено ми помогнаха за тази книга. Трябва да призная, че повечето от тях ми сътрудничиха косвено, тъй като аз нямам навика да обсъждам темата, по която пиша.

Предговор

Една от основните теми в книгите ми е необходимостта да заплатим определена цена за мечтите си. Питам се обаче до каква степен могат да бъдат манипулирани тези наши мечти. През последните няколко десетилетия живеехме в култура, която превъзнасяше славата, парите и властта, и много хора повярваха, че това са истинските ценности, към които трябва да се стремят.

Но ние не подозираме, че зад кулисите има ловки анонимни манипулатори. Те разбират, че най-ефективната власт е онази, която хората не забелязват — докато не стане прекалено късно, защото вече са в капана. „Победителят е сам“, е роман, който разказва за коварния капан.

Трима от четиримата главни герои се сблъскват с това тежко изпитание:

Игор, руски милионер, който смята, че може да убива хора в името на някаква своя висша цел — да ги спаси от земните страдания или да си върне любимата жена.

Хамид, прочут моден дизайнер, започнал кариерата си с най-добри намерения, но станал жертва на системата, която се опитва да използва.

Габриела, която — подобно на повечето хора днес — е убедена, че славата е висша цел сама по себе си, най-удовлетворителната награда в един свят, възхваляващ известността като най-голямото постижение в живота.

Описах тези герои в романа „Победителят е сам“ — това не е трилър, а безпощаден портрет на човечеството днес.

Паулу Коелю

3:17 ч.

Пистолетът „Берета Пх4 Компакт“ не е много по-голям от мобилен телефон — тежи около седемстотин грама и може да произведе десет изстрела. Малък, лек, незабележим в джоба. Куршумите му имат едно огромно предимство — вместо да преминат през тялото на жертвата, те раздробяват костите и разкъсват плътта.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Победителят е сам»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Победителят е сам» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Победителят е сам»

Обсуждение, отзывы о книге «Победителят е сам» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.