Макс Колинс: Мавърик

Здесь есть возможность читать онлайн «Макс Колинс: Мавърик» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Мавърик
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Мавърик: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Мавърик»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Макс Колинс: другие книги автора


Кто написал Мавърик? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Мавърик — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Мавърик», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Макс Алън Колинс, Уилям Голдман

Мавърик

В памет на Брат Барт Джак Кели (1927–1992)

Винаги можеш да излъжеш някои хора, а от време на време можеш да излъжеш всички хора… и това е един много добър залог.

Бурегард Мавърик, иначе наричан „Татко“.

Увеселение, на което аз съм с вратовръзка

Как такова хубаво дърво бе успяло да оцелее сред този пустинен пейзаж бе пълна загадка.

Определено това не бе място, което човек би избрал за пикник с любимото си момиче. Туфи суха трева се бяха вкопчили в песъчливата почва като последните отчаяни кичури по главата на оплешивял мъж. Тук-там кактуси и бодливи храсти с копнеж очакваха някой жалък глупак да се закачи в тях. Това не бе особено вероятно, като се имат предвид огромните пространства забравена от бога пустош между тях.

Предполагам, не тези са най-удачните думи, които човек, присъстващ на обесване, би могъл да използва.

Трима мъже на коне стояха небрежно около дървото — бесило, оръфаните му клони бяха забили ноктите си в притъмнялото небе. Ръмжащите гръмотевици, които се чуваха в далечината, и шибащият вятър вещаеха буря. Ужасна буря.

За високия тъмнокос странник, възседнал пъстър кастриран кон с вързани зад гърба ръце и дебело въже, стегнато около врата, което от своя страна бе преметнато около един от подобните на вещерски пръсти клони, това очевидно не бе добър ден. Най-многото, на което можеше да се надява, бе да умре преди да е връхлетяла бурята.

Той бе широкоплещест красавец с широкопол черен стетсън, с бяла копринена риза и Ливайс — прилични одежди, които се бяха раздърпали и изцапали по време на скорошния бой, който му бяха нанесли. Той често демонстрираше лъчезарната си усмивка, която добре му бе помагала през трийсетте му години живот, макар че точно сега тази усмивка напълно разбираемо липсваше. В момента красивото му издялано лице бе подпухнало и мръсно, загрозено от синини и ожулвания.

Даже и така да е, не съм достатъчно справедлив към този красив млад мъж. Опитайте да си представите устремния, героичен тип, по който всяка жена би се залетяла, и онзи сорт мъже, който всички други мъже моментално харесват.

Всички други, тоест, с изключение на тримата на коне, които го бяха поканили на обесване.

Три от един вид обикновено е доста добра ръка в играта, която аз играя, обаче никога не бях се натъквал на карти с толкова грозни лица. Всяка от тези груби, брадясали мутри бе по-противна от другите: от разбойника, чиито очи гледаха в различни посоки, до негодника, по чийто мършав враг личеше ужасния жигосан белег от примка от предишно, явно неуспешно бесене.

И сега идва ред на водача, смръщен бандит с черна брада и широкополо черно сомбреро, облечен в избеляла от слънцето и дъжда кавалерийска куртка с откъснати пагони и акселбанти. Прякорът му, плод на нечия концепция за ирония (доста далеч от моята), бе Ангела. А може би го наричаха така, защото раменете му бяха широки колкото разперените крила на серафим. Във всеки случай, той бе огромен и мръсен, и прашен, и по-зъл от чувал пълен със змии.

Над хълмовете просветна гръмотевица и тримата бандити трябваше да обуздаят конете си, за да предотвратят впускането им в панически бяг. Конят под красивия тип, който щеше да бъде обесен, имаше по-добри маниери. Дали беше глух или добре възпитан, но скопецът не помръдна от мястото си.

Добре бях дресирал Оли.

Може би се чудите защо красавецът, когото щяха да бесят, е възседнал моя кон. Отговорът е абсурдно прост: аз бях този красив тип.

Сигурно също така се чудите защо ми отне толкова време да призная този факт. Тъй като ще прекараме известно време заедно, добре ще е да научите едно нещо за мен отсега: аз не показвам картите си, докато не свърши залагането.

Мавърик1 е името ми, от тексаските Мавърик. Има хора, които биха ме нарекли комарджия и няма да са прави. Аз печеля насъщния си, играейки покер, — игра, която веднъж Татко ми нарече „изискан грабеж“. Ангела — якият сърдит мъж, който бе вързал въже около врата ми и за дървото — бе една от последните ми жертви.

Вероятно си бе втълпил в дебелия си безформен череп, че съм го измамил. Измамата е едно от нещата, които никога не практикувам. Не ми се налага. Разбирате ли, призванието ми в живота е да експлоатирам невежеството на ближните си относно законите на вероятността.

Но Ангела очевидно не схващаше тънкостите на моя занаят.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Мавърик»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Мавърик» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Джаки Колинс
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Джаки Колинс
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Джаки Колинс
Отзывы о книге «Мавърик»

Обсуждение, отзывы о книге «Мавърик» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.