Стивън Кинг: Куджо

Здесь есть возможность читать онлайн «Стивън Кинг: Куджо» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Куджо
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Куджо: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Куджо»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Може ли най-добрият приятел на човека да се превърне в чудовище?! Може! Представяме ви Куджо, добродушен, игрив, стокилограмов санбернар, който преследва зайци. От мрака на последната заешка дупка обаче излиза нещо друго. Нещо, за което мъжете, жените и децата на Касъл Рок, щата Мейн, не са подозирали… Докато не става твърде късно. Докато ужасът не обхване града. Докато никой вече не е в безопасност и никой не може да избяга от ненаситното зло, което се промъква на четири лапи от жертва на жертва!…

Стивън Кинг: другие книги автора


Кто написал Куджо? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Куджо — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Куджо», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Стивън Кинг

Куджо

Тази книга е за брат ми, Дейвид, който ме държеше за ръка, когато пресичахме Уест Брод Стрийт и който ме научи как да правя кукички за бесене от стари закачалки. Номерът беше страхотен и аз правех само това.


Обичам те, Дейвид.

Старите майстори знаят смъртта.

О, колко добре я познават!

Тя идва в живота ти в миг —

Тогава, когато друг някой се храни,

Отваря прозорец, или

Тягостно крачи напред…

Х. У. Оден „Музей на изящните изкуства“

Старият Мурджо умря.

Смъртта му беше тежка.

Земята във задния двор се разтресе,

лопатата лъсна за миг, гробът раззина уста,

и в него аз пуснах го долу,

опасан със златна верижка.

И всичко направих, както преди:

Зовях го по име, зовях го безспир:

„Тук, Мурджо, тук, верни приятелю!“

Народна песен

„Не, бе, тук няма нищо нередно.“

Професорът по тестени изделия „Шарп“

Имало едно време, ала не много отдавна, едно чудовище, което се появило в малкия градец Касъл Рок, щата Мейн. През 1970 година то убило една сервитьорка на име Алма Фречър; през 1971-ва — една жена на име Полин Тутейкър и първокурсничката Черил Муди; през 1974 година — красивото момиче, наречено Каръл Дънбаргър; през есента на 1975 година — учителката Ета Рингорд; и най-накрая, в началото на зимата през същата година — ученичката Мери Кейт Хендрасън.

Чудовището не беше върколак, вампир или таласъм. Нито пък някакво непознато създание от омагьосаната гора или снежните степи; беше просто ченге на име Франк Дод с психически и сексуални отклонения. Един добър човек на име Джон Смит, като по чудо го разкри, ала преди да бъде заловен (и може би така стана по-добре), Франк Дод се самоуби.

Хората бяха шокирани, естествено, но повечето от тях ликуваха, защото в този малък град чудовището, което ги бе преследвало в сънищата им, бе мъртво. Най-после мъртво! Кошмарите на града бяха заровени заедно с Франк Дод в гроба му.

И все пак… дори в нашия образован век, когато толкова родители осъзнават опасността от психически отклонения, които могат да причинят на децата си, трябва да е имало в Касъл Рок някой родител, или може би просто някоя баба, усмиряващи малчуганите с приказки за това как Франк Дод ще дойде и ще ги вземе, ако не внимават и не са послушни. И сигурно децата изведнъж са млъквали, поглеждайки към тъмните прозорци, мислейки си за Франк Дод в неговата лъскава, черна мушама… Франк Дод-удушвачът, който убиваше, убиваше и убиваше…

„Ето го там навън“, навярно шепти някъде бабата, докато вятърът се втурва в комина и тихо стене около стария капак, затиснал дупката в кюнеца на печката. „Там навън е и ако не слушаш, ще видиш лицето му да наднича в прозореца на спалнята ти, след като всички вкъщи са заспали, освен теб; а може да го видиш посред нощ как ти се хили от килера и да вдига знака СТОП с едната си ръка, докато децата пресичат улицата, а в другата държи бръснача, с който се е самоубил… така че мълчете, деца… шшшт, тихо…“

От всичко най-потресаващ бе краят. И разбира се децата сънуваха кошмари, лежаха будни нощем, а празната къща на Дод (майката на Франк получи удар и почина скоро след сина си) бързо се превърна в къща, преследвана от духове и хората я отбягваха. Тези събития обаче отминаха… това бяха евентуалните странични явления на една поредица от безсмислени убийства.

Но времето минаваше. Минаха пет години.

Чудовището го нямаше. Чудовището бе мъртво. Франк Дод се разлагаше в ковчега си.

Ала чудовищата никога не умират. Върколаци, вампири, таласъми, непознати създания от степите. Едно чудовище никога не умира. И то се върна отново в Касъл Рок през лятото на 1980 година.

* * *

Тад Трентън, четиригодишен, се събуди една сутрин, малко след полунощ, за да отиде до тоалетната. Той стана от леглото си и полусънен се упъти към ярката ивица светлина, процеждаща се през полуоткрехнатата врата, като смъкна панталоните си. Уринира цяла вечност, пусна водата и се върна в леглото. Дръпна завивката си и точно тогава видя чудовището в килера. Беше ниско, с огромни плещи, издали се над кривия му, къс врат. Очите му бяха горящи, кехлибарени дупки. Бе същество наполовина човек, наполовина вълк. Когато се изправи, тестисите му увиснаха, козината му щръкна, дъхът му — тих, смразяващ вой, изсвистя в гърлото му; очите му гледаха лудо и се хилеха. Очи, обещаващи ужасна смърт и криещи в себе си музиката на задавени писъци… нещо там, в килера…

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Куджо»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Куджо» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Стивън Кинг: Тъмната кула
Тъмната кула
Стивън Кинг
Стивън Кинг: Малко след залеза
Малко след залеза
Стивън Кинг
Клайв Къслър: Мираж
Мираж
Клайв Къслър
Стивън Кинг: То
То
Стивън Кинг
Дэвид Балдаччи: Перфектният удар
Перфектният удар
Дэвид Балдаччи
Отзывы о книге «Куджо»

Обсуждение, отзывы о книге «Куджо» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.