Мариан Кийс: Мъжът на най-добрата ми приятелка

Здесь есть возможность читать онлайн «Мариан Кийс: Мъжът на най-добрата ми приятелка» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Мъжът на най-добрата ми приятелка
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Мъжът на най-добрата ми приятелка: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Мъжът на най-добрата ми приятелка»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Всяка история си има три версии — твоята, на другите и… истинската. Те са готини, те са са суперсекси — едно интелигентно трио модерни жени, всяка убедена в своята истина. Джоджо Харви е напориста литературна агентка с ум като бръснач, която спи с шефа си (естествено женен) и като на шега сключва сделката на века в книжния бранш. Лили Райт е една от звездните авторки на Джоджо. Потискана от лошата си карма, задето е откраднала любовта на най-добрата си приятелка, тя е на крачка да съсипе целия си живот. Джема Хоган, въпросната най-добра приятелка, водена от желанието си за мъст, в крайна сметка открива, че мъжът на живота й всъщност е бил на съседната пряка. Животът е кръговрат, в който каквото повикало, такова се обадило. Любовта и успехът идват под много форми. Отмъщението също. Всичко това поднесено с елегантния стил на Мариан Кийс, който познавате от „Суши за начинаещи“ и „Бар «Последен шанс»“. Но най-лошото е, че този роман свършва. Източник: http://www.book-bg.com/details.php?id=16197

Мариан Кийс: другие книги автора


Кто написал Мъжът на най-добрата ми приятелка? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Мъжът на най-добрата ми приятелка — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Мъжът на най-добрата ми приятелка», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Мариан Кийс

Мъжът на най-добрата ми приятелка

На Найл, Лилияна, Ема и Лука Кийс

ЧАСТ ПЪРВА

ДЖЕМА

Глава 1

До: Susan_inseattle@yahoo.com

От: Gemma343@hotmail.com

Относно: Таткото беглец


Сюзан, искаше новини. Ето ти новини. Обаче може и да съжалиш, че си попитала. Баща ми изглежда напусна мама. Не зная доколко е сериозно. Още новини по-късно.


Целувки: Джема

Когато получих съобщението, помислих, че е умрял. По две причини. Първо: ходих на прекалено много погребения в последно време — приятели на родителите ми и още по-лошо — родители на приятелите ми. Второ: мама ми се бе обадила по мобилния телефон. Правеше го за първи път, защото упорито твърдеше, че на мобилен може да звъниш само от мобилен. Затова, когато долепих апаратчето до ухото си и я чух да хълца: „Той си отиде“, кой може да ме вини за заключението, че татко е хвърлил топа и сме останали само ние двете.

— Току-що си стегна багажа и си тръгна.

— Какво си стегна…?

В миг осъзнах, че татко може всъщност да не е мъртъв.

— Ела си вкъщи — помоли ме тя.

— Добре…

Но аз бях на работа. И то не в офис, а в балната зала на хотел, погълната от последните приготовления за медицинската конференция „Да загърбим болките в гърба“. Скъсахме се от работа, която продължи седмици. Бях там от дванадесет и половина предишната нощ, подготвях пристигането на стотици делегати и уреждах проблемите им. (Премествах настанените в стаи за непушачи, които в промеждутъка от резервирането на стаите и пристигането си се бяха подхлъзнали и пак бяха захапали фаса — ей такива неща.) Най-накрая беше настъпил великият ден и след по-малко от час двеста специалисти по болестите на гръбначния стълб щяха да нахлуят, всеки един в очакване на:


а) бадж с името си;

б) кафе и две бисквити (една обикновена и една „фантазе“) в 11 часа;

в) обяд от три блюда (включително и вегетарианско меню) в 12.45;

г) кафе и две бисквити (и двете обикновени) в 15.30;

д) вечерта — коктейл, последван от галавечеря и по-късно бал с танци (по желание).


Всъщност, когато вдигнах мобилния си телефон, мислех, че се обажда момчето, което отговаряше за екраните, да ме увери, че идва насам. И най-важното — че носи въпросните екрани.

— Кажи ми какво стана? — попитах мама, разкъсвана от взаимно изключващи се задължения. Не мога да си тръгна оттук…

— Ще ти кажа, като си дойдеш у дома. Побързай. В ужасно състояние съм, само Бог знае какво може да сторя.

Това ми подейства. Затворих телефона и погледнах Андреа, която явно загряваше какво става.

— Всичко наред ли е? — измънка тя.

— Баща ми.

По лицето й познах — и тя помисли, че баща ми е гушнал букета, както той имаше навик да казва. Я, говоря, сякаш наистина е умрял.

— О, Боже… той да не е…?

— Не, не — поправих я, — още е жив.

— Тръгвай, тръгвай, бягай!

Тя ме избута към изхода, явно си представяше прощаване край смъртния одър.

— Не мога. Какво ще стане с всичко това? — посочих към балната зала.

— Аз и Моузес ще се справим, ще се обадя в офиса да извикат и Рут да помага. Виж, ти свърши толкова много работа, какво може да се обърка?

Правилният отговор е: естествено, почти всичко. Организирам подобни прояви от седем години и през това време съм виждала какво ли не: от прекалили с аперитива оратори, прекатурващи се от подиума, до професори, които се боричкат за луксозните бисквити.

— Знам ли…

Бях заплашила Андреа и Моузес, че живи или мъртви, трябва да са на линия тази сутрин. А сега да напусна полесражението — и за какво точно?

Ама че ден. Едва беше започнал, и толкова неща тръгнаха наопаки. Като начало — косата ми. Нямах време да отида на фризьор и в момент на умопомрачение сама си отрязах бретона. Мислех само да го подкъся, но веднъж започнала, не можах да спра и накрая щръкнаха няколко абсурдно къси кичура.

Казват понякога, че малко приличам на Лайза Минели в „Кабаре“, но когато сутринта пристигнах в хотела, Моузес ме посрещна с думите: „Привет, пришълецо от далечни светове“. После, когато му казах да позвъни на момчето с екраните, той отвърна тържествено:

— Би било нелогично, капитане.

Май вече не бях Лайза Минели от „Кабаре“, а Спок от „Стар трек“. (Нека обясня: Моузес не е брадат старик на библейска възраст с прашна роба и скъсани сандали, а дългокрак, източен младок от нигерийски произход.)

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Мъжът на най-добрата ми приятелка»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Мъжът на най-добрата ми приятелка» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Даря Калинина: Супернеудачница
Супернеудачница
Даря Калинина
Кормак Маккарти: Пътят
Пътят
Кормак Маккарти
Тони Парсънс: Мъжът, момчето
Мъжът, момчето
Тони Парсънс
Джейн Кренц: Отдаването
Отдаването
Джейн Кренц
Отзывы о книге «Мъжът на най-добрата ми приятелка»

Обсуждение, отзывы о книге «Мъжът на най-добрата ми приятелка» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.