Дийн Кунц: Древният враг

Здесь есть возможность читать онлайн «Дийн Кунц: Древният враг» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Дийн Кунц Древният враг
 • Название:
  Древният враг
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Древният враг: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Древният враг»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Жителите на малко планинско градче са умрели или безследно изчезнали по загадъчен начин. Кои стои зад това — група психопати, терористи, демони или самият Сатана? Местната лекарка и група от полицаи и учени се заемат със случая и ще сблъскат с нещо древно колкото света. Увлекателна книга, която ще ви държи в напрежение от първата до последната страница.

Дийн Кунц: другие книги автора


Кто написал Древният враг? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Древният враг — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Древният враг», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

— Каква готина къща! — възкликна Лайза.

Първата къща, която някога Джени бе притежавала; обичаше я и се гордееше с нея. Само видът на къщата я стопли и ободри, за момент забрави странната тишина, обгърнала Сноуфилд.

— Е, не е много голяма, особено след като отделих част от долния етаж за чакалня и кабинет. А и все още банката притежава повече от нея, отколкото аз самата. Но наистина има стил, нали?

— Много — отвърна Лайза.

Те излязоха от колата и Джени откри, че след залеза студеният вятър се е засилил. Беше облечена в зелен пуловер и джинси, но въпреки това потръпна. Есента в планините бе променлива, меки дни се редуваха с хладни нощи.

Дженифър се протегна, раздвижи схваналите се от продължителното шофиране мускули и затвори вратата. Звукът проехтя към планината и надолу към града. Бе единственият звук в здрача.

Застана за момент до колата, загледана към Скайлайн роуд и центъра на Сноуфилд. Нищо не помръдваше.

— Бих могла да остана тук завинаги — заяви доволно Лайза, щастливо взирайки се надолу към града.

Джени се ослуша. Ехото от затръшнатата врата заглъхна и не се замести от друг звук, освен мекия шепот на вятъра.

Има разни видове тишина. Всички те не си приличат. Тишината в драпираните с кадифе стаи на погребалния дом е много по-различна от мрачната и ужасна тишина на скръб в самотната спалня на вдовицата. На Джени й се стори, че в тишината на Сноуфилд има тъга; обаче не знаеше защо се чувства така и дори защо изобщо й дойде тази странна мисъл. Спомни си тишината на спокойната лятна нощ, която в действителност не е тишина, а неуловим хор от крилата на нощните пеперуди, блъскащи се в прозорците, щурците, движещи се в тревата и лекото поскръцване на верандата. Сноуфилдският безшумен сън бе наситен с такива неща, както и с трескава активност — далечни гласове, движение, борба — почти извън досега на сетивата. И нещо друго. Съществуваше и тишината на зимната нощ, дълбока и безчувствена, но в очакване на оживените нарастващи шумове на пролетта. Сега тишината също бе изпълнена с очакване и това караше нервите на Джени да се напрягат.

Искаше й се да извика, да попита дали има някой тук. Не го стори, защото съседите можеха да се покажат, изплашени от вика й, всички невредими, объркани от нейната реакция и тогава щеше да изглежда смешна. Доктор, който се държи глупаво на публично място в понеделник, е доктор без пациенти във вторник.

— …да остана тук завинаги, вечно — казваше Лайза, все още превъзнасяйки красотата на планинското селище.

— Не те ли… тревожи? — попита Джени.

— Кое?

— Тишината.

— Да, чудесна е. Толкова е спокойно.

Наистина бе спокойно. Нямаше и следа от нещо тревожно.

Джени се чудеше защо тогава е толкова напрегната. Тя отвори багажника на колата и извади куфара на Лайза, после още един.

Лайза вдигна втория куфар и посегна към сака си в багажника.

— Не се претоварвай — каза Джени. — И без това трябва да се връщаме още няколко пъти.

Прекосиха ливадата по каменната пътека и продължиха до верандата, където от кехлибарено червеникавия залез се стелеха сенки като разцъфващи листчета на нощни цветя. Джени отвори вратата и влезе в тъмното антре.

— Хилда, пристигнахме!

Нямаше никакъв отговор. Единствената светлина в къщата бе в далечния край на коридора, зад отворената кухненска врата.

Джени остави куфара и светна в коридора.

— Хилда?

— Коя е Хилда? — попита Лайза, пускайки куфара и сака.

— Икономката ми. Знае по кое време ще пристигнем. Мислех, че вече е приготвила вечерята.

— Ау, икономка! Искаш да кажеш, че живее тук?

— Има апартамент над гаража — каза Джени, слагайки портмонето си и ключовете от колата на малката масичка под голямото огледало в месингова рамка.

Лайза бе впечатлена.

— Хей, ти да не би да си богата, а?

Джени се засмя.

— Едва ли. Всъщност не мога да си позволя Хилда — но също така не мога да си позволя да съм без нея.

Чудейки се защо свети в кухнята, след като Хилда не е там, Джени тръгна по коридора, а Лайза я следваше отблизо.

— С часовете в кабинета и спешните случаи от още три други планински градчета никога не бих яла нещо друго освен сандвичи с кашкавал и понички, ако не беше Хилда.

— Добра готвачка ли е? — попита Лайза.

— Прекрасна. Прекалено добра, що се отнася до десертите.

Кухнята беше обширна и с висок таван. Тенджери, тигани, черпаци и други съдове висяха на блестящата неръждаема метална стандартна рамка над централния готварски блок с четири котлона, грил и място за обработване на продуктите. Плотовете бяха покрити отгоре с теракотни плочи, а шкафовете бяха от тъмен дъб. В другия край на стаята имаше двойна мивка, двойна фурна, микровълнова печка и хладилник.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Древният враг»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Древният враг» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Дийн Кунц: Маска
Маска
Дийн Кунц
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Уилки Колинс
Стивън Кинг: Сблъсък
Сблъсък
Стивън Кинг
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Дийн Кунц
Отзывы о книге «Древният враг»

Обсуждение, отзывы о книге «Древният враг» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.