Майкъл Кан: Заговорът „Ханаан“

Здесь есть возможность читать онлайн «Майкъл Кан: Заговорът „Ханаан“» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Майкъл Кан Заговорът „Ханаан“
 • Название:
  Заговорът „Ханаан“
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Заговорът „Ханаан“: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Заговорът „Ханаан“»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Една дяволска игра на случая разнищва личните тайни на много хора и съсипва живота им. Кралици на красотата, влиятелни политици, банкери, юристи? Никой още не подозира размерите на скандала, когато младата адвокатка от Чикаго Рейчъл Голд започва самостоятелното си разследване. Скоро тя открива, че е попаднала в лабиринта на чудовищен заговор. Някой разиграва лотария с човешките съдби. А най-страшното е, че го прави от гроба. Само че Рейчъл Голд не вярва в духове? „Майкъл Кан умее да хваща читателя си за гърлото по-добре от уличен убиец. А Рейчъл Голд е една от най-симпратичните дами в криминалната литература“ Mystery News

Майкъл Кан: другие книги автора


Кто написал Заговорът „Ханаан“? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Заговорът „Ханаан“ — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Заговорът „Ханаан“», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Майкъл Кан

Заговорът „Ханаан“

Увод

Съществуваха, разбира се, поне двама Греъм Маршаловци. Винаги съществуваха.

Първият беше общественикът Греъм Андерсън Маршал III. Завършил училището „Чоат“, колежа „Барет“, правния факултет в Йейл. Висок, елегантен, с квадратна челюст, прошарена коса, проницателни сини очи. Капитан от военноморските сили на САЩ — две години в Южна Корея. Три години в антимонополния отдел на Министерството на правосъдието. Заместник-министър в администрацията на Форд. Сега старши сътрудник в „Абът и Уиндзър“, третата най-стара и втората най-голяма юридическа фирма в Чикаго. Член на управителния съвет на колежа „Барет“ и на борда на директорите на единадесет корпорации и две благотворителни фондации. Добър играч на тенис, отличен на скуош и известен със склонността си да погажда груби шеги. (Маршал беше предполагаемият организатор на грабежа на статуята на сирената в колежа „Барет“.) Къща в Кенилуърт: дъбове, гараж за две коли (БМВ и една, подходяща за провинцията), басейн, сауна до главната баня. Слънчевото място бе разположено на нежно зелен хълм с изглед към езерото Женева. Женен за Джулия Емерсън Харисън (по баща) — завършила училището „Чатъм хол“ при колежа „Смит“. Две деца: дъщеря в Монт Холиок, син (също „Чоат“, колежа „Барет“, Юридическото в Йейл), после в „Съливан и Кромуел“.

Накратко, могъщ адвокат на корпорации, юрист в разцвета на силите си с клиенти измежду първите две колони на 500-те най-богати от класацията на списание „Форчън“, всеки от които плащаше на „Абът и Уиндзър“ 3.50 долара за все ки час от времето на Маршал. „Това е най-добрата сделка в града“ — както казваше главният адвокат на голяма стоманодобивна чикагска компания, от чиято страна Маршал се беше явявал пред Върховния съд на САЩ точно шест дни преди да почине.

Според некролозите в чикагските вестници и в „Ню Йорк Таймс“, общественикът Греъм Андерсън Маршал бе получил масивно запушване на коронарните съдове приблизително около десет часа и петнадесет минути вечерта на 11 юли, „докато е работил върху апелативно досие на улица «Ласал» в офисите на «Абът и Уиндзър». Бил е закаран до северозападната болница, построена в памет на падналите във войните, където усилията да го спасят са били неуспешни.“ Починал в единадесет часа и седем минути вследствие на сърдечен удар.

Сърдечен удар не е необичайна причина за смъртта на един 52-годишен съдружник на голяма юридическа фирма. Но дежурните от „Бърза помощ“ в болницата няма да забравят скоро начина, по който бе регистрирано предпоследното явяване на един от най-могъщите чикагски адвокати.

Това ни връща към личността Греъм Андерсън Маршал, починал от сърдечен удар в единадесет часа и седем минути в същата тази потна вечер. Дежурният, посрещнал линейката, дръпнал и отворил задната врата, надзърнал вътре и се изправил с цинична усмивка.

— Ах, ах. Какво има тук? — казал той, а по лицето му пробягвали червени отблясъци от въртящата се лампа на линей ката. — Сякаш старият Жак Кусто се е забавлявал твърде много с морската сирена.

Мъртвият адвокат бил облечен с оранжев бански костюм, скъсан при чатала му. Бледа нишка от семенна течност се стичала от пениса му. Единият му крак бил обут с черен плавник, а другият — бос.

Липсващият плавник все още лежал върху ориенталски килим в хола на жилището на осемнадесетия етаж на сградата „Крайбрежна кула“. Синди Рейнолдс притежавала този апартамент и Греъм Андерсън Маршал я посещавал всеки втори четвъртък, за да задоволява страстта си към масажите и предпочитанията си към френската любов. Мис Рейнолдс бе красива, дългокрака и гъвкава. Една вечер с нея струваше 900 долара (1000, ако е с видеокасета) и обикновено включваше престъпване на няколко градски разпоредби и извършването на поне две от илинойските позорни престъпления против природата, едно от които тя изпълнявала с Греъм Андерсън Маршал в момента на смъртта му.

Въпреки че студентите по договорно право могат да оспорват дали Маршал е получил пълната облага от сделката онази вечер, никой не може да обвини мис Рейнолдс, че не е положила достатъчно усилия, за да намали евентуалните щети. Тя позвънила първо на болницата. Второто й телефонно обаждане било до управляващия съдружник на „Абът и Уиндзър“, който бързо задействал необходимите сили, та обикновеният гражданин Греъм Андерсън Маршал тихо и сигурно да бъде забравен много преди отпечатването на сутрешните вестници.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Заговорът „Ханаан“»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Заговорът „Ханаан“» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Майкъл Харви: Свидетелят от влака
Свидетелят от влака
Майкъл Харви
Патрик Лий: Бегачът
Бегачът
Патрик Лий
Майкъл Харви: Петият етаж
Петият етаж
Майкъл Харви
Майкъл Конъли: Смъртта е моят занаят
Смъртта е моят занаят
Майкъл Конъли
Линда Хауърд: Диамантеният залив
Диамантеният залив
Линда Хауърд
Отзывы о книге «Заговорът „Ханаан“»

Обсуждение, отзывы о книге «Заговорът „Ханаан“» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.