Барбара Картланд: Кармата на любовта

Здесь есть возможность читать онлайн «Барбара Картланд: Кармата на любовта» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Барбара Картланд Кармата на любовта
 • Название:
  Кармата на любовта
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Кармата на любовта: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Кармата на любовта»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Барбара Картланд: другие книги автора


Кто написал Кармата на любовта? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Кармата на любовта — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Кармата на любовта», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Барбара Картланд

Кармата на любовта

ПЪРВА ГЛАВА

1885


— Махай се и изобщо не се връщай! Омръзна ми до смърт да ме гледаш отвисоко, като че ли си някаква изключително важна особа! Ти си едно нищо! Чуваш ли? Нищо! Да видя как ще се оправиш сама и без пари. Ако ли пък замръзнеш, още по-добре!

Докато говореше, графиня Линдейл — едра и дебела жена с червендалесто лице, блъсна момичето, което влачеше. То се строполи от външната страна на входната врата, която разярената жена захлопна с трясък.

Лейди Ориса Фейн остана да лежи на земята. Виеше й се свят от жестокия удар, който получи от мащехата си, ръката я болеше там, където дебелите, но здрави пръсти се бяха впили в плътта й.

Беше я влачила от малката всекидневна в задната част през цялата къща, за да я изхвърли по възможно най-унизителния начин през главния вход.

Когато графинята бе пияна, с нея нито можеше да се говори, нито да бъде убедена да направи нещо разумно. Това Ориса знаеше от горчивия опит, който бе придобила от честите й напивания. Никога преди обаче не я беше изхвърляла от къщата в буквалния смисъл на думата. Тъй като пияната графиня не можеше да изкачи стълбите до горния етаж, досега Ориса все успяваше по някакъв начин да избяга горе и да се скрие в спалнята си.

Скандалът започна от нищо.

Графинята никога не се бе отнасяла към Ориса добре. Най-редовно я обвиняваше, че се държи високомерно към нея.

Това се дължеше преди всичко на произхода й, който тя се стремеше по всякакъв начин да забрави. Бе останала вдовица на дребен чиновник от английската администрация, обаче при връщането си в Англия прояви завидно умение, когато благодарение на неведомите пътища на съдбата попадна на един параход с графа. Самотен и съкрушен след смъртта на любимата си съпруга, той стана лесна плячка за пресметливата си и амбициозна спътница.

Дългото пътуване бе предоставило на госпожа Смитсън идеална възможност да обгради тъжния вдовец с топлота и симпатия, на които той не можа да устои. Пък изглежда, че тази ситуация до голяма степен го утешаваше и развличаше.

Граф Линдейл бе доста затворен човек и освен щастливия си брак, не бе имал случай да опознае по-добре коварството на жените.

Тогава все още изключително привлекателна и дори съблазнителна, госпожа Смитсън без особени усилия, но с много хитрост, спечели графа. Не бяха минали и три месеца, когато тя достигна мечтания триумф на живота си — стана графиня Линдейл.

Често Ориса се измъчваше от мисълта, че ако пътуваше с баща си, би могла да предотврати това, което се оказа катастрофа не само за него, а и за самата нея. Но колкото повече опознаваше мащехата си, нейната желязна и непоклатима решимост, толкова повече се засилваше вътрешната й увереност, че едва ли някой би могъл да предпази баща й от пагубното увлечение по тази жена.

„Ако само татко беше останал в полка си в Индия!“ — бе казвала тя често на брат си, обхваната от безкрайно отчаяние.

Той обаче наследи титлата и това наложи преждевременно да напусне службата в Индия и да се върне в Англия, за да заеме новото си положение в обществото.

Титлата с нищо не промени начина им на живот. Оказа се, че брат му, от когото получи наследството, е пропилял и малкото пари, останали от баща им.

Не мина много време и госпожа Смитсън разбра, че почетната титла, до която успя да се домогне, не компенсира затрудненото материално положение, с което трябваше да се примири.

Дори слугите бяха недостатъчни. Тя реши, че като използва заварената си дъщеря едва ли не като момиче за всичко, ще си върне за униженията, които според нея трябваше да понася.

Животът на Ориса се превърна в кошмар от мига, в който майка й почина в Индия, а тя бе едва на десет години. Тя бе брутално и жестоко откъсната не само от единствения свят, който познаваше и обичаше, но и от любимата си айа, която я бе откърмила и отгледала от бебе.

Бе изпратена в Англия преди баща си. Бяха използвали завръщането на съпругата на един полковник с по-ранен параход, която обеща „да се погрижи за бедното, загубило майка си дете“.

Англия се стори на Ориса студена и мрачна. Тя страдаше безкрайно за слънчевата светлина, която отъждествяваше с майчината си обич. Когато нощно време оставаше сама в малката студена спалня, сякаш чуваше звуците на Индия — шума на многолюдната тълпа, лаенето на бездомните кучета, скърцането на каруците.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Кармата на любовта»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Кармата на любовта» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


БАРБАРА КАРТЛАНД: ПОЦЕЛУЙ ДЛЯ КОРОЛЯ
ПОЦЕЛУЙ ДЛЯ КОРОЛЯ
БАРБАРА КАРТЛАНД
Барбара Картланд: Взбалмошная герцогиня
Взбалмошная герцогиня
Барбара Картланд
Барбара Картланд: Влюбленный дьявол
Влюбленный дьявол
Барбара Картланд
Барбара Картланд: Королева спасает короля
Королева спасает короля
Барбара Картланд
Барбара Картланд: Заложница
Заложница
Барбара Картланд
Отзывы о книге «Кармата на любовта»

Обсуждение, отзывы о книге «Кармата на любовта» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.