Барбара Картланд: Кармата на любовта

Здесь есть возможность читать онлайн «Барбара Картланд: Кармата на любовта» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Барбара Картланд Кармата на любовта
 • Название:
  Кармата на любовта
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Кармата на любовта: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Кармата на любовта»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Барбара Картланд: другие книги автора


Кто написал Кармата на любовта? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Кармата на любовта — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Кармата на любовта», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Бе потънала толкова дълбоко в нерадостните си мисли, че се сепна, когато конят спря. Тя скочи на паважа и попита кочияша колко му дължи. Внимателно отдели монета, която включваше известен бакшиш, и му я подаде. Той докосна уважително с ръка шапката си, изплющя с камшика и подкара файтона.

Ориса затича по стълбите на къщата, пред която бе слязла. Входната врата бе отворена и тя влезе в нещо като малък хол, в който зад бюро бе седнал един войник. Той я погледна и на лицето му се изписа пълна изненада. Толкова странно бе от студа на януарската нощ да се появи някой без каквато и да било връхна дреха.

— Бих искала да видя виконт Дилингам — обърна се към него тя.

— На втория етаж. Ще търсите стаята на вратата на която има табелка с неговото име — отговори войникът кратко и ясно.

— Благодаря — каза Ориса, обърна се и тръгна към стълбите.

Те бяха стръмни и когато задъхана тя стигна до първата площадка между етажите, от една стая излезе някакъв човек, който се сблъска с нея и едва не я повали обратно.

Беше много висок, облечен в синя куртка с червени нашивки. Изглеждаше не само напълно изненадан, но на лицето му бе изписан израз, който при други обстоятелства тя би намерила за повече от оскърбителен.

Обзета от необяснимо смущение, Ориса се обърна и на един дъх изкачи стълбите до втория етаж. Обаче пронизващите сиви очи, изпъкващи на потъмнялото, загоряло от слънце лице на непознатия, се запечатаха дълбоко в съзнанието й. Без да се обръща, тя знаеше, че той е на площадката и я наблюдава с плашеща я студенина.

Веднага намери стаята на брат си. Почука съвсем тихо, сякаш се страхуваше, че странният мъж ще я последва.

Никой не отговори и след миг тя почука отново. Този път без да изчака отговор, натисна дръжката на вратата и я отвори. Влезе в малко, тясно коридорче, в дъното на което имаше две врати.

— Чарлз! — едва успя да прошепне тя през треперещите си устни.

— Кой е? — чу успокояващия глас на брат си, който се появи в същия момент по риза и панталони.

— Господи Боже, Ориса! — възкликна той, невярващ на очите си. — Какво правиш тук?

— Трябваше да дойда, Чарлз — в гласа й ясно се долавяше извинителна нотка. — Тя ме изгони и тази вечер не мога да се върна в къщи.

Нямаше нужда да обяснява коя е „тя“.

— По дяволите! — изруга той невъздържано. — Дотук ли се е стигнало?

— Какво можех да направя?

Той видя, че тя трепери.

— Ела да седнеш при огъня — предложи Чарлз. — Не знаеш ли, че тук не е място за жени?

— Нямам никой друг, при когото да отида — продължи тя, сякаш не го бе чула.

Докато говореше, Ориса бавно прекоси стаята и седна на килима пред камината. Протегна премръзналите си ръце към топлите пламъци.

— Наистина ли тя те изхвърли от къщата? — попита Чарлз смаян и направи няколко крачки към нея.

— С „малка“ грубост — отговори Ориса. — Добре че косата ми е доста гъста, иначе можеше да си счупя главата.

Тя говореше с лека усмивка. За нея бе такова облекчение да е тук с брат си, сякаш всичко, което й се случи тази вечер, бе по-скоро учудващо, отколкото трагично.

— О, Боже — възкликна брат й, — защо старият има глупостта изобщо да се забърка с тази жена?

— И аз се питам същото вече цели осем години. Като си помисля колко мила и нежна беше мама… — секна гласът й по средата на изречението. Все още й бе трудно да говори за майка си, без да се разплаче.

— Зная — кимна Чарлз съучастнически и седна в едно кресло, поставено близо до камината. — Но какво смяташ да правиш?

— Още повече, ако следващият път не си тук — продължи мисълта му тя.

— Сестричке, знаеш прекрасно, че не би трябвало да си тук. Надявам се, че никой не те е видял, като си се качвала.

Ориса се поколеба. Не искаше да му казва истината, защото можеше да го разтревожи. Но никога досега не бе лъгала брат си. Не можеше да го стори и този път.

— В интерес на истината… на първия етаж срещнах… един мъж — висок, със сиви очи.

— По дяволите!

Ориса го погледна въпросително и той продължи:

— По-лошо не може да бъде. Сигурно е бил Мередит!

— Съжалявам… много — заекна тя.

— Съжалението ти няма да помогне — продължи да се тревожи брат й.

— Кой е този мъж?

— Майор е. Уважаемият Майрън Мередит — осведоми я Чарлз. — И аз съм вече в неговия черен списък.

— Защо? — полюбопитства Ориса. — Даже да е майор, какво му влиза в работата моето посещение при теб?

— Защото той не е обикновен майор — започна да обяснява Чарлз. — Притежава някакви извънредни пълномощия, изпълнява специални мисии навсякъде, където има наши военни части. Мисля, че е от разузнаването или нещо такова. Както и да е, той е доста важен човек в Индия.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Кармата на любовта»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Кармата на любовта» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


БАРБАРА КАРТЛАНД: ПОЦЕЛУЙ ДЛЯ КОРОЛЯ
ПОЦЕЛУЙ ДЛЯ КОРОЛЯ
БАРБАРА КАРТЛАНД
Барбара Картланд: Взбалмошная герцогиня
Взбалмошная герцогиня
Барбара Картланд
Барбара Картланд: Влюбленный дьявол
Влюбленный дьявол
Барбара Картланд
Барбара Картланд: Королева спасает короля
Королева спасает короля
Барбара Картланд
Барбара Картланд: Заложница
Заложница
Барбара Картланд
Отзывы о книге «Кармата на любовта»

Обсуждение, отзывы о книге «Кармата на любовта» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.