Орсън Кард: Сянката на Ендър

Здесь есть возможность читать онлайн «Орсън Кард: Сянката на Ендър» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Орсън Кард Сянката на Ендър
 • Название:
  Сянката на Ендър
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Сянката на Ендър: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Сянката на Ендър»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Никой не знае истинското му име, но всички го наричат Бийн. Той е също толкова гениален и интелигентен като Ендър, но е отчужден и равнодушен към емоциите на хората. Разумът му надхвърля човешките предели, а паметта му е феноменална. В него всички разпознават гениалния стратег. Бийн става дясната ръка на Ендър. Бийн е Сянката на Ендър…

Орсън Кард: другие книги автора


Кто написал Сянката на Ендър? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Сянката на Ендър — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Сянката на Ендър», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Орсън Скот Кард

Сянката на Ендър

На Дик и Хейзи Браун,

в чийто дом никой не остава гладен

и в чиито сърца

всеки е добре дошъл.

ПРЕДГОВОР

Строго погледнато, тази книга не е продължение, защото започва там, откъдето започва и „Играта на Ендър“, и свършва приблизително на същото място. Всъщност това е нов преразказ на същата история — много от героите и местата са същите, ала видени от перспективата на друг герой. Трудно бихме могли да определим какво точно представлява книгата. Съпътстващ роман? Паралелен роман? Или „паралакс“, ако мога да приложа този научен термин към литературата.

В идеалния случай този роман би могъл да се чете както от хора, които никога не са чели „Играта на Ендър“, така и от читатели, които го знаят наизуст. Тъй като той не е продължение, няма нужда да познавате романа „Играта на Ендър“ — там няма нищо, което да не се съдържа и тук. Но все пак, ако съм успял да постигна литературната си цел, тези две книги взаимно се допълват. Която и да прочетете първа, другата би трябвало да бъде оценена според собствените си достойнства.

Години наред аз с благодарност следях как „Играта на Ендър“ набираше все повече популярност, особено сред читателите в училищна възраст. Макар тази книга принципно да не бе предназначена за юноши, тя бе прегърната от мнозина в тази възрастова група, както и от много учители, които намират приложение на книгата в клас.

Това, че съществуващите продължения — „Говорителя на мъртвите“, „Ксеноцид“ и „Деца на разума“ — така и не се харесаха толкова на по-младите читатели, никога не ме е учудвало. Причината явно е, че в центъра на „Играта на Ендър“ стои едно дете, докато в продълженията се разказва за възрастни. Може би по-важното е, че „Играта на Ендър“ — поне на преден план — е героичен, приключенски роман, докато продълженията са съвсем друг вид проза. Тя е с по-бавно темпо, по-съзерцателна и наблягаща на идеите, а и разглежда теми, не така непосредствено актуални за по-младите читатели.

Наскоро обаче осъзнах, че 3000-годишната пропаст между „Играта на Ендър“ и нейните продължения оставя изобилно пространство и за други продължения, по-тясно свързани с първата книга. Всъщност в известен смисъл „Играта на Ендър“ няма продължения, защото останалите три книги сами по себе си разказват една съвсем отделна, цялостна история.

Известно време сериозно флиртувах с идеята да открия вселената на „Играта на Ендър“ за други писатели. Дори поканих един, от чието творчество се възхищавам — Нийл Шустърман, за евентуална съвместна работа по романи за съучениците на Ендър Уигин от Военното училище. В разговорите ни се изясни, че най-уместно би било да започнем с Бийн, детето-войник, с когото Ендър се държи по същия начин, както собственият му учител-възрастен се държи с него.

А после се случи и друго. Колкото повече разговаряхме, толкова повече аз ревнувах от това, че Нийл, а не аз, ще напише такава книга. Най-сетне проумях, че далеч не съм приключил с писането за „деца в космоса“, както цинично наричах проекта, и всъщност имам какво още да кажа. Бях научил това-онова през десетината години, изминали от първото издание на „Играта на Ендър“ през 1985 г. И така, макар все още да се надявам двамата с Нийл да работим заедно, аз сръчно си върнах проекта обратно.

Скоро открих, че да се разкаже два пъти една и съща история, но по различен начин, е по-трудно, отколкото изглежда. Пречеше ми това, че макар героите — от чиято гледна точка се изхожда — да са различни, авторът е един и същ, с един и същи вътрешен мироглед. Помагаше ми това, че през изминалите години бях научил някои неща, благодарение на които успях да повдигна други проблеми и да подходя с по-дълбоко разбиране към проекта. И двете книги са плод на един и същи ум, който обаче с времето се е променил. Те черпят от едни и същи детски спомени, но от различна перспектива. За читателя паралаксът се създава от Ендър и Бийн — две отделни личности, които преживяват едни и същи събития. За писателя паралаксът се създава от дванайсет години, през които по-големите ми деца пораснаха, родиха се по-малки, светът около мен се промени, а аз научих някои неща за човешката природа и изкуството, които преди ми бяха непознати.

Сега вие държите тази книга в ръце. Дали за вас този литературен експеримент ще има успех, ще прецените единствено самите вие. За мен си струваше отново да се потопя в същия кладенец, защото водата този път напълно се бе сменила, и макар да не се е превърнала във вино, поне има различен вкус, защото е черпена с друг съд. Надявам се да ви хареса също толкова, ако не и повече.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Сянката на Ендър»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Сянката на Ендър» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Орсън Кард: Играта на Ендър
Играта на Ендър
Орсън Кард
Сара Шепард: Издирва се
Издирва се
Сара Шепард
Орсън Кард: Следотърсачът
Следотърсачът
Орсън Кард
Робърт Джордан: Буря се надига
Буря се надига
Робърт Джордан
Отзывы о книге «Сянката на Ендър»

Обсуждение, отзывы о книге «Сянката на Ендър» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.