Тимъти Зан: Гордостта на завоевателите

Здесь есть возможность читать онлайн «Тимъти Зан: Гордостта на завоевателите» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Тимъти Зан Гордостта на завоевателите
 • Название:
  Гордостта на завоевателите
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Гордостта на завоевателите: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Гордостта на завоевателите»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Мирът в междузвездната общност внезапно е нарушен. Четири извънземни звездни кораба от неизвестен произход атакуват безпричинно отряд с особено назначение на Мироопазващите сили и за шест изпълнени с ужас минути напълно го унищожават. Властите твърдят, че никой не е оцелял. Но лорд Стюарт Кавана, бивш член на парламента, успява да научи, че един човек може би е оцелял и е пленен: неговият син, командир Фелиан Кавана.

Тимъти Зан: другие книги автора


Кто написал Гордостта на завоевателите? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Гордостта на завоевателите — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Гордостта на завоевателите», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Тимъти Зан

Гордостта на завоевателите

Сами срещу инвазията на извънземните и срещу законите на собствената си междузвездна общност

КОМАНДИР ФЕЛИАН КАВАНА: Безпомощно наблюдава как отрядът му от осем космически кораба е разбит, а оцелелите бойци — преследвани и унищожавани. После, като пленник на извънземните завоеватели, единствената му мисъл е да оцелее, за да предупреди човечеството и неговите съюзници за ужасната, непобедима сила, тръгнала към тях.

ЛОРД СТЮАРТ КАВАНА: Бивш депутат. Призовава всички политически лидери да помогнат за спасяване на най-малкия му син… и когато никой не откликва на молбата му, нарушава законите на Общността… чак до границите на предателството.

АДАМ КУИН: Бивш летец от елитните войски „Копърхед“, в които умовете на пилотите са директно свързани с изтребителите. Става началник на охраната на фирма „Кавтроникс“… и счита, че в задълженията му влиза и опазването на цялото семейство Кавана. Той единствен знае ужасната цена, която трябва да плати, за да включи още веднъж ума си в компютъра на изтребителя… но ако това ще помогне да се спаси животът на Фелиан Кавана, е готов на саможертва.

АРИК КАВАНА: Умен и трудолюбив, той винаги е бил различен от своя буен, авантюристичен по дух по-малък брат. Арик избира сигурната работа в семейната фирма, докато Фелиан предпочита военната кариера. Но когато животът на Фелиан е застрашен, Арик застава решително до Куин и става войник с риск, ако планът им се провали, да го съдят за предателство.

1.

Бяха там, засечени от тахионната сенсорна станция на Доркас: четири кораба, светещи със слаба отразена звездна светлина. Изхвърляната от соплата на двигателите им топлина се виждаше като инфрачервено лъчение. Бяха малки, вероятно колкото клас „Процион“. Млечнобели на цвят хексагонални плочи, прикачени една към друга за ръбовете.

И по дяволите, наистина бяха кораби на извънземни.

— Сканирането завършено, комодоре — докладва дежурният офицер от сенсорната станция на „Джутланд“. — Други кораби не са регистрирани.

— Съобщението прието — отговори комодор Трев Даями, опъна рамене под колосаната униформена риза и без да откъсва очи от основния монитор, леко се усмихна. Извънземни кораби. От четвърт столетие за първи път среща с нова извънземна раса, овладяла техниката на междузвездните полети.

И тази среща осъществи той. Именно той. Името Трев Даями щеше да прозвучи по всички информационни канали на Общността. Щеше да влезе в историята.

Това се казва късмет.

Даями се свърза с тактическата станция с чувството, че от този момент всичко направено и казано от него ще остане завинаги записано в историята на човечеството, и попита:

— Каква е опасността от атака?

— От първа до четвърта степен, сър — отговори дежурният офицер. — Не откривам никакви следи от шлюзове за излитане на изтребители нито инсталации за изстрелване на ракети.

— Имат обаче лазерни оръдия, комодоре — допълни помощник-дежурният. — На челните страни на всеки кораб открихме системи от оптични лещи.

— Достатъчно големи ли са, за да захранват оръдия? — попита помощникът на Даями.

— Трудно е да се каже, сър — отговори офицерът. — Лещите са малки, но това още нищо не значи.

— Каква е мощността? — попита Даями.

— Не зная, сър — каза бавно офицерът от сенсорната станция. — Засега няма никакво лъчение.

— Никакво?

— Поне не такова, което мога да регистрирам.

Даями отправи изпълнен с недоумение поглед към помощника си.

— Вероятно използуват свръхпроводящи кабели — предположи той. — А може и екранировката им да е много добра.

— Или едното, или другото — съгласи се Даями и отново обърна поглед към мълчаливите образи, които се придвижваха към центъра на главния монитор. Тази раса не само извършваше междузвездни пътувания, но вероятно притежаваше технологии, превъзхождащи земните. С всяка минута историята ставаше все по-заплетена и по-впечатляваща.

Помощникът се прокашля и попита:

— Да се свържем ли с тях, сър?

— Разбира се, че ще се свържем. Иначе трябва да седим и да се гледаме — отвърна сухо Даями и погледна към тактическия пулт. Останалите осем кораба от отряда с особено назначение на „Джутланд“ бяха подредени в определената от него формация, екипажите им бяха приведени в бойна готовност. Двата не по-големи от скутери патрулни кораба бяха изнесени назад на безопасно разстояние, в случай че срещата не протече мирно, отбранителните изтребители тип „Водно конче“ чакаха в люковете на „Джутланд“, готови мигновено да се включат в битката.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Гордостта на завоевателите»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Гордостта на завоевателите» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Гордостта на завоевателите»

Обсуждение, отзывы о книге «Гордостта на завоевателите» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.