Sūzena Kolinsa: Spēle ar uguni

Здесь есть возможность читать онлайн «Sūzena Kolinsa: Spēle ar uguni» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Sūzena Kolinsa Spēle ar uguni
 • Название:
  Spēle ar uguni
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на латышском языке
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Spēle ar uguni: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Spēle ar uguni»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Tas, kas jūs pārsteidza, lasot "Bada Spēles", atgūst jaunu spēku un spraigumu "Spēlē ar uguni". Iemīļotie varoņi, kas nu jau ir kļuvuši par jūsu draugiem, atgriezušies, lai turpinātu cīnīties par savu dzīvību un brīvību. Un lasītājs atkal dzīvo līdzi sāpēm un pārdzīvojumiem, ar ko ik uz soļa nākas sastapties Sūzenas Kolinsas brīnišķīgajiem un vienlaikus sarežģītajiem raksturiem. Pretēji gaidītajam Katnisa Everdīna ir uzvarējusi Bada Spēlēs. Viņa un otrs Divpadsmitā apgabala pārstāvis Pīta Melārks brīnumainā kārtā joprojām ir dzīvi. Katnisai vajadzētu justies atvieglotai un pat laimīgai. Galu galā viņa ir atgriezusies pie savas ģimenes un drauga Geila. Tomēr nekas nav tā, kā Katnisa vēlētos. Geils izturas vēsi un atturīgi. Pīta viņai it kā ir uzgriezis muguru. Un klīst baumas par sacelšanos pret Kapitoliju — sacelšanos, ko varbūt ir palīdzējusi uzsākt tieši Katnisa ar savu zobgaļsīļa piespraudi. Pašai par lielu pārsteigumu Katnisa ir izraisījusi nemierus un baidās, ka nespēs tos apturēt. Vēl biedējošāk — viņai trūkst pārliecības par to, kā rīkoties. Kad Katnisai un Pītam pienāk laiks doties Kapitolija inspirētajā ciniskajā Uzvaras turnejā, uz spēles ir likts viss. Ja viņiem neizdosies neapgāžami pierādīt savu neprātīgo mīlestību vienam pret otru, būs šaušalīgas sekas. Romāns apbur ar sižeta vienreizīgumu, fantastisko vidi, kas ir tik reāla un drūma, ar romantiku un šausmām, cerībām, izmisumu un — pāri visam — bezgalīgu cilvēcību, kas nevar neaizkustināt ikkatra sirdi.

Sūzena Kolinsa: другие книги автора


Кто написал Spēle ar uguni? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Spēle ar uguni — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Spēle ar uguni», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

SPĒLE AR UGUNI


Sūzena Kolinsa

Pirmā daļa


DZIRKSTELE

1

Es sakļauju pirkstus ap termosu, kaut arī tējas siltums jau sen ir izgarojis saltajā gaisā. Mani muskuļi aukstumā ir pavisam sastinguši. Ja tagad parādītos savvaļas suņu bars, man būtu maz izredžu uzrāpties kokā ātrāk, nekā viņi uzbruktu. Vajadzētu celties un kustēties, un izlocīt stīvos locekļus. Bet es sēžu tik nekustīga kā klints zem manām kājām, līdz mežu sāk izgaismot rītausma. Es neko saulei nevaru padarīt. Varu tikai bezpalīdzīgi noskatīties, kā tā ievelk mani dienā, no kuras pienākšanas es baidos jau vairākus mēnešus.

Pusdienlaikā visi jau būs pie manas jaunās mājas Uzvarētāju ciematā. No Kapitolija Divpadsmitajā apgabalā būs sabraukuši žurnālisti, televīzijas operatori un pat mana kādreizējā pavadone Efija Trinketa. Interesanti, vai EPijai joprojām būs tā pati rozā parūka vai arī viņa par godu Uzvaras turnejai būs izgreznojusies kādā citā nedabiskā krāsā. Mani vēl gaidīs apkalpotāji, kas garajā braucienā ar vilcienu gādās par katru manu vajadzību. Komanda, kas mani izdaiļos publiskajiem uznācieniem. Mans stilists un draugs Sinna, kas radīja brīnišķīgos tērpus, kuru dēļ Bada Spēļu skatītāji mani vispār pamanīja.

Ja man būtu teikšana, es mēģinātu Bada Spēles aizmirst pavisam. Es nekad par tām nerunātu. Izliktos, ka tas viss bija tikai slikts sapnis. Bet Uzvaras turnejas dēļ tas nav iespējams. Turneja ir stratēģiski ieplānota pa vidu starp ikgadējām Spēlēm, un tādējādi Kapitolijs gādā, lai šausmas vienmēr ir svaigas un jūtamas. Apgabalos ir ne tikai katru gadu piespiedu kārtā jāatceras, ka Kapitolijs valda pār mums ar dzelzs dūri, mums liek to vēl arī svinēt. Un šogad viena no šova zvaigznēm esmu es. Man būs jābrauc no viena apgabala uz nākamo, jāstājas gavilējoša pūļa priekšā, kurš patiesībā mani ienīst, un jālūkojas to ģimeņu sejās, kuru bērnus esmu nogalinājusi…

Saule neatlaidīgi turpina savu gaitu, un es piespiežu sevi piecelties kājās. Visas locītavas protestē, bet kreisā kāja ir tā notirpusi, ka es to sāku just tikai pēc vairāku minūšu gājiena. Esmu sabijusi mežā trīs stundas, bet manas rokas ir tukšas, jo neesmu īsti mēģinājusi kaut ko nomedīt. Manai mātei un mazajai māsai Primai tas vairs nav svarīgi. Viņas var atļauties nopirkt gaļu pilsētas skārni, kaut arī nevienam tā negaršo labāk par svaigu medījumu. Bet mans labākais draugs Geils Hautorns un viņa ģimene ir atkarīgi no šodien nomedītā, un es nedrīkstu viņus pievilt. Sāku mest loku, kura apiešanai man vajadzēs pusotru stundu un kurš ir jāiziet, lai pārbaudītu visas mūsu izliktās cilpas. Agrāk, kad vēl gājām skolā, mums pēcpusdienās pietika laika pārbaudīt sagatavotos slazdus, pamedīt, savākt kādus augus un tikt atpakaļ uz pilsētu, lai guvumu iztirgotu. Bet tagad Geils strādā ogļu raktuvēs, turpretī man nav darāms vispār nekas, tāpēc šo pienākumu esmu uzņēmusies es.

Patlaban Geils jau ir atzīmējies raktuvēs, aiz muguras ir šaušalīgais brauciens liftā zemes dzīlēs, kur viņš ar cirtni skalda rūdu. Es zinu, kā tur lejā ir. Skolā mums katru gadu bija jādodas ekskursijā pa raktuvēm, jo tas piederējās pie apmācības. Kad biju maza, tas likās vienkārši nepatīkami. Raktuvēs ir biedējoši šauri tuneļi, smacīgs gaiss un žņaudzoša tumsa visapkārt. Bet pēc tam, kad mans tēvs un vēl vairāki ogļrači gāja bojā sprādzienā, es gandrīz nespēju iekāpt liftā. Ikgadējā ekskursija man kļuva par dziļu baiļu avotu. Divas reizes, to gaidot, kļuvu tik slima, ka māte paturēja mani mājās, jo domāja, ka esmu saķērusi gripu.

Es domāju par Geilu, kurš pa īstam mundrs jūtas tikai mežā, svaigā gaisā, saules gaismā un pie tīra, tekoša ūdens. Nezinu, kā viņš tur var izturēt. Nē, vispār… es zinu gan. Viņš iztur tāpēc, ka tā var paēdināt savu māti, divus jaunākos brāļus un māsu. Un man ir kaudzēm naudas, vairāk nekā pietiekami, lai pabarotu mūsu abu ģimenes, bet viņš nepieņem ne grasi. Viņam pat nākas grūti ļaut man gādāt gaļu, kaut arī pats noteikti parūpētos par manu māti un Primu, ja es būtu nogalināta Spēlēs. Es gan saku, ka patiesībā viņš man izdara pakalpojumu, ka sajuktu prātā, ja visu dienu tikai laiskotos. Bet es, vienalga, nekad nenesu medījumu tad, kad viņš ir mājās. Tas ir viegli, jo viņš strādā divpadsmit stundas dienā.

Tagad mēs ar Geilu tā pa īstam redzamies tikai svētdienās, tad satiekamies mežā un kopā medījam. Svētdiena joprojām ir labākā diena visā nedēļā, bet nav tāpat kā agrāk, kad mēs varējām stāstīt viens otram visu. Spēles pat to ir sagandējušas. Visu laiku ir cerība, ka pēc kāda laika starp mums abiem atkal būs tāda nepiespiestība kā senāk, bet dziļi sirdī es zinu, ka tas ir veltīgi. Atpakaļceļa vairs nav.

Cilpās es atrodu brangu ķērienu — astoņus zaķus, divas vāveres un bebru, kas ir iepeldējis kaut kādā Geila izdomātā stiepļu uzpariktē. Ar cilpām Geils dara īstus brīnumus: viņš savij tās ap noliektām koku atvasēm tā, lai medījumu nevarētu aizsniegt plēsēji, iestiprina bluķus uz smalkiem zariņiem, prot nopīt grozus, no kuriem neviena zivs nevar izsprukt. Es eju uz priekšu un, uzmanīgi uzstādīdama atpakaļ katru slazdu, domāju, ka nekad nespēšu iegūt viņa līdzsvara sajūtu un instinktīvo nojautu par to, kurā vietā medījums šķērsos taku. Viņam tā nav tikai pieredze. Tas ir dabas dots talants. Tieši tāpat es varu izšaut uz dzīvnieku gandrīz pilnīgā tumsā un nogalināt to ar vienu vienīgu bultu.

Читать дальше

Похожие книги на «Spēle ar uguni»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Spēle ar uguni» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Aleksandrs Dimā: Karaliene Margo
Karaliene Margo
Aleksandrs Dimā
Džeralds Darels: ZAĻĀ PARADĪZE
ZAĻĀ PARADĪZE
Džeralds Darels
Žans Ronī(vecākais): Cīņa par uguni
Cīņa par uguni
Žans Ronī(vecākais)
Tuve Jansone: Neredzamais bērns
Neredzamais bērns
Tuve Jansone
Отзывы о книге «Spēle ar uguni»

Обсуждение, отзывы о книге «Spēle ar uguni» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.