Джонатан Страуд: Портата на Птолемей

Здесь есть возможность читать онлайн «Джонатан Страуд: Портата на Птолемей» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Джонатан Страуд Портата на Птолемей
 • Название:
  Портата на Птолемей
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Портата на Птолемей: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Портата на Птолемей»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Изминали са две хиляди години, откакто джинът Бартимеус е на върха на силата си — неустоим в битка заедно със своя приятел, магът Птолемей. Сега, прикован към Земята под властта на новия си господар Натаниел, той открива, че енергията му бързо се изчерпва. Междувременно Кити Джоунс, която се крие в Лондон, тайно завършва своето проучване на магията и демоните. Тя има план, с който се надява да прекрати безкрайния конфликт между джиновете и хората, но първо трябва да разкрие тайната за миналото на Бартимеус. В този вълнуващ завършек на трилогията, Натаниел, Кити и Бартимеус трябва да разкрият ужасяващ заговор и да се срещнат с най-страховитата заплаха в историята на магията. И нещо по-лошо — да победят себе си…

Джонатан Страуд: другие книги автора


Кто написал Портата на Птолемей? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Портата на Птолемей — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Портата на Птолемей», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Джонатан Страуд

Портата на Птолемей

На Изабел с любов

Благодарности

Благодаря на Лора Сесил, Делия Хъди, Александра Бейкър и Джонатан Бърнам; на покойния Род Хол и на всички в Рандъм Хаус, Хайпириън и Мирамакс. И най-вече на Джина.

Главните герои

МАГЬОСНИЦИ

Господин Рупърт Девъро — Министър-председател на Великобритания и Империята и действащ началник на полицията

Господин Карл Мортенсен — Министър на войната

Госпожа Хелън Малбинди — Министър на външните работи

Госпожа Джесика Уитуел — Министър на сигурността

Господин Брус Колинс — Вътрешен секретар

Господин Джон Мандрейк — Министър на информацията

Госпожица Джейн Фарар — Заместник-началник на полицията

Господин Куентин Мейкпийс — Драматург; автор на „Фусти и пушки“ и други творби

Господин Харолд Бътън — Магьосник, учен и колекционер на книги

Господин Шолто Пин — Търговец; собственик на „Аксесоари Пин“ на площад „Пикадили“

Господин Клайв Дженкинс — Магьосник от второ ниво, отдел „Вътрешни работи“

Госпожица Ребека Пайпър — Асистент на господин Мандрейк, Министерство на информацията

ОБИКНОВЕНИ

Госпожица Кити Джоунс — Студентка и барманка

Господин Клем Хопкинс — Странстващ учен

Господин Никълъс Дрю — Политически агитатор

Господин Джордж Фокс — Собственик на странноприемница „Жабата“, Чизуик

Госпожица Розана Лутиен — Частна учителка

ДУХОВЕ

Бартимеус — Джин, на служба при господин Мандрейк


Висши джинове, на служба при господин Мандрейк

Аскобол

Кормокодран

Муамба

Ходж


Нисши джинове, на служба при господин Мандрейк

Пурип

Фританг

Част първа

Александрия 125 г. пр.Хр.

Убийците се спуснаха в двореца в полунощ — четири тъмни сенки, плъзгащи се покрай стената. Паднаха отвисоко на твърдата земя. Чу се шум като от ромолене на дъждовни капки. Останаха клекнали за три секунди, приведени и неподвижни, като душеха наоколо. После започнаха да се прокрадват през тъмните градини, между вечнозелените храсти и финиковите палми, към жилището, където момчето си почиваше. Един гепард на верига се раздвижи в съня си; далеч в пустинята се чуваше плачевния вой на чакали.

Вървяха на пръсти, без да оставят следи по високата, мокра трева. Наметалата им се ветрееха зад тях, накъсвайки сенките им на неуловими парченца. Какво можеше да се види ли? Нищо, освен поклащани от вятъра листа. Какво се чуваше ли? Нищо, освен въздишките на вятъра сред палмовите листа. Нищо не се виждаше или чуваше. Един джин-крокодил, който стоеше на пост край свещения басейн, изобщо не ги усети, въпреки че минаха на една люспа разстояние от опашката му. За хора не беше никак лошо.

Жегата от през деня бе само спомен; сега беше хладно. Над двореца светеше студената кръгла луна, обливайки в сребристо покривите и дворовете1.

Далеч зад стената огромният град шумеше в нощта: колелета тракаха по черните пътища, далечен смях се носеше от квартала на удоволствията край кея, приливът се разбиваше в камъните. По прозорците светеха лампи, в огнищата грееха въглени, а от върха на кулата до пристанищната порта гореше огромният стражеви огън и изпращаше съобщението си навътре в морето. Отражението му танцуваше по вълните като някаква дяволска светлина.

Стражите на постовете играеха хазартни игри. В залите с колони прислужниците спяха на легла от рогозки. Портите на двореца бяха залостени с три греди, всяка една по-дебела от човек. Ничии очи не бяха обърнати към западните градини, откъдето идваше смъртта, скрита като скорпион, на четири чифта безшумни крака.

Прозорецът на момчето се намираше на първия етаж на двореца. Под стената се свиха четири черни сенки. Водачът им даде сигнал. Една по една, те се притиснаха към зидарията; една по една, те започнаха да се катерят, увиснали на върха на пръстите си и на ноктите на големите пръсти на краката2. Така те се бяха катерили по мраморни колони и водопади от лед от Масилия3 до Хадхрамаут4; тези груби каменни блокове за тях бяха лесна работа. Вървяха нагоре като прилепи по стената на пещера. Луната проблясваше по някакви лъскави неща, стиснати между зъбите им.

Читать дальше

Похожие книги на «Портата на Птолемей»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Портата на Птолемей» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Портата на Птолемей»

Обсуждение, отзывы о книге «Портата на Птолемей» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.