Джонатан Страуд: Окото на голема

Здесь есть возможность читать онлайн «Джонатан Страуд: Окото на голема» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Джонатан Страуд Окото на голема
 • Название:
  Окото на голема
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Окото на голема: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Окото на голема»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Бартимеус е изправен пред непосилната задача да неутрализира голем — гигантски човек от оживяла глина, който се прикрива в мрака и носи смърт на всички същества само с едно докосване. И докато Съпротивата се опитва да срази магьосниците и да върне властта в ръцете на обикновените хора, неговият господар Джон Мандрейк трябва да разплете сложна конспирация, надхвърляща пределите на Британската империя и достигаща до обвитата в мистерия Прага. Изключително приключение… на всичките седем нива.

Джонатан Страуд: другие книги автора


Кто написал Окото на голема? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Окото на голема — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Окото на голема», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Джонатан Страуд

Окото на голема

МАГЬОСНИЦИТЕ

Г-н Рупърт Девъро — Министър-председател на Великобритания и Империята

Г-н Карл Мортенсен — Министър на вътрешните работи

Г-ца Джесика Уитуел — Министър на сигурността

Г-н Хенри Дювал — Началник на полицията

Г-н Мармадюк Фрай — Министър на външните работи

Г-ца Хелън Малбинди — Министър на информацията

Г-н Джулиъс Талоу — Началник на отдел „Вътрешни работи“

Г-н Джон Мандрейк — Асистент на началника на отдел „Вътрешни работи“

Г-н Джордж Фукс — Магьосник от четвърто ниво; отдел „Вътрешни работи“

Г-ца Джейн Фарар — Асистент на началника на полицията

Г-н Шолто Пин — Търговец; собственик на „Аксесоари Пин“ на площад „Пикадили“

Г-н Куентин Мейкпийс — Драматург; автор на „Лебедите на Арабия“ и други творби


И най-различни други магьосници, полицаи и шпиони

ОБИКНОВЕНИТЕ

Кити Джоунс

Якоб Хирнек

Г-н Т. Е. Пенифедър

Ан Стивънс

Фред Уийвър

Стенли Хейк

Никълъс Дрю

Клем Хопкинс


И други членове на съпротивата

ДУХОВЕТЕ

Бартимеус — Джин — служещ на г-н Мандрейк

Куизъл — Джин — служещ на г-н Фукс

Шубит — Джин — служещ на г-ца Уитуел

Немеид — Джин — служещ на г-н Талоу

Симпкин — Фолиот — служещ на г-н Пин


И много други африти, джинове, фолиоти и дяволчета

Пролог

Прага, 1868 г.

На здрачаване врагът запали лагерните си огньове, един по един, много повече, отколкото през която и да било предходна нощ. Светлините проблясваха като огнени бижута в сивите равнини, толкова многобройни, сякаш някакъв магически град бе изникнал от земята. За разлика от това, кепенците на къщите зад нашите стени бяха затворени, а всички светлини — затъмнени. Беше настанала странна промяна — самата Прага беше тъмна и мъртва, докато природата около нея кипеше от живот.

Скоро след това вятърът започна да стихва. В продължение на часове беше духал силно откъм запад, донасяйки вести за движението на нашествениците — трополенето на обсадните машини, свикването на войската и животните, въздишките на пленените духове, ароматите на заклинанията. Сега, необикновено бързо, той замря и във въздуха настана тишина.

Носех се високо над манастира Страхов, точно зад великолепните градски стени, които бях построил преди триста години. Кожените ми криле се движеха с мощни и бавни плясъци; очите ми преглеждаха седемте нива1, чак до хоризонта. Гледката не бе хубава. Огромната британска армия беше скрита зад щитове, но вълничките на силата й вече се разплискваха в основата на Касъл хил. Аурите на огромен контингент от духове неясно се очертаваха в мрака; а с всяка минута кратките потрепервания на нивата сигнализираха за пристигането на нови батальони. По тъмната земя решително се движеха отряди от хора-войници. Сред тях се виждаше група големи бели палатки, куполовидни като яйца на рок2, около които много нагъсто имаше щитове и други магии3.

Вдигнах очи към притъмнялото небе. Представляваше една гневна, черна бъркотия от облаци с жълтеникави ивици на запад. От голяма височина и едва видим на фона на отиващата си светлина, аз наблюдавах шест неясни точки, обикалящи далеч извън обсега на детонациите. Те напредваха неотклонно, обратно на часовниковата стрелка, съставяйки план на стените за последен път, проверявайки силата на защитите ни.

И като говорим за това… Аз трябваше да направя същото.

При портата Страхов, най-далечния и най-уязвим преден пост на стените, кулата беше издигната и подсилена. Старите порти бяха запечатани с тройни магии и множество автоматични механизми, а на по-ниските зъбци на върха на бойната кула стърчаха бдителни стражи.

Поне такава беше идеята.

Полетях към кулата, с глава на ястреб, с кожени криле, скрит зад покривалото си от четина. Босоног и безшумен, кацнах на върха на един огромен камък. Зачаках за бързия, остър вик — енергична демонстрация на бойна готовност.

Нищо не се случи. Отхвърлих прикритието си и зачаках за някакво умерено, закъсняло свидетелство за тревога. Изкашлях се шумно. Отново без успех.

Читать дальше

Похожие книги на «Окото на голема»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Окото на голема» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Джон Гришам
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Стивън Кинг
Джонатан Страуд: Амулетът на Самарканд
Амулетът на Самарканд
Джонатан Страуд
Джонатан Страуд: Портата на Птолемей
Портата на Птолемей
Джонатан Страуд
Робърт Лъдлъм: Горещата конспирация
Горещата конспирация
Робърт Лъдлъм
Отзывы о книге «Окото на голема»

Обсуждение, отзывы о книге «Окото на голема» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.