Zenta Ērgle: Nosargāt mīlestību

Здесь есть возможность читать онлайн «Zenta Ērgle: Nosargāt mīlestību» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Rīga, год выпуска: 1987, категория: Историческая проза / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Zenta Ērgle Nosargāt mīlestību
 • Название:
  Nosargāt mīlestību
 • Автор:
 • Издательство:
  Liesma
 • Жанр:
  Историческая проза / на латышском языке
 • Год:
  1987
 • Город:
  Rīga
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Nosargāt mīlestību: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Nosargāt mīlestību»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Zenta Ērgle Nosargāt mīlestību Liesma Rīga 1987  FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis Stāsta, galvenie varoņi Baiba un Daumants pēc skolas beig­šanas apprecas un sāk patstāvīgu dzīvi. Pēc rakstura abi ir dažādi - Baiba smagi pārdzīvo katru sīkāko nesaskaņu, Daumants turpretim ir straujš, vieglprātīgs. Lai nosargātu savu mīlestību, abiem nākas pārdzīvot grūtus brīžus. Tikai turot rokas mazo dēlu, Daumants paīstam saprot ka viņam vīrietim jāuzņemas galvenās rūpes ne vien par uzturu un apģērbu, bet ari par saticību, mīlestību un laimi mazajā pasaulē, ko sauc par Pētersonu ģimeni. DAŽI VĀRDI IEVADAM Grāmatām, tāpat kā cilvēkiem, katrai savs liktenis. Vienas veika­los ķertin izķer, bibliotēkās nolasa drisku driskās, citas vientuļas un aizmirstas guļ plauktos. Ir grāmatas, no kurām izlasījusi atvadāmies, bet ir tādas, no kuru varoņiem žēl šķirties, gribas uzzināt, kāds lik­tenis tos sagaida. Pirms vairākiem gadiem uzrakstīju stāstu «Starp mums, meitenēm, runājot…». Tajā parādīta kādas Rīgas skolas astotās klases skolēnu dzīve, draudzēšanās un pirmās mīlestības jūtas. Viens no stāsta galvenajiem varoņiem — draiskulīgais un vieglprātīgais Daumants iemīlas klusajā, čaklajā Baibā. Viņai savukārt patīk talantīgais un iz­skatīgais konservatorijas students Tagils. Baiba viļas savā pirmajā mīlestībā un saprot, ka Daumants ir viņas vislabākais draugs. Daudzajās tikšanās reizēs dažādās Latvijas skolās, kā arī man adresētajās vēstulēs lasītāji pieprasīja grāmatai turpinājumu. Stāsta «Bez piecām minūtēm pieauguši» darbība risinās kādā pro­fesionāli tehniskajā šuvēju vidusskolā. Galvenajiem varoņiem Baibai un Daumantam piepulcējas citi — bārene Svetlana, skaistā, iecirtīgā Dēzija, paslinkais Leons. Baibas draudzība pret Daumantu beigās pāraug abpusējā mīlestībā. «Mēs gribētu lūgt rakstnieci uzrakstīt ari šai grāmatai turpinā­jumu,» Siguldas internātskolas audzēkņu vārdā raksta bibliotēkas pulciņa sekretāre Laila Cevere. «Ļoti gribētos zināt, kā izveidosies jauniešu turpmākā dzīve, vai Daumants un Baiba būs laimīgi, vai Daces un Pētera draudzība turpināsies.» — «Es ļoti vēlētos, lai rakstniece uzrakstītu grāmatu vai pat mazu stāstiņu par jau pieaugušajiem jauniešiem, kuri mācās augstskolās vai strādā,» raksta V. 2arska no Rīgas 47. vidusskolas. «Tas varētu būt ar! turpinājums grāmatai «Bez piecām minūtēm pieauguši». Stāsta pamatā būtu jauniešu dzīve, kad jau Šīs piecas minūtes ir pagājušas un liekas, ka dzīvē viss ir sasniegts. Bet vēl jau ir daudzas neiekarotas virsotnes.» Un, lūk, jūsu priekšā jauna grāmata — «Nosargāt mīlestību», kas stāsta par Baibas, Daumanta, Svetlanas un citu no iepriekšējām grā­matām iepazītu varoņu pirmo patstāvīgās dzīves gadu. Zenta Ērgle

Zenta Ērgle: другие книги автора


Кто написал Nosargāt mīlestību? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Nosargāt mīlestību — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Nosargāt mīlestību», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Zenta Ērgle

Nosargāt mīlestību

1. n o d a ļ a

MĪLESTĪBA

— Raksti: «Kopā ar draugu,» — nē, labāk: «Ar drau­giem aizbraucu uz dienvidiem,» — Daumants diktēja.

— «Būšu atpakaļ augusta beigās. Atslēga pie kaimiņie­nes.» Viss!

Baiba nolika papīra lapu redzamā vietā uz galda.

— Mamma droši vien neteiks nekā, bet patēvam no dusmām pārdegs «drošinātāji», — viņa iesmējās.

Šuvēju profesionāli tehniskā vidusskola bija pabeigta, kvalifikācija iegūta, arī darbavieta zināma. Priekša brīvdienas — viss augusta mēnesis, vesela mūžība. Baiba un Daumants bija nolēmuši to pavadīt dienvidos. Biļetes uz Simferopoli jau atradās kabatā, mugursomas sapako­tas.

— Šī būs vistrakākā dēka manā mūžā, — Baiba teica. — Ja nu aptrūkst naudas un netiekam vairs atpakaļ, ko tad?

— Gan jau kaut kā, — Daumants vieglprātīgi atmeta ar roku,

«Ar šuvējas profesiju nekad postā nenokļūsiet,» Baiba atcerējās meistares Liepas vārdus un nomierinājās.

Ziņu, ka Daumants precēsies, Pētersonu ģimene uzņēma bez īpašām emocijām. Mātei Baiba vienmēr bija patikusi. Pārējie viņu tikpat kā nepazina.

—  Kur tev jāsteidzas kā uz ugunsgrēku? — tēvs gan mēģināja iebilst. — Būtu pāris gadu padzīvojis puiša kārtā, iekrājis naudu, sarūpējis dzīvokli un tad vedis mājās sievu.

—  Paliec mierā, tēv! Mēs ari abi jauni sagājām kopā, un mums tāpat nekā nebija. Labāku sievu par Baibu Daumantam neatrast. — Māte tūlīt nostājās dēla pusē.

—  Ko tu trako kā nepilnīgais? — brālis Kristaps noprasīja, kad abi bija palikuši vieni savā istabā. — Vai kaut kas «piededzis»?

—  Es viņu mīlu, vai tu to spēj saprast, grāmatu tārps? Četrus gadus es viņai esmu sekojis kā ēna, baidījies, ka viņa neiemīlas citā, ka nepamet mani. Es negribu vairāk gaidīt un mocīties nevienu dienu.

—  Tātad tu neesi drošs, ka viņa tevi mīl tikpat stipri kā tu viņu?

—  Visus skolas gadus gājām līdzās, un viņa mani uzskatīja par labu draugu. Un tikai pavisam nesen beidzot izskaidrojāmies.

Brīdi valdīja klusums.

— Es tevi apskaužu, mazo brāl. Baibas dēļ.

— Vai tiešām tu nekad neesi pa īstam iemīlējies? Vecākais brālis pakratīja galvu. — Mūsu kursā sieviešu,

ka biezs, bet neviena nav sirdij tuva.

— Krist, vai tu nevarētu piespēlēt mazliet naudas? Mēs ar Baibu laižam uz dienvidiem.

Kristaps izņēma no maka piecus desmitniekus, ko bija krājis kurpēm. — Ņem par labu! Vairāk man nav.

—  Paldies. Sākšu strādāt, atdošu.

—  Gan jau.

Kristaps lielā slepenībā gatavojās uzrakstīt romānu par jauniešiem. Taču, lai to veiktu, vajadzēja ne tikai trāpīgas detaļas un dzīves pieredzi, bet pats galvenais — spēju iejusties varoņu jūtu pasaulē. Par jauniešiem nekas, tos viņš puslīdz pazina, bet ko iesākt ar vecāko paaudzi, ja viņš nespēj izprast pat savu tēvu 11 n māti? Ko viņi domā, kad klusēdami vaļējām acīm guļ viens otram līdzās? Tēvs bija jaunāks par Daumantu, kad zaudēja roku. Māte reiz ieminējās, ka tēvs jaunībā esot labi zīmējis un sapņojis par akadēmiju, bet nodots mācībā pie mēbeļu galdnieka. Kādēļ tēvs sāka dzert? Varbūt aiz sirdēstiem par neizdevušos dzīvi, par zudušajiem jaunības sapņiem?

Dažreiz cilvēkā gadiem ilgi rūgst neapmierinātība ar sevi, ar ģimeni, ar darbu. Un pēkšņi tā izlaužas uz āru. Dažs meklē mierinājumu, aizmirstību, iespēju izteikt vai parādīt sevi vaļaspriekos, bet citi — kā Daumanta un Kristapa tēvs — sāk dzert.

Māte kādreiz dziedāja korī. Bet nu jau vairākus gadus viņa to pametusi: neesot spēka izstaigāt uz mēģinājumiem. Apbedīt var ne tikai tuviniekus un draugus, bet arī sapņus. Māte vispirms apraka sapni par medicīnu, bet pēc tam — arī par dziedāšanu.

Pats briesmīgākais laikam gan ir apbedīt mīlestību. Savu kvēlo jaunības dienu mīlestību māte apliecināja ar darbiem. Riskējot ar dzīvību, viņa kara laikā izglāba iemīļoto no drošas' nāves, pēc tam apprecēja invalīdu. Visu mūžu viņa ir vīru žēlojusi, mierinājusi un balstījusi. Bet kā var mīlēt dzērāju? Kristaps atcerējās — reiz pirms pāris gadiem, kad tēvs sita māti, Daumants, klāt pieskrējis, kliedza:

— Triecam viņu ratā! Kam vajadzīgs tāds tēvs?! Es viņu ienīstu!

Bet es viņu vēl vienmēr redzu tādu kā jaunībā — drošsirdīgu, jautru, skaistu, visas partizānu brigādes mīluli, — māte dēliem atteica.

Par mātes lielo cerību, nepiepildīto sapņu iemiesojumu kļuva vecākais dēls Kristaps. Meita Zane un jaunākais dēls Daumants mācījās kā pa celmiem, galvenokārt uz trijniekiem, Kristapa liecībā virknējās vieni vienīgi piec­nieki, turklāt tie nāca bez īpašas piepūles. Daumants kopā ar citiem zēniem barā klaiņoja apkārt, kāpa kokos, plēsa drēbes, kaitināja kaimiņus, Kristaps pa to laiku rātni sēdēja mājās un lasīja grāmatas vai mācījās. Zelta medaļa, pēc tam augstskola. Mātei par lielām bēdām, viņš neaizgāja uz mediķiem. Kristapu interesēja svešvalodas. Fakultātē viņš drīz vien izvirzījās gan mācībās, gan sportā un sabiedriskajā darbā. Pasniedzēji viņu uzskatīja par drošu kandidātu aspirantūrai, bet kursa biedru vidū Kristaps nebija iecienīts, jo domāja tikai par sevi. Pārējo biedru problēmas viņu neinteresēja.

*

Simferopole abus ceļotājus sagaidīja ar dienvidu svelmi. Izklaiņojušies pa pilsētu, noguruši un izsalkuši viņi nonāca tirgus laukumā. Baibai aizrāvās elpa no augļu un dārzeņu pārpilnības. Plūmes, aprikozes, persiki, āboli, pirmās vīnogas, svaigas vīģes — tik mīkstas un saldas, ka pašas kusa mutē, — prasīt prasījās, lai tās nogaršotu.

Читать дальше

Похожие книги на «Nosargāt mīlestību»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Nosargāt mīlestību» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Reinis un Matīss Kaudzītes: Mērnieku laiki
Mērnieku laiki
Reinis un Matīss Kaudzītes
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
A. DOROHOVS
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Stefauns Jounsons
Oskars Lutss: Vasara
Vasara
Oskars Lutss
Отзывы о книге «Nosargāt mīlestību»

Обсуждение, отзывы о книге «Nosargāt mīlestību» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.