Рик Риърдън: Знакът на Атина

Здесь есть возможность читать онлайн «Рик Риърдън: Знакът на Атина» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, ISBN: 978-954-27-0866-7, издательство: Егмонт, категория: Фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Рик Риърдън Знакът на Атина
 • Название:
  Знакът на Атина
 • Автор:
 • Издательство:
  Егмонт
 • Жанр:
  Фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-27-0866-7
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Знакът на Атина: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Знакът на Атина»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

В „Синът на Нептун“, Пърси Джаксън се озова сред римски полубогове в лагера „Юпитер“… без да знае кой е и от къде идва. Героят спечели доверието на римляните и им помогна да се защитят срещу отмъстителните сили на майката земя Гея. В „Знакът на Атина“, Пърси се събира отново с Анабет Чейс след шестмесечна раздяла. Към тях се присъединяват римските герои Джейсън Грейс (син на Юпитер), Хейзъл Левеск (дъщеря на Плутон) и Франк Занг (син на Марс), както и гръцките им другари Пайпър Маклийн (дъщеря на Афродита) и Лио Валдес (син на Хефест). На борда на кораба, конструиран от Лио — Арго ІІ, те се отправят на поредната опасна мисия. Каква е тя ли? Този път героите трябва да открият и затворят Портите на Смъртта. Доста отговорна и рискована задача… А Анабет има още за какво да се тревожи. В джоба си момичето носи дар от божествената си майка, Атина, дошъл с изрична заповед: „Последвай Знака на Атина. Отмъсти за мен…“. Дали Анабет ще се справи? Ще успеят ли героите да изпълнят мисията си? Ще научите, ако прочетете „Знакът на Атина“! Пресъздадена през погледна на четирима различни герои, историята в „Знакът на Атина“, третата история от поредицата „Героите на Олимп“, ще отведе читателите на незабравимо пътешествие през морета и океани към опасни древни земи. Разтърсващи открития, непосилни жертви и ужасяващи сблъсъци на живот и смърт очакват героите там. Качете се и вие на борда на Арго ІІ, ако смеете… Но бъдете сигурни в едно: „Знакът на Атина“ ще ви увлече в поредното шеметно приключение, дело на майсторския разказвач Рик Риърдън, от което няма да пожелаете да се откъснете.

Рик Риърдън: другие книги автора


Кто написал Знакът на Атина? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Знакът на Атина — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Знакът на Атина», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Рик Риърдън

Знакът на Атина

(книга трета от "Героите на Олимп")

На Спийди

Скитниците и пътешествениците често са пратеници на боговете.

I. Анабет

Преди да срещне избухващата статуя, Анабет смяташе, че е готова за всичко. Тя не спираше да обикаля палубата на летящия кораб Арго II, като отново и отново проверяваше дали балистите са обезвредени, а бялото знаме, на което пишеше: „Идваме с мир“, се развява от мачтата. След това преговори плана за действие с остатъка от екипажа, след което преговори резервния план, а накрая и плана, който служеше за резерва на резервния.

Най-важното — дръпна настрана дивия им наставник, тренер Глийсън Хедж, и го убеди да прекара сутринта в каютата си в гледане на стари записи от шампионати по бойни изкуства. Последното, което им трябваше, докато навлизаха с вълшебна бойна трирема във въздушното пространство на потенциално враждебен римски лагер, бе застаряващ сатир в екип за физическо, размахващ тояга и крещящ: „Мрете!“.

Всичко изглеждаше наред. Дори странният хлад, който бе изпитала при излитането на кораба, бе изчезнал. Поне засега.

Бойният кораб се спусна през облаците, но Анабет не можеше да спре да се притеснява. Ами ако правеха грешка? Какво щеше да стане, ако римляните се паникьосаха и нападнеха още щом ги видят? Арго II определено не изглеждаше миролюбиво. С дължина от шейсет метра, бронзов корпус, върху който имаше монтирани арбалети, глава на огнедишащ дракон на носа и въртящи се балисти, които можеха да изстрелват заряди, способни да пробият бетон… ами, корабът просто не изглеждаше правен за приятелска среща със съседите.

Анабет се бе опитала да предупреди римляните. Помолила беше Лио да им изпрати съобщение, че идват приятели, чрез едно от най-новите си изобретения — холосвитъка. Лио бе предложил да нарисува огромен надпис К’ВО СТА’А? от долната страна на корпуса, придружен от усмихнато личице. Анабет отхвърли идеята — не беше сигурна дали римляните имат чувство за хумор.

Вече бе късно да се връщат.

Облаците около кораба им се разпръснаха и разкриха златистозеления килим на хълмовете Оуклънд под тях. Анабет стисна един от бронзовите щитове, опрян на релинга1.

Тримата й спътници заеха местата си. Лио търчеше по горната палуба като луд и непрекъснато проверяваше измервателните уреди и лостове. Повечето кормчии се задоволяваха с рул или румпел, но Лио бе инсталирал още клавиатура, монитор, авиационни бутони от самолет, музикална уредба и сензори за движение от конзола на „Нинтендо“. Можеше да накара кораба да завие с леко дръпване на дросела, да активира огнехвъргачките, като пусне музикален албум, или да вдигне платна, като разтърси джойстиците от нинтендото бързо. Дори по стандартите за герой Лио минаваше за хиперактивен.

Пайпър крачеше напред-назад между главната мачта и балистите и рецитираше репликите си.

— Свалете оръжията — мърмореше тя, — искаме само да поговорим.

Гласът й бе толкова убедителен, че на Анабет й се прииска да остави кинжала си и да побъбри.

За дете на Афродита Пайпър доста старателно се опитваше да прикрие красотата си. Днес бе облечена в протрити дънки, износени гуменки и бяла фланелка с розово лого на „Хелоу Кити“. Това може и да беше шега, Анабет никога не бе сигурна какво точно има предвид Пайпър. Неравно подстриганата й коса бе сплетена на плитка с перо от орел и спусната отдясно.

Гаджето на Пайпър, Джейсън, стоеше до лъка на платформата с арбалетите, откъдето римляните лесно можеха да го забележат. Стискаше златния си меч така, че кокалчетата му бяха побелели, но иначе изглеждаше доста спокоен за човек, който е приел ролята на мишена. Над дънките и оранжевата тениска от лагера на нечистокръвните бе наметнал тога и пурпурно наметало — символи на стария му ранг на претор. С развята от вятъра руса коса и леденосини очи той изглеждаше небрежно красив и напълно контролиращ ситуацията, както се полагаше на един син на Юпитер.

Той бе израснал в лагер „Юпитер“ и останалите се надяваха познатата му физиономия да разколебае римляните и те да не взривят кораба във въздуха.

Анабет се мъчеше да прикрие това, че все още му нямаше пълно доверие. Той беше прекалено съвършен — винаги спазваше правилата, винаги правеше това, което е редно. Дори изглеждаше съвършен. Но тя не можеше да не си зададе въпроса дали това не е роля. Дали той няма да ги предаде. Ами ако кажеше на приятелите си от лагера: „Аве, римляни! Доведох ви затворници и готин кораб!“?

Читать дальше

Похожие книги на «Знакът на Атина»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Знакът на Атина» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Пламен Тотев
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Рик Риърдън
Рик Риърдън: Изчезналият герой
Изчезналият герой
Рик Риърдън
Рик Риърдън: Домът на Хадес
Домът на Хадес
Рик Риърдън
Отзывы о книге «Знакът на Атина»

Обсуждение, отзывы о книге «Знакът на Атина» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.