Маги Стийвотър: Балада

Здесь есть возможность читать онлайн «Маги Стийвотър: Балада» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2010, ISBN: 978-954-771-246-1, издательство: Кръгозор, категория: Фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Маги Стийвотър Балада
 • Название:
  Балада
 • Автор:
 • Издательство:
  Кръгозор
 • Жанр:
  Фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  2010
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-771-246-1
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Балада: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Балада»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Магическа история за любовта, която не умира… Джеймс и Диърдри са в ново училище — музикалната академия „Торнкинг-Аш“ за таланти със специални дарби. Те се надяват, че ще имат нормалния живот на всички тийнейджъри, но много скоро става ясно, че това е невъзможно. Силата на Диърдри не е намаляла и тя привлича феите, които се подготвят да завладеят света на хората. Ди, освен че трябва да се бори с тях, е изправена пред още едно предизвикателство: да разбере коя е истинската й любов… Талантът на Джеймс го превръща в мишена на може би най-опасната фея — красивата Ноала, която иска душата му. Джеймс има достатъчно причини да се страхува от феите и въпреки това допуска опасно близо до себе си Ноала. Любовта му към Диърдри не е изчезнала, но той изненадващо открива, че има чувства към момичето от другия свят и все повече го привличат омагьосващите очи на феята. Хелоуин, Денят на мъртвите, наближава и Джеймс ще трябва да се изправи срещу кралицата на феите и господаря на царството на смъртта. И да направи най-трудния избор: чий живот да спаси — на Ди или на Ноала? „Фантастично продължение на «Ридание»… Светът на «Балада», пуснал корени в келтските митове, е плашещ, загадъчен, магически и разтърсващ, изпълнен с много любов и страст.“ Booklist. „С великолепното си остроумие, чудесни образи и красив стил «Балада» ще ви накара да се смеете и да въздишате, макар че ще разбие сърцето ви.“ Р. Дж. Андерсън, автор на Faery Rebels: Spell Hunter „“Балада" е зашеметяваща, опияняваща и плашеща едновременно… Чисто удоволствие, което те завладява със замах." Тамора Пиърс, автор на бестселъра на New York Times Terrier & Trickster’s Queen

Маги Стийвотър: другие книги автора


Кто написал Балада? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Балада — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Балада», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Маги Стийвотър

Балада

(книга втора от  "Книги на феите")

На майка ми, която ми показа феите в гората.

Леанан шии1


Преди бях ловец. Ако видех нещо, което исках, проследявах го, надушвах го, правех го мое.

Под „нещо“ имам предвид „някого“, разбира се. Харесвах ги млади, талантливи, мъже. Колкото по-красиви, толкова по-добре. Любимият ми бонус от сделката. Трябваше да ги гледам, докато умират, та беше по-приятно, ако бяха хубавички.

Не бях жестока. А великодушна. Всеки от тях ме беше умолявал за това, с което го бях дарила: красота, вдъхновение, смърт. Превърнах обикновения им живот в изключителен. Бях най-хубавото нещо, което някога им се беше случвало.

Като се замисля, не бях ловец, а по-скоро благодетел.

Но днес в есенната гора не бях нито едното, нито другото. Някой ме призова, изтегли ме от нематериалната ми форма в човешко тяло. Не виждах никого тук, но все още надушвах миризмата от заклинанието. Можех да чуя шума от стъпките си сред изсъхналите листа и звукът ме правеше неспокойна. Чувствах се уязвима в тази кървавочервена гора — вдигах шум и бях напълно видима за всички във формата си на човешко момиче, а не бях свикнала с това. Навсякъде около мен миришеше на запалена мащерка и горящи листа, призоваващи заклинания и загаснали огньове. Тъкмо бях открила някаква човешка мисъл, за която да се хвана, когато чух глас.

„Привет, малка фейо“.

Обърнах се навреме, за да видя железния прът, устремен към лицето ми.

Създай текстово съобщение

140/200


До: Джеймс

Още ли си екстрасенс? Можеш ли да видиш какво ни очаква в ТА? Струва ми се, че всичко от миналото лято все още ни преследва. Мислех, че е свършило.

От: Ди


Изпращане на съобщението: да/не

Съобщението ви не е изпратено.


Запазване на съобщението: да/не

Съобщението ви ще се пази 30 дни.

Джеймс

Музиката е моят живот.

Преди да си подам документите за Музикалното училище „Торнкинг-Аш“, бях прочел всичките им брошури. В тях се казваше, че училището ще развие вече съществуващите ни музикални способности. Обещаваха академични предизвикателства. Нашепваха в ушите ни истории за бъдещето ни — как излизаме от гимназията като всестранно разпити в музикално отношение тийнейджъри с професионални умения. Щяхме да зашеметим тузарите в университетите от Бръшляновата лига2 само като им метнем списъка с извънкласните си занимания.

Когато прочетох тези неща, си помислих: „Яко!“ Освен това Диърдри щеше да ходи там, което решаваше въпроса.

Но това беше, преди наистина да дойда тук. След като се настаних, открих, че училището си е училище, както би казала Маргарет Тачър3.

Разбира се, бях в „Торнкинг-Аш“ само от седем дни, така че може би трябваше да му дам още малко време. Но търпението не е най-силната ми черта. А и, честно казано, не виждах как посещаването на няколко курса по теория на музиката и спането в общежитие се предполага да ни превърне в нещо по-различно от обикновени гимназисти.

Сигурно щях да се чувствам другояче, ако свирех на тъпо чело или нещо подобно, защото тогава щях да стана член на някоя от осемте милиона групи в кампуса. Когато хората казват „музикант“, явно никога нямат предвид „гайдар“. Ако чуех фразата „изпълнител на традиционен фолклорен инструмент“ още веднъж, щях да фрасна някого.

Както и да е, първите шест дни ние (аз и моите нови съученици) се „ориентирахме“. Научихме къде са стаите за заниманията ни, имената на учителите ни, часовете за храна в стола и че вратата към четвъртия етаж на моето общежитие заяжда. На петия ден вече знаех какво правя. На шестия ми беше станало втора природа.

На седмия ме обзе вселенската скука. Вечерта седнах в колата на брат ми и си пуснах гневна рок музика. Бях чел някъде за проучване, проведено от група учени за това как влияе музиката на животните. Пускали класическа и рок музика на две групи плъхове. Не си спомням подробностите, но след няколко седмици получилите класическо музикално образование плъхове се катерели, така да се каже, миролюбиво по корпоративната стълбица, обути в последния модел обувки „Биркенсток“4 и с вратовръзки. Рок плъховете станали канибали и се разкъсвали взаимно до смърт. Не знам кои групи са им пускали, а и не съм много сигурен каква е била целта на проучването. Но ако трябваше да слушам само „Пърл Джем“ в продължение на две седмици, накрая и аз щях да изям съквартиранта си.

Читать дальше

Похожие книги на «Балада»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Балада» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


П Каст: Измамена
Измамена
П Каст
Маги Стийвотър: Ридание
Ридание
Маги Стийвотър
Виктория Александър: Вярвай
Вярвай
Виктория Александър
Никълъс Спаркс: Тетрадката
Тетрадката
Никълъс Спаркс
Артър Хейли: Свръхнатоварване
Свръхнатоварване
Артър Хейли
Отзывы о книге «Балада»

Обсуждение, отзывы о книге «Балада» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.