Франсоа Вийон: Балада от името на съдбата

Здесь есть возможность читать онлайн «Франсоа Вийон: Балада от името на съдбата» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Балада от името на съдбата
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Балада от името на съдбата: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Балада от името на съдбата»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Франсоа Вийон: другие книги автора


Кто написал Балада от името на съдбата? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Балада от името на съдбата — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Балада от името на съдбата», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Франсоа Вийон

Балада от името на съдбата1

Съдба съм и такава съм била,
та ти ли, Франсоа (не те и зная!),
ще ме наричаш мен убийца зла?
И по-добри от теб ядат калая
и свършват в кариерите накрая.
Оплакваш се, а плачеш за бесило —
не си единствен, стъпил днес на гнило.
Най-знатни люде — гледай! — съумях
да ги направя аз на пух и прах,
пред тях си ти като муха пред слон;
да предизвикваш мен е страшен грях,
така че се вземи в ръце, Вийон!

За цар и крал не съм добре дошла,
че аз отколе гибел им вещая:
сразих Приам2, изчезна сред мъгла
навеки Троя — с участ като тая
и Анибал3 успях да увенчая,
а Картаген превърнах във мъртвило;
и Сципион опита мойто жило;
предадох Цезар със един замах,
а във Египет пък Помпей4 заклах;
в море от кръв удавих аз Язон;
запалих Рим5, жестоко там вилнях…
Така че се вземи в ръце, Вийон!

И Александър колко кръв проля,
загледан към звездата си в безкрая,
а как умря! Сред бойните поля
и Арфаксад6 реших да закопая…
Такъв ми е на мене обичая —
така да бъде, знай, се е решило
и нищичко не се е променило.
В нещастието Олоферн презрях
и ножа на Юдита не, не спрях,
докато спеше. А Авесалом?
Какви коси! Обесих го на тях.
Така че се вземи в ръце, Вийон!

И чуй ме, Франсоа, какво разбрах:
сама да можех днес да всявам страх,
а не съгласно божия закон,
би ви очаквал всички пълен крах…
Така че се вземи в ръце, Вийон!

Информация за текста

© Васил Сотиров, превод от френски


François Villion

Problème ou Ballade au nom de la Fortune,


Сканиране и разпознаване: sir_Ivanhoe, 2009

Редакция: NomaD, 2010


Издание:

Франсоа Вийон. Стихотворения

Френска. Първо издание

Илюстрации: Алекси Начев

Оформление: Стефан Груев

Редактор: Иван Теофилов

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректор: Стефка Добрева

ISBN 954-04-0024-4

ДФ „Народна култура“, София


François Villon. Œuvres. Editions Rencontre Lausanne, 1968


Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/16806]

Последна редакция: 2010-07-14 18:30:00

1

Баладата е писана вероятно през ноември 1462 г. след излизането на Вийон от затвора Шатле.

2

Приам — цар на Троя, загинал при падането на града.

3

Анибал (247—183 г. пр.н.е.) — прочут картагенски пълководец, победен от Сципион Африкански (235—183 г. пр.н.е.); и двамата са умрели в изгнание.

4

Гней Помпей (106—48 г. пр.н.е.) — римски държавник, един от триумвирата, владетел на Африка и Испания; убит от Птоломей, който изпратил главата му на Цезар.

5

„Запалих Рим…“ — има се предвид император Нерон.

6

Арфаксад — цар на Медея, победен от Навуходоносор.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Балада от името на съдбата»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Балада от името на съдбата» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Балада от името на съдбата»

Обсуждение, отзывы о книге «Балада от името на съдбата» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.