Робърт МакКамън: Момчешки живот

Здесь есть возможность читать онлайн «Робърт МакКамън: Момчешки живот» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, ISBN: 978-619-152-271-2, издательство: ИК „Изток-Запад“, категория: Фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Робърт МакКамън Момчешки живот
 • Название:
  Момчешки живот
 • Автор:
 • Издательство:
  ИК „Изток-Запад“
 • Жанр:
  Фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-619-152-271-2
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Момчешки живот: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Момчешки живот»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Представете си магията, градена от Рей Бредбъри, в комбинация с мрачния талант на Стивън Кинг и безграничната жизненост на Марк Твен — всичко това, събрано под перото на истински майстор-разказвач! Зефир, 60-те години на XX век. Град, в който може да се случи всичко — в реката дебне древно чудовище, на което суеверните афроамериканци принасят ежегодна жертва, по шосето се носи призрачна спортна кола, по някое време и един трицератопс заживява наблизо; в гората вечна цел на ловците е легендарен бял елен, в църквата нахлуват разярени стършели; в бездънното езеро цамбурва кола със загадъчен труп в нея, а тъмнокожа столетница предизвиква изблик на расова омраза и отключва страховити събития с желанието си събратята й да помнят своето робско минало… През това време пък едно хлапе на име Кори Макенсън иска само да кара своето колело, Рокет, което си има собствена воля, да спаси кучето си от лапите на смъртта, да се отърве от зловещи побойници и най-важното — да лети на воля към магическия здрач на лятото. Могъщ роман за вълшебствата, които омагьосват ежедневието, за безбройните чудеса и за болката на съзряването, за странната красота около нас, която толкова често пропускаме.

Робърт МакКамън: другие книги автора


Кто написал Момчешки живот? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Момчешки живот — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Момчешки живот», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Робърт МакКамън

Момчешки живот

Като млади стихии търчахме в захлас
там, дето ангелите плахо слагат крак
и демоните се разбягваха пред нас
на лесовете гъсти в тайнствения мрак.
От кока-кола на бутилки през дъна
далеко гледаха ни хоризонтите далечни.
Не бяха цапани от гуми на кола
магичните ни светове от детска вечност.
По-малки братя с кучетата си ний бяхме,
преправяхме в ракети към звездите колелата.
Из Космоса през ден напред-назад летяхме,
до Марс за пикник и — обратно към Земята.
Люлеехме се по лианите с Тарзан,
въртяхме ловко шпагата на Зоро.
Бонд редом с нас бе кротък малчуган,
сам Херкулес би паднал от умора.
И бъдещето бе за нас земя далечна,
родителите се въздигаха несъстарими,
а времето — разстлана безконечност
от слънчеви мечти осъществими.
Докрай животът ни бе пълен всеки ден
с одрани колене, усмивки и гълчава.

Старчок наднича в огледалото към мен,
но за момчето дума днес ще става.

Предговор към изданието от 2008 г.

Защо написах „Момчешки живот“

Оказва се по-лесно да напиша книга, отколкото да пиша за книга, която вече съм завършил.

Доста странно, нали? Предполагам, че става така, понеже за мен веднъж създадената книга е като готова бронзова статуя. Няма какво повече да се добави или извади, всичко в нея е точно както е редно да бъде. Или пък не е. Понеже писателят, ако има късмет, все още не се е превърнал в бронзов паметник и продължава напред, което означава, че научава повече за изкуството да пишеш. Така че понякога е трудно да поглеждаш назад към ранното си творчество, понеже неизбежно откриваш нещо, което би искал да извадиш или пък ти се ще да добавиш, само че статуята не бива да се пипа.

След като вече съм обяснил причините, мога да кажа, че, погледна ли към „Момчешки живот“, всъщност не намирам кой знае каква нужда от промени. Винаги съм вярвал, че при завършването на една книга е чудесно, ако тя се окаже поне петдесет процента от онова, на което си се надявал при започването й. За мое изумление на финала на „Момчешки живот“ открих, че тя покрива първоначалните ми надежди на около деветдесет процента.

Не пиша и никога не съм писал по предварителен проект. Боравя с тъй наречените от мен „знаменателни сцени“ — събития, които се случват в началото, в средата и към края и които, да се надяваме, ще насочват процеса на писане в правилната посока, но единствения път, когато се опитах да използвам предварително подготвен план, не завърших книгата. Вече знаех всичко, което ще се случи в нея, така че защо трябваше да се мъча да я пиша?

Като цяло просто се опитвам да кажа, че пиша на първо място за самия себе си. Искам да съм свой „първи читател“. Искам да пиша книги, които бих чел с удоволствие, стига да не се стараех толкова да ги сътворя. Разбирате ли ме? Поне за мен всичко това има смисъл и чрез този подход към писането си давам възможност да очаквам с нетърпение развоя на книгата.

Е, ако в момента държите в ръце това ново издание на „Момчешки живот“ и се взирате в този конкретен ред от дрънканиците ми, значи или вече сте чели книгата, или тепърва се готвите да я прочетете за първи път. Стори ми се разумно да споделя с вас защо съм написал тази книга, но първо нека ви кажа отговора на въпроса, който най-често ми задават за нея.

Въпросът е: Автобиография ли е „Момчешки живот“?

Отговорът гласи: Да, а и аз определено се смятам за участник в тази книга, но не съм Кори, главният герой.

С кого най-вече се идентифицирам в „Момчешки живот“? Ще ви разкрия тайната малко по-нататък.Да се върнем на книгата. Започна се като разказ за убийство в малко южняшко градче и по идея трябваше да включва тайна за втори град, залят от водата и потопен под езерото. Главният герой щеше да бъде шерифът, а… о, Боже, почти заспах, както ви го разказвам.

Така че се вгледах много сериозно в двестате страници, които вече бях изписал, и реших, че от тях няма да се роди книга. Картината, която те описваха, нямаше да оживее. При това от няколко дни в главата ми се въртеше историята за момче, което иска да бъде писател, и за нещата, които се случват в родното му градче и са повлияли живота му, а аз все отлагах на заден план този сюжет. Да, но ето че разполагах с един южняшки град и със сочно убийство и си казах… ами добре, нека опитаме да направим книга за момчето.

Читать дальше

Похожие книги на «Момчешки живот»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Момчешки живот» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Лоис Бюджолд: Оковният пръстен
Оковният пръстен
Лоис Бюджолд
Дмитрий Глуховски: Здрач
Здрач
Дмитрий Глуховски
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Станислав Лем
Аманда Хокинг: Подменена
Подменена
Аманда Хокинг
Фредрик Бакман: Брит-Мари беше тук
Брит-Мари беше тук
Фредрик Бакман
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Ъруин Шоу
Отзывы о книге «Момчешки живот»

Обсуждение, отзывы о книге «Момчешки живот» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.