Иван Димитров: Мечове в леда(Антология на съвременното българско фентъзи)

Здесь есть возможность читать онлайн «Иван Димитров: Мечове в леда(Антология на съвременното българско фентъзи)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Иван Димитров Мечове в леда(Антология на съвременното българско фентъзи)
 • Название:
  Мечове в леда(Антология на съвременното българско фентъзи)
 • Автор:
 • Жанр:
  Фэнтези / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Мечове в леда(Антология на съвременното българско фентъзи): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Мечове в леда(Антология на съвременното българско фентъзи)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Иван Димитров: другие книги автора


Кто написал Мечове в леда(Антология на съвременното българско фентъзи)? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Мечове в леда(Антология на съвременното българско фентъзи) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Мечове в леда(Антология на съвременното българско фентъзи)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Мечове в леда

Антология на съвременното българско фентъзи

Александър Драганов

Предговор

Преди около две години навън валеше сняг. Хубав, на парцали и натрупваше. Тогава, до този момент, зимата бе студена, но суха, отблъскваща и депресираща със своята сивота. Но когато снегът заваля, всичко стана някак по-чисто и по-хубаво. Излязох и се оставих на снежинките да ме навалят, с удоволствие усетих как натрупания сняг хрупаше под краката ми. Разхождах се в снеговитата вечер, дишайки с пълни гърди от зимния въздух.

Пиша ви всичко това, за да ви кажа, че много обичам зимата, а в книгата, която държите, е съчетана с другата ми голяма любов — фентъзито. Именно такива разходки из снега родиха в главата ми светът на Ледената планина, с който вие ще се запознаете. И когато моят приятел Бранимир Събев ми показа свое произведение, в което дъхът на героите излиза на пара, реших да направим сборник с фентъзи разкази, посветени на най-студеният, но и може би най-приказният сезон. Към мен и Бранко в компанията се присъединиха още приятели от Националния клуб за фентъзи и хорър — Иван Димитров, с който заедно стояхме на първите сбирки преди 10 години, Васил Мирчев младши, с който направихме фентъзи портала „Цитаделата“, младият, но много талантлив Станьо Желев, а също и Яна Маркова — талантлив писател и преводач, а също и дама, която да освежи иначе доста варварската компания. Всеки от нас ви разказва една история за зимата, която освен с лед и сняг е поръсена с характерния, несравнимо сладък вкус на магията, втъкана в жанра фентъзи.

Надявам се четенето на получения специалитет да ви се услади толкова, колкото на мен и останалите автори — подготвянето му.

Искрено Ваш:

Александър Драганов,

председател на Националния Клуб за Фентъзи и Хорър

Александър Драганов

Александър Драганов е роден на 10.10.1984 година в град София. Завършва средно образование в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ и е бакалавър по културология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Запалва се от невръстна възраст по фентъзито, след като прочита романа „Билбо Бегинс или дотам и обратно“ на Дж. Р. Р. Толкин, като страстта му към жанра се запазва и до днес. Започва да пише още в училище, а първият му публикуван разказ е „Кошмар сред руините“ в списание „Фентъзи фактор“ (2001 г.). Във „Фентъзи фактор“ започва да пише разкази по светът за ролеви игри Магландиум, като негови произведения са „Пламъци от ада“, „За славата на светлината“ (в списанието), „Старият храм“ (в сборника „Замъкът на престола“). През 2003 година участва в сборника „Звяр незнаен“ с разказа „Мечтата на стария рицар“. Участвал е и в риалити романите на радио София „Стражите на съзвездие Пентаграм II: Семената на покварата“ и „Коварна Варна III“. Лауреат на престижната награда „Златната Руна“ през 2006 г. за особени заслуги в областта на фентъзито.

През 2007 година издава първата си самостоятелна книга „Перлата на феникса“, начало на поредицата „Хрониките на Ралмия“. Останалите части от сагата, както и други произведения на автора, могат да се намерят във фентъзи портала „Цитаделата“ — www.citadelata.com.

Освен на художествена литература, Драганов е автор още на огромен брой статии, публикувани най-вече в „Цитаделата“, но също така и в издания от периодичния печат като „Християнство и култура“, „Гласове“, „Фентъзи фактор“. Превеждал е от английски изтъкнати фентъзи автори като Р. А. Салваторе, Рик Риърдън и Касандра Клеър.

От училище се занимава и с клубна дейност, като през 1999 година основава училищен фентъзи клуб „Дракон“ в НГДЕК, а през 2001 година е сред първите членове на Националния Клуб за Фентъзи и Хорър „Конан“. От 2003 година до днес той е председател на НКФХ.

Александър Драганов

Сказания за Ледената планина

Казвам се Алтиарин и съм дете на мрака — от расата, която човеците наричат черни елфи. Роден съм в Иррхас-Аббат, Града на Странните Удоволствия, под черните кули на Храма, посветен на Рамкар-Дамн, нашия бог; тези кули се издигат толкова високо, че върховете им се губят дори от нашия, виждащ надалеч взор. По произход съм това, което хората наричат Лорд на Мрака — син на една от благородническите фамилии на нашата древна и могъща раса — и съм възпитан като такъв; владея четмото и писмото както на моите събратя, така и на нашите презрени светли братовчеди, макар и да не зная езика на хората — еднодневките, живеещи между нашите две държави, оградени от Мрулл’аббан, Планината на Ледените Хребети, от едната страна, и Древния лес на Прамайката от другата. Отгледан съм в традициите на нашия народ — традиции, които с времето намразих. Струва ми се, че през безкрайните векове на трупане на мъдрост, знания и могъщество сякаш сме изгубили онази първична същност, която прави едно общество жизнено и необходимо. Задушени в примката на традициите и правилата, ние живеем като роби, с изключение на онези, които (къде задкулисно, къде все по-открито) дърпат конците на нашата политика — жреците на Рамкар-Дамн, могъщият бог на черните елфи и покровител на войната; онзи, който ражда, за да убива. През десетилетията, в които израснах в Иррхас-Аббат, аз се научих да мразя своя град и неговите странни удоволствия, своята религия и всички онези правила, които ни обричаха на уродливо вековно полусъществувание.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Мечове в леда(Антология на съвременното българско фентъзи)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Мечове в леда(Антология на съвременното българско фентъзи)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Роман Димитров
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Иван Димитров
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Иван Димитров
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Иван Димитров
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Иван Димитров
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Иван Димитров
Отзывы о книге «Мечове в леда(Антология на съвременното българско фентъзи)»

Обсуждение, отзывы о книге «Мечове в леда(Антология на съвременното българско фентъзи)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.