Робърт Силвърбърг: Време на промени

Здесь есть возможность читать онлайн «Робърт Силвърбърг: Време на промени» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 1993, категория: Фантастика и фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Робърт Силвърбърг Време на промени
 • Название:
  Време на промени
 • Автор:
 • Издательство:
  Бард
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  1993
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Време на промени: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Време на промени»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Ето го светът на Вилейда Бортан - колонизиран преди много векове от звездните кораби, окован от закони и традиции на сурово самоотричане. Свят, където няма нищо по-позорно от това, да говориш за себе си като за „аз“, или да споделяш най-съкровените си мисли с другите. Но нищо във вселената не е вечно, освен, може би, самата вселена.

Робърт Силвърбърг: другие книги автора


Кто написал Време на промени? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Време на промени — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Време на промени», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Робърт Силвърбърг

Време на промени

На Тери и Керъл Кар

1

Аз съм Кинал Даривал и смятам да ви разкажа всичко за себе си.

Това изявление е толкова странно, че направо крещи в лицето ми. Поглеждам го, изписано пред мен, с моя собствен почерк — тесни, високи разкривени букви върху грубата сивкава хартия — виждам името си и долавям ехото на мозъчните импулси, породили тези думи. Аз съм Кинал Даривал и смятам да ви разкажа всичко за себе си. Невероятно.

Землянинът Швайц би нарекъл това автобиография. Иначе казано равносметка за нечия същност и дела, написана от самия него. Подобна литературна форма е непозната в нашия свят — налага се да създам свой собствен разказвателен стил, защото не разполагам с предхождащи примери, от които да се уча. Но нямам друг избор. Засега все още съм сам — първият и единствен на тази планета, която е мой роден дом. В известен смисъл аз дадох началото на нов начин на живот, защо да не изградя и нов литературен стил. Често са ми казвали, че притежавам дарбата да боравя с думи.

И ето ме, седя в една дървена колиба сред Изгорените низини, пиша неприличия и се хваля с литературните си умения, докато смъртта се прокрадва към мен.

Аз съм Кинал Даривал.

Неприлично! Неприлично! Ето че дори на това малко късче хартия съумях да напиша „аз“ над двадесет пъти. А също, сякаш между другото вмъкнах и думи като: „мой“, „на мен“, „себе си“. Цял порой от безсрамни словосъчетания. АЗ, АЗ, АЗ, АЗ. Дори да бях изложил на показ мъжките си достойнства пред манеранската Каменна черква в Именния ден, пак нямаше да съгреша толкова, колкото сега. С мъка сдържам смеха си. Кинал Даривал отдаден на самотно грехопадение. Насред това тъжно и уединено място, той подклажда своето пробуждащо се его,подхвърляйки неприлични думички към горещия вятър, сякаш се надява, че подхванати от него те ще се изсипят като напоителен дъжд върху събратята му. А той реди едно след друго изречения в опростения синтаксис на безумието. Ако можеше, би ви стиснал за ръката, за да излее върху ви водопад от словесна мръсотия. И защо? Нима наистина е побъркан гордият Даривал? Може би неговият непокорен нрав се е сринал, под тежестта на разяждащите го съмнения? А от него самия е останала само една празна обвивка, седнала тук, в тази изоставена колиба, за да повтаря отново и отново налудничаво и неразбираемо съчетания като „аз“, „мой“, на мен", или да заплашва с откровения за тайнствата на собствената си душа.

Не. Именно аз — Даривал, съм здравомислещият, докато всички останали сте безумци и макар че тези думи звучат налудничаво, ще ги оставя така, както ги написах. Не съм лунатик, който изпитва удоволствие да залива обкръжаващия го свят с мърсотия. Аз преминах през времето на промени и се излекувах от безумието, което се е загнездило в обитателите на моя свят. Надявам се, с това което пиша да излекувам и вас, макар да знам, че вече сте поели към Изгорените низини за да ме убиете, заради моите надежди.

Така да бъде.

Аз съм Кинал Даривал и смятам да ви разкажа всичко за себе си.

2

Все още ме преследва кошмарът на традицията, срещу която аз въставам. Може вече започвате да осъзнавате, какво усилие е за мен да подреждам изреченията в този нов стил, да променям глаголите така, че да съответстват на конструкцията за първо лице. Пиша тези редове от десетина минути, но тялото ми вече е покрито с пот. Не горещата пот на изгарящия въздух около мен, а влажната, лепкава пот на умственото напрежение. Зная как трябва да се изразявам, но дори мускулите на собствената ми ръка се съпротивляват на волята ми, опитват се да подредят думите в традиционния начин.

„Този човек пише от десет минути и тялото му се покри с пот“, или „Този човек бе преминал през времето на промени и бе излекуван от безумието, загнездило се в обитателите на неговия свят.“ Съгласен съм, вероятно малкото, което успях да кажа до момента, можеше да се изрази и по този начин, без да се навреди някому. Но аз се вдигнах на борба срещу заличаващата личността граматика на моя свят и ако трябва, ще надвия съпротивата на собствените си мускули за да подредя словата си според моята настояща философия.

Зная, че колкото и да ме подвеждат тези отминали привички, онова, което искам да кажа ще си проправи път до вас, през завесата от думи. Бих могъл да напиша: „Аз съм Кинал Даривал и смятам да ви разкажа всичко за себе си“, или „Неговото име е Кинал Даривал и той смята да ви разкаже всичко за себе си“, но струва ми се, че няма съществена разлика. Защото и в двата случая, според вашите критерии, които възнамерявам да разруша, съдържанието на посланието, отправено до вас от Кинал Даривал е неприлично, отвратително и достойно за презрение.

Читать дальше

Похожие книги на «Време на промени»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Време на промени» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Тери Пратчет
Майкъл Крайтън: Ген
Ген
Майкъл Крайтън
Робърт Хайнлайн: Сираци на Вселената
Сираци на Вселената
Робърт Хайнлайн
Сара Шепард: Мис Порочна
Мис Порочна
Сара Шепард
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Уилки Колинс
Отзывы о книге «Време на промени»

Обсуждение, отзывы о книге «Време на промени» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.